Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 34

Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad

Vastu võetud 20.02.2020 nr 88
jõustumine 01.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Tartu linna põhimääruse § 28 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Tartu linna kultuuri, noorsootöö, spordi ja kultuurimetseeni aasta aunimetuste ja nendega kaasnevate preemiate saajate kandidaatide esitamise, aunimetuse ja preemia saaja väljaselgitamise, preemia suuruse ja preemia väljamaksmise korda.

  (2) Käesolevas määruses nimetatud kultuuri, noorsootöö, spordi ja Tartu kultuurimetseeni aasta aunimetused ja preemiad antakse üks kord aastas. Aunimetusega kaasneva preemia suurus on 2020. aasta tunnustuse eest 1250 eurot, alates 2021. aastast 1500 eurot.

  (3) Kultuurimetseeni aunimetusega rahalist preemiat ei kaasne.

§ 2.   Kultuuri aunimetus ja preemia

  (1) Tartu linna kultuuri aasta aunimetus Tartu Kultuurikandja ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevale isikule ja kollektiivile, kes on aasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri alal või on andnud olulise panuse Tartu kultuurielu arengusse.

  (2) Kultuuri aasta aunimetus määratakse järgmistes kategooriates:
  1) aasta kultuurisündmus - avalikkusele esitletud kõrge kunstilise tasemega teos või kultuurivaldkonda oluliselt mõjutanud sündmus;
  2) aasta kultuuriorganisatsioon - loominguline kollektiiv, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri valdkonnas;
  3) aasta looja - autor või esitaja, kes on saavutanud silmapaistvaid loomingulisi tulemusi;
  4) aasta rahvakultuurikandja - isik, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi pärimuskultuuri hoidmisel ja arendamisel;
  5) aasta noor kultuurikandja - kuni 26-aastane teose autor või esitaja, kel on silmapaistvaid loomingulisi tulemusi;
  6) aasta kultuurikorraldaja - isik, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri valdkonna edendamisel;
  7) aasta kultuurikajastaja - isik, kes on kajastunud mitmekülgselt Tartuga seotud kultuurisündmusi meedias;
  8) aasta uustulnuk - uus ettevõtmine või teos, mis on märkimisväärselt rikastanud Tartu kultuurielu.

§ 3.   Noorsootöö aunimetus ja preemia

  (1) Tartu linna noorsootöö aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevatele isikule ja organisatsioonile, kes on aasta jooksul Tartus silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Tartu linna kujundamisel noortesõbralikumaks.

  (2) Noorsootöö aasta aunimetus määratakse järgmistes kategooriates:
  1) aasta noorsootöö tegija - isik või organisatsioon, kes on Tartu noorte vabal ajal oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi;
  2) aasta noor tegija - 7-26aastane isik või isikud, kelle Tartus toimunud omaalgatuslik ettevõtmine on võimaldanud noortel panustada kogukonda ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu;
  3) aasta noortesõbralik tegu - Tartus tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on aidanud muuta Tartu noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks;
  4) aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö - Tartu noorte või noorsootöö teemaline üliõpilastöö, mis on kaitstud auhinna määramisega samal või eelneval kalendriaastal riiklikult tunnustatud rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppekava lõputööna ning käsitleb Tartu noorte või noorsootöö jaoks päevakajalisi või uuenduslikke küsimusi, kasutades uuringu valimis Tartu noori või uurimisobjektina Tartu noorsootööd.

§ 4.   Spordi aunimetus ja preemia

  (1) Tartu linna spordi aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus aasta jooksul saavutatud silmapaistvate tulemuste eest spordi valdkonnas.

  (2) Spordi aasta aunimetus määratakse järgmistes kategooriates:
  1) aasta meessportlane - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on edukalt võistelnud riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Tartu linn;
  2) aasta naissportlane - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on edukalt võistelnud riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Tartu linn;
  3) aasta noorsportlane, noormees - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on edukalt võistelnud noorte vanuseklassis (kuni juunioride vanuseklass kaasa arvatud) riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Tartu linn;
  4) aasta noorsportlane, neiu - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on edukalt võistelnud noorte vanuseklassis (kuni juunioride vanuseklass kaasa arvatud) riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Tartu linn;
  5) aasta võistkond - Tartu spordiklubi võistkond, kes on edukalt võistelnud vähemalt riiklikel tiitlivõistlustel;
  6) aasta treener - Tartu spordiklubi või spordikooli treener, kes on tulemuslikult tegutsenud ja kelle treenitavad sportlased on edukalt võistelnud tiitlivõistlustel;
  7) aasta sporditegu - füüsiline isik või isikute rühm või juriidiline isik, kes on edukalt edendanud Tartu spordielu, algatanud uue sportliku tegevuse, saavutanud tunnustuse riiklikul või rahvusvahelisel tasandil spordi valdkonnas või olnud muul viisil spordis edukas.

§ 5.   Tartu kultuurimetseeni aunimetus

  Tartu kultuurimetseeni aunimetus on Tartu linna tunnustus füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle silmapaistev panus on aidanud kaasa Tartu kultuuri, spordi või noorsootöö valdkonna arengule.

§ 6.   Ettepanek aunimetuse määramiseks

  (1) Aunimetuse andmise ettepanekute tegemine kuulutatakse välja kuu aega enne ettepanekute esitamise tähtaega.

  (2) Ettepanek peab sisaldama aunimetuse kategooriat, andmeid isiku või organisatsiooni kohta, ülevaadet saavutustest/tegevusest ja argumenteeritud hinnangut. Aasta üliõpilastöö aunimetuse ettepanekule ei pea olema lisatud hinnangut isiku kohta, esitada tuleb üliõpilastöö ja diplomi koopia.

  (3) Ettepaneku aunimetuse andmiseks võib teha igaüks.

§ 7.   Aunimetuse määramine

  (1) Aunimetuse andmiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja kuni 9-liikmelise komisjoni.

  (2) Komisjon võrdleb ja hindab kandidaatide saavutusi ning teeb otsuse aunimetuse andmise kohta.

  (3) Komisjonil on õigus muuta esitatud kandidaadi kategooriat.

  (4) Komisjonil on õigus jätta aunimetus andmata või anda mõnes kategoorias mitu aunimetust.

§ 8.   Aunimetuse väljakuulutamine ja preemia väljamaksmine

  (1) Aunimetuse saajad kuulutatakse välja ja neid tänatakse vastaval tseremoonial.

  (2) Aunimetusega kaasnev preemia makstakse välja pärast tseremoonia toimumist.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2018. a määrus nr 40 "Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. märtsil 2020. a.

Lemmit Kaplinski
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json