Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse töökord

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse töökord - sisukord
Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 20

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse töökord

Vastu võetud 19.02.2020 nr 9
jõustumine 01.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lõike 11 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus vastavas käändes) töö kavandamise alused, täpsem töökord ning komisjonide moodustamise alused ja kord ning tegevuse alused.

§ 2.   Valitsuse töö kavandamine

  Valitsus kavandab oma tööd, lähtudes seadustest, seaduse alusel antud õigusaktidest, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) määrustest ja otsustest, valitsuse määrustest ja korraldustest ning Põhja-Pärnumaa valla ja valitsuse nimel sõlmitud lepingutest.

2. peatükk VALITSUSE TÖÖKORRALDUS 

§ 3.   Valitsuse töö planeerimine

  (1) Tööplaani koostamiseks esitavad valitsuse liikmed ja ametiasutuse struktuuriüksuste juhid lähtuvalt valla arengukavast ja vallaeelarvest tulenevate tegevuste, volikogule esitatavate õigusaktide eelnõude, informatsioonide ning valitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatavate tähtsamate küsimuste ja tegevuste loetelu koos märkega tegevuse või materjalide (eelnõude ja muude dokumentide) üleandmise eeldatava aja kohta.
Valitsuse kui ametiasutuse igapäevaseid tegevusi tööplaanis ei kajastata.

  (2) Valitsus kinnitab tööplaani hiljemalt 1. veebruariks.

  (3) Tööplaani võetud küsimuste arutamise tähtaja edasilükkamise või nende küsimuste istungi päevakorrast väljajätmise otsustab valitsus küsimuse tööplaani esitanud isiku või küsimuse ettevalmistamise eest vastutava isiku ettepanekul.

  (4) Kui tööplaanis ettenähtud ajaks ei ole päevakorrapunkt valitsuse töökorras ettenähtud korras ette valmistatud, tuleb valitsuse istungile esitada informatsioon selle põhjustest ning ettepanekud edasise tegevuse kohta.

§ 4.   Valitsuse istung

  (1) Valitsus otsustab tema pädevusse kuuluvaid küsimusi istungil.

  (2) Valitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole valitsuse koosseisust, sealhulgas vallavanem või tema asendaja.

§ 5.   Valitsuse istungi toimumise aeg

  (1) Valitsuse istung peetakse üldjuhul üks kord nädalas, teisipäeviti vallavanema poolt määratud kohas.

  (2) Vallavanem võib istungi kokku kutsuda muul ajal, istungi ära jätta, toimumise aega ja kohta muuta. Istungi toimumise ja materjalide esitamise aeg tehakse valitsuse teenistujatele teatavaks arvutivõrgu kaudu.

§ 6.   Istungil arutatavad küsimused

  (1) Valitsuse istungi päevakorda esitatakse:
  1) valitsuse määruste ja korralduste eelnõud;
  2) volikogule otsustamiseks esitatavad valitsuse algatatud volikogu määruste ja otsuste eelnõud;
  3) valitsuse seisukoha andmiseks volikogu määruste ja otsuste eelnõud, mis ei ole algatatud valitsuse poolt;
  4) muud valitsuse pädevuses olevad otsustamist vajavad asjad, mis ei vaja valitsuse õigusakti kehtestamist;
  5) informatsioonid.

  (2) Kui valitsuse istungi päevakorda esitatavate küsimuste otsustamine ei nõua valitsuse õigusakti kehtestamist, esitatakse päevakorda valitsuse istungi protokolli märgitava otsuse eelnõu. Valitsuse istungi protokolli märgitava otsusega dokumenteeritakse valitsuse otsustust või sisemist töökorraldust.

  (3) Volikogule otsustamiseks esitatava valitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu puhul esitatakse valitsuse istungi päevakorda vastav volikogu otsuse või määruse eelnõu.

  (4) Valitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu lugemise katkestamisel või järgmisele lugemisele saatmisel otsustab valitsus parandatud või täiendatud teksti volikogule esitamise oma istungil, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

  (5) Valitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõus volikogu komisjonides tehtud ettepanekud arutab valitsus läbi ja võtab esitatud ettepanekute suhtes seisukoha.

  (6) Vallavanem võib ilma valitsuse istungit pidamata otsustada valitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu volikogu menetlusest tagasi võtmise.

§ 7.   Istungi päevakorda materjalide ettevalmistamine

  (1) Küsimuse võtmiseks istungi päevakorda koostatakse valitsuse määruse või korralduse, volikogu määruse või otsuse või valitsuse istungi protokolli märgitava otsuse eelnõu.

  (2) Valitsuse istungile esitatavad materjalid valmistavad vastavalt oma pädevusele ette valitsuse struktuuriüksused.

  (3) Valitsusele esitatavate materjalide ettevalmistamise ja esitamise eest vastutab eelnõu koostaja, materjalide õiguspärasuse ja normitehnilise korrektsuse eest vastutab vallasekretär.

§ 8.   Eelnõude elektrooniline menetlemine

  (1) Valitsuse istungile esitatavad materjalid valmistatakse ette, kooskõlastatakse, suunatakse istungi päevakorda ja istungile elektrooniliselt dokumendihaldussüsteemis.

  (2) Nõuetekohaselt ettevalmistatud materjalid laetakse üles dokumendihaldussüsteemi üldjuhul hiljemalt istungile eelneval reedel kell 12.00.

§ 9.   Istungi materjalidele esitatavad nõuded

  (1) Valitsusele otsustamiseks esitatavad materjalid koosnevad eelnõust ja sellele lisatud materjalidest ning muudest dokumentidest, mida on vaja konkreetse asja otsustamiseks.

  (2) Valitsuse õigusakti eelnõu ja sellele lisatud materjalid peavad olema normitehniliselt ja keeleliselt korrektsed ning vastama õigusaktides sätestatud nõuetele.

§ 10.   Eelnõu kooskõlastamine

  (1) Enne õigusakti eelnõu istungi päevakorda võtmiseks esitamist suunab vallasekretär eelnõu vajadusel kooskõlastamiseks järgmiselt:
  1) eelnõu ettevalmistanud struktuuriüksuse juhile, vajadusel struktuuriüksuse juhi poolt määratud teenistujale;
  2) juristile;
  3) struktuuriüksuse juhile, kellele on eelnõus ette nähtud kohustusi või kelle pädevust esitatav eelnõu puudutab;
  4) vajadusel vastava ala spetsialistile.

  (2) Kooskõlastava teenistuja teenistussuhte peatumise ajal on eelnõu kooskõlastamise õigus ja kohustus teda asendaval teenistujal.

  (3) Eelnõu kooskõlastatakse elektrooniliselt dokumendihaldussüsteemis. Nõuetekohaselt ettevalmistatud eelnõu peab olema kooskõlastatud vähemalt üks tööpäev enne istungit.

  (4) Eelnõuga mittenõustumisel või eelnõu suhtes eriarvamusele jäädes peab kooskõlastav teenistuja märkima mittenõustumise või eriarvamuse põhjuse.

  (5) Kui kooskõlastajate vahel on jäänud eriarvamused, esitatakse eelnõu valitsuse istungi päevakorda koos eriarvamuste ja nende põhjenduste äranäitamisega.

  (6) Üldjuhul on kooskõlastav teenistuja kohustatud eelnõu kooskõlastama ühe tööpäeva jooksul, põhjalikumat tutvumist vajavad eelnõud kolme tööpäeva jooksul.

§ 11.   Istungi päevakorra koostamine

  (1) Käesoleva määruse kohaselt kooskõlastatud eelnõude põhjal koostab vallasekretär valitsuse istungi päevakorra kavandi. Vallasekretär võib lisada päevakorra kavandisse ka osaliselt kooskõlastamata eelnõu.

  (2) Istungi päevakorra kavand ja arutusele tulevad eelnõud tehakse valitsuse teenistujatele teatavaks arvutivõrgu kaudu hiljemalt istungile eelneval tööpäeval kell 13.00.

§ 12.   Valitsuse määruste eelnõude avalikustamine

  Valitsuse määruste eelnõud koos seletuskirjadega avalikustatakse enne nende vastuvõtmiseks esitamist Põhja-Pärnumaa valla põhimääruses sätestatud korras.

§ 13.   Valitsuse istungi töökord

  (1) Valitsuse istungit juhatab vallavanem. Vallavanema äraolekul asendab teda üks abivallavanematest vastavalt valitsuse liikmete tööjaotusele.

  (2) Valitsuse istungid on kinnised, kui valitsus ei otsusta teisiti.

  (3) Valitsuse istungist võtavad peale valitsuse liikmete sõnaõigusega osa vallasekretär, osakondade juhatajad ja nende poolt kutsutud teenistujad. Valitsuse istungil peab osalema eelnõu ettekandja.

§ 14.   Küsimuste arutamine valitsuse istungil

  (1) Istungi juhataja tutvustab istungi alguses vallasekretäri koostatud valitsuse istungi päevakorra kavandit.

  (2) Istungi juhataja võib päevakorrapunktide arutamise järjekorras teha muudatusi. Istungi alguses võib valitsuse liikmete või struktuuriüksuste juhtide ettepanekul päevakorrapunkti päevakorrast välja arvata või kiireloomulisel juhul päevakorda lisada.

  (3) Pärast päevakorra suhtes ettepanekute ärakuulamist ja läbiarutamist kinnitab valitsus istungi päevakorra.

  (4) Päevakorrapunkti arutamine algab valitsuse liikme, struktuuriüksuse juhi või vajadusel vastava ala teenistuja ettekandega. Pärast ettekannet annab istungi juhataja soovija märguandel sõna küsimuste esitamiseks. Kui istungist osavõtjatel küsimusi ei ole või küsimused on esitatud, annab istungi juhataja istungist osavõtjatele sõna sõnavõttudeks vastavalt soovijate märguandele. Istungi juhataja võib anda sõna ka teistele valitsuse istungile kutsutud või kaasatud isikutele.

  (5) Valitsus teeb oma otsused istungi juhataja ettepanekul.

  (6) Istungi juhataja, samuti valitsuse liikme või vallasekretäri motiveeritud taotlusel lükatakse asja otsustamine edasi.

  (7) Enne hääletamist kordab istungi juhataja kõiki hääletamisele pandavaid ettepanekuid.

  (8) Valitsuse otsused tehakse istungil osalevate valitsuse liikmete häälteenamusega. Hääletamine on avalik. Kui ükski valitsuse liige eriarvamust otsuse kohta ei väljenda ja hääletamist ei nõua, loetakse otsus vastuvõetuks ühehäälselt. Hääletustulemused kantakse valitsuse istungi protokolli.

§ 15.   Valitsuse istungi protokoll

  (1) Valitsuse istungi protokollimise korraldab vallakantselei.

  (2) Istungi protokoll vormistatakse viie tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

  (3) Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, taandamised, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.

  (4) Valitsuse istungi protokollile kirjutab kõigepealt alla protokollija, seejärel istungi juhataja.

  (5) Valitsuse istung võidakse helisalvestada. Helisalvestised on asutusesiseseks kasutamiseks ja neid kasutatakse valitsuse istungi protokolli koostamiseks. Helisalvestisi ei ole lubatud kopeerida.

3. peatükk VALITSUSE ÕIGUSAKTIDE VORMISTAMINE, ALLAKIRJUTAMINE, JÕUSTUMINE, VÄLJASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 16.   Valitsuse õigusaktide vormistamine

  (1) Valitsuse õigusaktide vormistamist, väljastamist, teatavakstegemist ja avalikustamist korraldab vallakantselei.

  (2) Valitsuse istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

  (3) Kui valitsuse poolt vastuvõetud eelnõus on keelelisi või normitehnilisi puudusi, parandatakse need enne allakirjutamist eelnõu sisu muutmata vallakantseleis.

  (4) Kui valitsuse õigusakti eelnõus tehakse valitsuse istungil muudatusi, mis vajavad täpsemat formuleerimist, siis saadetakse istungil otsustatu alusel muudetud eelnõu enne allkirjastamist täiendavale kooskõlastamisele vallasekretärile, finantsjuhile ja vastava valdkonna struktuuriüksuse juhile ning vajadusel istungil määratud isikutele.

  (5) Valitsuse õigusakt esitatakse digitaalselt allkirjastamiseks kõigepealt vallasekretärile ja seejärel vallavanemale või vastavalt neid istungil asendanud isikule.

§ 17.   Valitsuse õigusaktide avalikustamine ja nende jõustumine

  (1) Valitsuse õigusaktid avalikustatakse ja need jõustuvad Põhja-Pärnumaa valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Avalikustamisele ei kuulu juurdepääsupiiranguga korraldused avaliku teabe seaduse alusel.

§ 18.   Valitsuse õigusaktide väljastamine ja teatavakstegemine

  (1) Vallakantselei väljastab valitsuse määrused ja korraldused hiljemalt teisel päeval pärast allakirjutamist asjaomastele struktuuriüksustele ja teistele isikutele, kelle õigusi või kohustusi need puudutavad, eelnõu koostamisel dokumendihaldussüsteemis märgitud jaotuskava alusel.

  (2) Valitsuse korralduse menetlusosalisele teatavakstegemise korraldab vallakantselei. Valitsuse korralduse teatavakstegemine toimub haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Arvestust valitsuse korralduste teatavakstegemise kohta peetakse vallakantseleis.

  (4) Valitsuse istungi protokolli märgitav otsus tehakse asjaomastele struktuuriüksustele ja teistele isikutele teatavaks protokolli väljavõttena, mis sisaldab istungi toimumise aega ja kohta ja vastava päevakorrapunkti arutelu ja tehtud otsust.

§ 19.   Ilmse ebatäpsuse parandamine

  Valitsuse õigusaktis ilmse ebatäpsuse parandamiseks haldusmenetluse seaduse § 59 alusel tehakse parandus õigusaktis, parandusele kirjutavad alla vallavanem ja vallasekretär. Pärast paranduse tegemist vormistatakse õigusakt uuesti korrektse tekstiga ja allkirjastatakse esialgsete allakirjutajate poolt. Valitsuse kantselei teeb õigusakti parandamise teatavaks õigusakti saanutele.

4. peatükk VALITSUSE KOMISJONID 

§ 20.   Valitsuse komisjonid

  (1) Valitsus võib temale pandud ülesannete täitmiseks moodustada alatisi ja vajadusel ajutisi komisjone.

  (2) Eriseaduste alusel moodustatavate valitsuse komisjonide töökorra ja ülesanded kehtestab valitsus.

  (3) Valitsuse komisjonide seisukohad on valitsuse jaoks nõuandva tähendusega.

§ 21.   Valitsuse komisjonide töövaldkonnad

  (1) Valitsuse alatise komisjoni töövaldkond määratakse ära valitsuse tööperioodi alguses komisjonide moodustamise korralduses.

  (2) Valitsuse alatised komisjonid moodustatakse valdkondade kaupa valitsuse tegevuse kavandamiseks ja korraldamiseks, valitsusele arvamuse esitamiseks, samuti valitsuse istungitel arutamisele tulevate küsimuste ning valitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks ja kooskõlastamiseks.

§ 22.   Komisjoni esimees

  Valitsuse komisjoni esimeheks kinnitatakse vastava valdkonna eest vastutav ametnik.

§ 23.   Komisjoni koosseis

  (1) Valitsuse komisjonid moodustatakse komisjoni esimehe ettepanekul.

  (2) Valitsuse komisjoni liikmed kinnitab valitsus komisjoni esimehe esildusel. Valitsuse komisjoni esimees võib vallavanemaga kooskõlastatult kaasata komisjoni koosseisu erinevate huvigruppide esindajaid, asjatundjaid ja ametnikke.

§ 24.   Komisjoni tegevuse lõppemine, ümberkorraldamine

  (1) Valitsuse alatiste komisjonide tegevus lõpeb koos valitsuse volituste lõppemisega või valitsuse otsusel.
Ajutise komisjoni tegevus lõpeb talle antud ülesande täitmisega või mõnel muul ajal vastavalt valitsuse otsusele.

  (2) Valitsuse komisjoni tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine, samuti valitsuse komisjoni koosseisu muutmine toimub valitsuse komisjoni või valitsuse liikme ettepanekul.

§ 25.   Komisjoni esimehe või liikme tagasiastumine

  (1) Valitsuse komisjoni esimehel ja liikmetel on õigus tagasi astuda.

  (2) Valitsuse komisjoni esimehe tagasiastumisel, vabastamisel või tema kui ametniku teenistusest vabastamisel kinnitatakse komisjonile uus esimees.

  (3) Komisjoni uus esimees võib esitada valitsusele kinnitamiseks uue komisjoni koosseisu.

§ 26.   Valitsuse komisjonide töövorm

  (1) Valitsuse komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Valitsuse komisjoni koosolek on kinnine.

§ 27.   Komisjoni esimehe ülesanded

  Valitsuse komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kes:
  1) koostab koosolekute päevakorra kavandi;
  2) annab komisjoni liikmetele komisjoni tööga seotud ülesandeid;
  3) vastutab komisjoni asjaajamise eest.

§ 28.   Komisjoni kokkukutsumine

  (1) Valitsuse komisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku komisjoni esimees. Kokkukutsumine võib toimuda ka vallavanema, valitsuse või vähemalt poolte valitsuse komisjoni liikmete algatusel. Komisjoni koosolek võib toimuda ka virtuaalselt. Virtuaalne osalemine tähendab komisjoni liikme osavõttu komisjoni koosolekust arvutivõrgu vahendusel.

  (2) Valitsuse komisjoni esimees saadab komisjoni liikmetele vähemalt üks päev enne koosoleku toimumist teate arutusele tulevate küsimuste kohta.

  (3) Valitsuse komisjonidel on õigus saada nende tööks vajalikku informatsiooni vallakantseleist.

§ 29.   Otsuste vastuvõtmine komisjonis

  Valitsuse komisjon teeb protokollilisi otsuseid, mis võetakse vastu kohalolijate lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral toimuvad uued läbirääkimised ning seejärel hääletatakse uuesti.

§ 30.   Valitsuse komisjoni koosoleku protokoll

  (1) Valitsuse komisjoni koosoleku käik protokollitakse.

  (2) Valitsuse komisjonide protokollid peavad olema vormistatud seitsme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Protokoll peab vastama haldusdokumentidele esitatavatele nõuetele.

  (3) Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.

  (4) Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 31.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2020.

Ülle Vapper
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json