SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

2018. aastal makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 43

2018. aastal makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 23.02.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse Haapsalu linnavolikogu 26.01.2018. a määruse nr 11 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sissetulekust sõltuvad toetused

 (1) Sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad toimetuleku leevendamiseks on:
 1) lastega perede toetus ühe lapse kohta on kuni 100€;
 2) toetus kütte puude osaliseks hüvitamiseks on kuni 320€;
 3) toetus retseptiravimite ostmiseks on kuni 65€;
 4) toetus ostmiseks on kuni 65€;
 5) toetus puudega inimesele väikeabivahendi võimaldamiseks on kuni 65€.

 (2) Toetus laste- ja noorteprogrammides, noorteprojektides, ekskursioonidel või laagrites osalemise kulu hüvitamiseks:
 1) sissetulek kuni ühe (1,0) kordne toimetulekupiir - toetus 100%, aga mitte rohkem kui 200 € aastas;
 2) sissetulek ühe (1,0) kuni kahe (2,0) kordne toimetulekupiir – toetus 50%, aga mitte rohkem kui 100 € aastas.

 (3) Linnavalitsusel on õigus lapse vajadusest lähtuvalt välja maksta toetuse piirmäärast suurem toetus.

§ 2.  Sissetulekust sõltumatud toetused

  Sissetulekust sõltumatud toetused on:
 1) lapse sünnitoetus 400€;
 2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 200€;
 3) matusetoetus 270€;
 4) sünnipäevatoetus 35€.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees