Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Räpina valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 4

Räpina valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri sätestab Räpina valla omandis olevate Leevi, Lepistu, Liivamäe, Meerapalu, Mehikoorma, Pedaspää ja Ristipalo kalmistute kasutamise korra.

  (2) Kalmistute haldamisel, kasutamisel, rajamisel ja sulgemisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusloovatest aktidest ja käesolevast eeskirjast. Kalmistu hooldamise nõudmistes järgitakse eesti rahva kalmistu- ja matmistavasid.

  (3) Eeskirjas mõistetakse kalmistu all üldkasutatavat territooriumi, mis vastavalt Räpina valla üldplaneeringule on ette nähtud surnute matmiseks.

  (4) Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu - tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
  2) hauaplats - kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauakoht - koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
  4) hauaregister - haudade ja hauaplatsi kasutajate andmekogu;
  5) matmise kvartal - kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;
  6) matmistava - rahvuslikke traditsioone ja kombeid järgiv matmisviis ja matusekorraldus;
  7) hauaplatsi kasutaja - isik, kellel on kalmistu haldaja nõusolek hauaplatsi kasutamiseks;
  8) matmisregister - matmiste registreerimise register või raamat;
  9) hauarajatis - hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant, hauakamber vms);
  10) hauatähis - ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis;
  11) matja - isik, kes korraldab surnu matmise;
  12) kalmistuvaht - kalmistu haldaja poolt määratud töötaja, kes tegeleb hauaplatside eraldamise, kalmistu kasutamise nõuete täitmise kontrollimise ja kalmistu korrashoiuga.

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Kalmistute haldamist, kasutamist ja korrashoidu korraldab vallavalitsus või vallavalitsuse määratud haldaja.

  (2) Kalmistu haldaja tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist, sh eraldab hauaplatsid, korraldab jäätmekäitlust, täidab kalmistu kujundamisega seotud ülesandeid, võtab arvele kasutajata hauaplatsid ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Kalmistu kohta peab kalmistu haldaja hauaregistrit ja matmisregistrit.

  (4) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Räpina Vallavalitsuse arhiivis.

  (5) Kalmistul osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 4.   Nõuded kalmistule

  (1) Kalmistu juurde kuuluvad: parklad, veevõtukohad, jäätmekogumiskohad, tööriistade hoiupaik, tualetid, teadetetahvlid, kabelihoone (edaspidi rajatised).

  (2) Kalmistu peamise sissekäigu juurde pannakse välja kalmistu plaan, kuhu on märgitud hooned, rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid, kalmistu kvartalid ja teed.

  (3) Kalmistu peamise sissekäigu juurde pannakse välja kalmistu kontori lahtioleku ajad, teave osutatavate teenuste kohta, kalmistu haldaja kontaktandmed (telefon ja aadress), kalmistu kujunduspõhimõtted ja käesolev eeskiri.

§ 5.   Hauaplatside kasutusse andmise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatside kasutusse andmist korraldab kalmistu haldaja.

  (2) Hauaplats eraldatakse surmatõendi või arstliku surmateatise alusel isikule, kes jääb platsi kasutajaks ning kellega kalmistu haldaja sõlmib hauaplatsi kasutuslepingu. Kasutuslepingu tingimused ja vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Kasutaja soovi kohaselt eraldatakse kas ühe-, kahe- või kuni neljakohaline hauaplats. Erandjuhtudel võidakse eraldada suurem hauaplats.

  (4) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
  1) ühe hauakohaga hauaplats 1,5 x 2,50 m;
  2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;
  3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 m;
  4) nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 m;
  5) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on vähemalt 1 x 1 m.

  (5) Kalmistuvaht peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi täpse asukoha, märkima kohapeal hauaplatsi mõõdud ja informeerima platsi kasutajat või tema esindajat kehtivatest kalmistu eeskirjadest.

§ 6.   Hauaplatsi kasutamise tähtaeg ning selle pikendamise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tähtajaga 20 aastat. Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi.

  (2) Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate kasutuslepingus toodud aadressile.

  (3) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku avalduse ühe aasta jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

  (4) Hauaplatsi kasutaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.

§ 7.   Hauaplatsi kasutamisõiguse ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplats uuteks matusteks välja anda.

  (2) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 12.

§ 8.   Matmise kord

  (1) Kõik matmised (nii kirstu kui urniga) tuleb registreerida kalmistuvahi juures vähemalt kaks päeva enne matust.

  (2) Kalmistuvaht registreerib matmise maetava isiku surmatõendi või arstliku surmateatise alusel matmisregistris (raamatus), teeb kande hauaregistrisse ja kalmistuplaanile.

  (3) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistuvahiga. Eelseisvast matmisest peab kalmistuvahile ette teatama vähemalt ühe ööpäeva. Matmine toimub ainult valgel ajal. Riiklikel pühadel üldjuhul matmisi ei toimu.

  (4) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus esmamatmisel olema 2,0 m. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 m. Pealematmise korral peab kirstuhaua sügavus olema vähemalt 1,5 m.

  (5) Kirstuga maetava surnu pealematmine võib toimuda vähemalt 20 aasta möödumisel eelmisest matusest. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetu säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata. Kultuuri- ja ajalooliselt tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

  (6) Matmist takistavate hauatähiste ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja või hauaplatsi kasutaja kulul ning tuleb kooskõlastada kalmistu haldajaga. Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja.

  (7) Matja korrastab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused matusele järgneva seitsme päeva jooksul või hüvitab matmisjärgse korrastamise, kokkuleppel kalmistu haldajaga ja kahjukannatajaga.

  (8) Ümbermatmist teostatakse kalmistu haldaja loal kooskõlas tervisekaitse nõuetega.

§ 9.   Kalmistu tööaeg

  Kalmistu on avatud iga päev.

§ 10.   Kalmistu heakorra nõuded

  (1) Kalmistu külastajad on kohustatud kalmistul hoidma korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistul on keelatud:
  1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi;
  2) jalutada koeri ja teisi koduloomi;
  3) omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid ja põõsaid;
  4) sõita mistahes mootorsõidukiga ilma kalmistu haldaja loata;
  5) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
  6) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
  7) paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
  8) matta loomi;
  9) sõita jalgrattaga;
  10) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

  (3) Kalmistu jäätmekogumiskohtadesse on keelatud olmejäätmete toomine.

§ 11.   Hauaplatside hooldamise nõuded ja kord ning kujundamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;
  3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
  6) hauaplatsi katteplaadid on terved;
  7) hauatähised, rajatised ja haljastus peab olema platsi piires.

  (2) Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad ja taimne materjal) tuleb eraldi koguda ja paigutada selleks ettenähtud konteinerisse või selleks ettenähtud ladestuspaika. Muud kogutud jäätmed (kunstpärjad, kunstlilled, küünlatopsid, kilekotid jms) tuleb paigutada selleks ettenähtud jäätmemahutisse.

  (3) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud aiad, puud ja põõsad.

  (4) Omasteta surnute hauaplatside korrasoleku tagab kalmistu haldaja.

  (5) Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada:
  1) madalhaljastust ja puude kääbusvorme (istutatavad puud, põõsad kõrgusega kuni 1,7 m) ja hekid (heki kõrgus kuni 0,8 m);
  2) looduslikku materjali (liiv, muld), teisaldatavaid plaate, mis on ümbrusega ühel tasandil.
  3) Hauatähiste soovitavad kõrgused on järgmised: rist kõrgusega maapinnast kuni 120 cm, hauakivi kõrgusega maapinnast kuni 75 cm, hauasammas kõrgusega maapinnast kuni 120 cm.

§ 12.   Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise kord

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaatamise.
Hauaplats vaadatakse üle kahel korral:
  1) esimene ülevaatus, mille käigustuvastatakse, et hauaplats on hooldamata, märgistatakse see sildiga, mille on kiri „hooldamata hauaplats“. Sildile märgitakse ülevaatuse järjekorranumber, ülevaatuse kuupärv, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistuvahi kontaktandmed. Hauaplatsi kasutajale edastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatus;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

  (3) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta.

  (4) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatside kohta avaldatakse teade kalmistul asuval teadetetahvlil ja kalmistu haldaja kodulehel, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse kolme kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ja kasutusleping erakorraliselt üles öelda.

  (5) Hauaplatsi kasutusõigus loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

  (6) Hooldamata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

§ 13.   Hauatähise ja piirde paigaldamise, eemaldamise ja ümberpaigaldamise kord

  (1) Iga hauakoht peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, -tahvli, -kivi, -samba või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud maetu(te) ees- ja perekonnanimi ning soovitavalt sünni- ja surmadaatumid. Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

  (2) Hauatähised, -rajatised ja haljastuse peab platsi kasutaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

  (3) Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja hauarajatised on platsi kasutaja omand.

  (4) Betoonääriste valamine, raskesti teisaldatavate konstruktsioonide paigaldamine, hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.

§ 14.   Muinsuskaitse nõuded

  (1) Leevi, Meerapalu, Mehikoorma, Pedaspää ja Ristipalo kalmistu on tunnistatud ajaloomälestiseks ja on Muinsuskaitseameti poolt registreeritud riigi kaitse all olevaks kinnismälestiseks.

  (2) Ajalooliste kalmistute hooldamise nõuetest tulenevalt:
  1) tuleb muinsuskaitsealusel kalmistul hauatähise ja -rajatise paigaldamine, ümberpaigaldamine ja eemaldamine kooskõlastada kalmistu haldajaga ja vajadusel muinsuskaitseametiga. Enne 1940. aastat rajatud hauatähiste eemaldamine ei ole lubatud;
  2) tuleb teostada muinsuskaitse alusel kalmistul olevate hauatähiste hooldustööd kooskõlastatult kalmistu haldajaga. Konserveerida ja restaureerida tohib selliseid tähiseid Muinsuskaitseameti pädevustunnistust omav restauraator muinsuskaitseameti poolt väljastatud hooldustööde loa alusel;
  3) jalalt murdunud ning katkiseid riste ja muid hauatähiseid (ka tükke) ei või omavoliliselt hauaplatsilt eemaldada ja neist tuleb teavitada kalmistu hooldajat. Need hauatähised, mida ei ole võimalik restaureerida ja algsel kohal eksponeerida, tuleb viia kalmistu hooldajaga ja vajadusel muinsuskaitseametiga kooskõlastatult selleks ettenähtud kohta;
  4) kaitsta hauarajatisi ja hauatähiseid puude ja põõsaste kahjuliku mõju eest. Puud, mis kahjustavad juurestiku, tüve või võraga hauarajatisi ja –tähiseid, kuuluvad kooskõlastatult kalmistu haldajaga ja muinsuskaitsealustel kalmistutel muinsuskaitseameti poolt väljastatud loa alusel eemaldamisele.

  (3) Muinsuskaitse nõuete täitmiseks järgida muinsuskaitseseadust.

§ 15.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad kalmistu haldaja ja Muinsuskaitseamet vastavalt oma pädevusele.

  (3) Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral ja/või kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on järelevalvet teostaval isikul õigusteha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus.

  (4) Ettekirjutusega juhitakse hauaplatsi kasutaja tähelepanu rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.

  (5) Hauaplatsi kasutajale tehtud ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel rakendatakse asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 16.   Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olnud hauaplatside kasutamine

  (1) Eeskirja jõustumise kuupäeval isiku kasutuses olnud hauaplatsi võib isik kasutada kuni 01.01.2022, kui enne eeskirja jõustumist ei ole kalmistu haldajaga teisiti kokku lepitud.

  (2) Hauaplatsi kasutamiseks pärast 01.01.2022 tuleb sõlmida kalmistu haldajaga hauaplatsi kasutusleping hiljemalt 01.02.2022.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel korraldab kalmistu haldaja kõigi hauaplatside osas, mille kohta ei ole kasutuslepingut sõlmitud, hauaplatside ülevaatamise ja otsustab taaskasutusse andmise. Ülevaatamisel käesolevas paragrahvis sätestatud alustel ei kohaldata eeskirja paragrahvi 12 lõikes 1 sätestatut.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 29.12.2011 määrus nr 18 „Kalmistu kasutamise eeskiri”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 26.01.2012 määrus nr 2 „Leevi kalmistu eeskiri”.

  (3) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 21.12.2011 määrus nr 17 „Räpina valla kalmistute kasutamise eeskiri”.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist .

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json