ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2019, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 8
RT IV, 27.02.2018, 41
jõustumine 15.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2019RT IV, 27.03.2019, 301.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaaleluruumi üürileandmise, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lõpetamise tingimused ning sotsiaaleluruumi kasutamise kord.

 (2) Sotsiaaleluruum (edaspidi eluruum) on Põlva Vallavalitsuse poolt sotsiaaleluruumiks tunnistatud Põlva valla omandis olev eluruum (korter, tuba või osa toast), mis antakse üürile eluasemeteenust vajavale isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.  Eluruumi taotlema õigustatud isikud

 (1) Eluruumi võib taotleda käesolevas paragrahvis nimetatud eluaset vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on vähemalt üks aasta enne taotluse esitamist olnud Põlva vald (edaspidi taotleja).

 (2) Eluruum antakse üürile:
 1) isikule, kes tingituna oma vanusest, tervislikust seisundist või sotsiaalmajanduslikust olukorrast ei ole ise suuteline endale ja/või oma perekonnale eluruumi soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu, tervist ja toimetulekut või;
 2) isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel on kaotanud elamispinna või;
 3) asenduskodust tagasipöördunule, kelle elukoht enne asenduskoduteenusele suunamist oli Põlva vald või;
 4) teistele isikutele põhjendatud juhtudel.

 (3) Isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Põlva vald või kelle elukoht taotluse esitamise hetkel on olnud Põlva vald vähem kui üks aasta, võib eraldada eluruumi vaba elamispinna olemasolu korral juhul, kui isikul ei ole alalist elukohta, kuid isik viibib püsivalt Põlva valla haldusterritooriumil ja eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist.

§ 3.  Eluruumi taotlemine

 (1) Eluruumi kasutamiseks esitab õigustatud isik Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 2) taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
 3) taotlejaga koos ühist eluruumi kasutada sooviva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 4) andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete taotluse esitamisele eelneva kuue kalendrikuu sissetulekute kohta;
 5) andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis oleva(te) kinnisasja(de) ja sõiduki(te) kohta;
 6) eluruumi taotlemise põhjendus;
 7) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
 8) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 (2) Taotluse allkirjastab taotleja ja kõik taotlejaga koos ühist eluruumi kasutada soovivad täisealised isikud.

§ 4.  Taotluse menetlemine ja eluruumi üürile andmise otsustamine

 (1) Otsuse eluruumi üürile andmise või üürile andmisest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

 (2) Eluruumi üürile andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1) taotlejal on olemas perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud;
 2) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
 3) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
 4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
 5) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
 6) teenuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused.

 (3) Vallavalitsusel on õigus hoida eluruume reservis erakorraliste olukordade jaoks.

§ 5.  Lepingu sõlmimine

 (1) Isikuga, kellele vallavalitsus eluruumi eraldas, sõlmitakse üürileping (edaspidi leping).

 (2) Enne lepingu sõlmimist on eluruumi taotlejal õigustalle määratud eluruum üle vaadata.

 (3) Mõjuva põhjuseta lepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt, on sotsiaalosakonna juhatajal või teda asendaval ametnikul sotsiaalabikomisjoni ettepanekul õigus vastav otsus kehtetuks tunnistada.

[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

 (4) Eluruumi kasutamiseks sõlmitava lepingu tähtaja määrab vallavalitsuse sotsiaalabikomisjon.

 (5) Lepingu sõlmimisel koostatakse eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt ja lõppemisel koostatakse eluruumi tagastamise akt, milles kajastatakse eluruumi ja selle sisustuse seisukord.

 (6) Lepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse paragrahvi 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust, millest tulenevalt üürnikku teavitatakse, et temale üürile antud eluruumile ei kohaldata võlaõigusseaduses eluruumide üürimise kohta sätestatut.

§ 6.  Lepingu pikendamine

 (1) Lepingu tähtaja möödumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel võib üürniku põhjendatud taotluse alusel lepingut pikendada. Leping pikendatakse juhul, kui isik vastab käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud nõuetele ja on täitnud kõik varasemad lepingust tulenevad kohustused.

 (2) Otsuse lepingu pikendamise ja tähtaja kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

 (3) Üürivõlgnevuse korral pikendatakse üürilepingut eeldusel, et on sõlmitud maksegraafik üürivõlgnevuse likvideerimiseks.

 (4) Lepingu pikendamiseks esitab üürnik vallavalitsusele kirjaliku taotluse vähemalt 30 päeva enne lepingu lõppemist.

§ 7.  Lepingu lõppemine

 (1) Leping lõppeb:
 1) tähtaja möödumisel;
 2) üürniku surma korral;
 3) poolte kokkuleppel;
 4) lepingu ülesütlemisel.

 (2) Üürnik võib lepingu erakorraliselt üles öelda teatades sellest kirjalikult vallavalitsusele ette vähemalt 30 päeva.

 (3) Lepingu võib erakorraliselt üles öelda uut eluruumi vastu andmata või anda üürile senisest vähem heakorrastatud ja väiksemaid kulutusi nõudev eluruum, teatades sellest üürnikule ette vähemalt 30 päeva, kui:
 1) üürnik ei täida lepingus sätestatud tingimusi või;
 2) määruse paragrahvis 2 nimetatud eluruumi taotlemise aluseks olnud asjaolude äralangemisel või;
 3) üürniku alalisel lahkumisel eluruumist või;
 4) sotsiaaleluruumi taotlemisel aluseks olnud käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud vajaduse äralangemisel või,
 5) kui üürnik ei asu lepingu sõlmimisest alates 30 päeva jooksul eluruumi kasutama või;
 6) muudel objektiivsetel asjaoludel.

[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ülesütlemistähtaega ei pea järgima, kui üürnik kahjustab tahtlikult eluruumi.

 (5) Otsuse lepingu erakorralise ülesütlemise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul asjaolude teadasaamisest.

[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

§ 8.  Eluruumi kasutamise kord

 (1) Eluruumi kasutamise õigus on lepingus nimetatud isikutel ning üürniku alaealistel lastel.

 (2) Eluruumi üürnik on kohustatud:
 1) kasutama eluruumi ja selle sisustust heaperemehelikult, lähtudes selle otstarbest ning hoidma seda nii, et selle väärtus ei väheneks, välja arvatud harilik kulumine;
 2) arvestama teiste majaelanike ja naabrite huvidega;
 3) järgima eluruumis, üldkasutatavates ruumides ja kinnistul sanitaar- ja tuleohutusnõudeid, heakorraeeskirja ning kinni pidama teistest Põlva valla õigusaktidest;
 4) hüvitama täielikult eluruumi hävimisest ja kahjustumisest tuleneva sellise kahju, mis tekib ajal, kui eluruum oli üürniku valduses ja kui on tõendatav, et hävimine või kahjustumine toimus asjaoludel, mis tulenesid otseselt üürniku või temaga koos elavate isikute pahatahtlikust tegevusest või hooletusest;
 5) rakendama eluruumi avariide ja rikete avastamisel viivitamatult abinõusid avariide ja rikete kõrvaldamiseks ning teatama nende tekkest vastavatele ametiasutustele ja vallavalitsuse esindajale;
 6) lubama vallavalitsuse esindajal eluruumi üle vaadata;
 7) andma lepingu lõppemisel eluruumi üle vallavalitsuse esindajale mitte halvemas seisukorras kui see oli lepingu sõlmimisel (välja arvatud harilik kulumine);
 8) vajadusel sõlmima eraldi lepingud kõrvalkulude tasumiseks teenuse osutajatega;
 9) vabastama eluruumi pärast lepingu tähtaja lõppemist või taotlema vähemalt 30 päeva enne lepingu lõppemist selle pikendamist.

 (3) Eluruumi üürnikul on keelatud:
 1) anda eluruum allkasutusse kolmandatele isikutele;
 2) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma vallavalitsuse kirjaliku nõusolekuta;
 3) ilma eelneva kokkuleppeta pidada eluruumis lemmikloomi.

§ 9.  Tasu eluruumi kasutamise eest

 (1) Eluruumi üüri suuruse määrab vallavalitsus.

 (2) Üürnik tasub üüri ja kõik eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud proportsionaalselt üürniku poolt kasutatavate eluruumide suurusele vastavalt esitatud arvetele.

§ 10.  Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 11.  Järelevalve

  Järelevalvet eluruumi sihipärase kasutamise ja lepingu täitmise üle teostab sotsiaalosakonna teenistuja.

§ 12.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 13.  Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingud kehtivad lepingus märgitud kuupäevani.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 15. märtsil.

/otsingu_soovitused.json