Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tartu muuseumitöötaja stipendium

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 35

Tartu muuseumitöötaja stipendium

Vastu võetud 20.02.2020 nr 89
jõustumine 01.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tartu muuseumitöötaja stipendium

  (1) Tartu muuseumitöötaja stipendium (stipendium) on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium, mille eesmärk on toetada Tartu linna muuseumide töötajate võimalusi erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ja vahetamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel.

  (2) Stipendium antakse stipendiumi taotlemise aastaks vastavalt eelarve võimalustele. Stipendiumi suurus ühe taotleja kohta on vähemalt 500 eurot.

  (3) Stipendium on ette nähtud Tartu linna muuseumide töötajatele:
  1) õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks;
  2) tööalase teadus- või uurimistööprojekti ettevalmistamiseks või läbiviimiseks.

  (4) Stipendiumit võib kasutada osalustasuks, transpordi- ja majutuskulu katmiseks ning päevarahaks või muudeks stipendiumiga kavandatava tegevusega seotud kulude kandmiseks.

§ 2.   Stipendiumi taotlemise aeg

  (1) Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teavitab avalikkust stipendiumi taotlemise võimalusest ning stipendiumi andmise tingimustest hiljemalt kuu aega enne taotluse esitamise tähtpäeva.

  (2) Stipendiumi taotlus tuleb esitada Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise veebipõhises infosüsteemis (SPOKU) sihtasutusele Tartu Kultuurkapital.

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumit võib taotleda füüsiline isik, kes on Tartu linnas asuva ja tegutseva muuseumi töötaja olenemata muuseumi omandivormist.

  (2) Stipendiumi taotluses peavad olema esitatud:
  1) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) stipendiumi eesmärk ja oodatav mõju;
  3) taotletava stipendiumi suuruse näitamisel kulud, milleks stipendiumit kasutatakse;
  4) tegevuste kirjeldus (sealhulgas kavandatavad järeltegevused) ning nende vajaduse põhjendus;
  5) lühikokkuvõte taotleja erialasest tööst muuseumis.

  (3) Stipendiumit ei saa taotleda juba toimunud tegevusteks.

§ 4.   Stipendiumikomisjon

  Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital juhataja moodustab stipendiumikomisjoni, kuhu kuuluvad üks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja määratud isik, üks Eesti Muuseumiühingu määratud isik, vähemalt nelja Tartu muuseumi määratud isikud ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu määratud isik. Stipendiumikomisjoni võib vajadusel kaasata valdkonna eksperte.

§ 5.   Taotluste hindamine ja toetuse andmine

  (1) Stipendiumikomisjon võrdleb esitatud taotlusi ning võtab taotluse hindamisel arvesse järgmisi asjaolusid:
  1) taotleja senine erialane tegevus muuseumivaldkonnas;
  2) taotluse põhjendatus ja vastavus käesoleva määruse paragrahvis 1 sätestatud eesmärgile;
  3) tegevuste täpsus, selgus ja optimaalsus ning eelarve läbimõeldus;
  4) taotleja valmidus uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ning kontaktide laiendamiseks;
  5) tegevuse mõju muuseumivaldkonna arengule;
  6) kavandatavate järeltegevuste mõju.

  (2) Lähtuvalt Tartu linna eelarves stipendiumi jaoks ette nähtud raha hulgast, käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 2 nimetud piirsummast ja taotluste hindamise tulemusest teeb stipendiumikomisjon otsuse stipendiumi saajate ja stipendiumi suuruse kohta iga saaja osas. Stipendiumi suurus lähtub põhjendatud kuludest ning võib olla iga stipendiumi saaja osas erinev.

  (3) Tingimustele vastavate taotluste puudumisel või juhul, kui taotluste tase on stipendiumikomisjoni hinnangul liiga nõrk, võib jätta stipendiumi välja andmata.

§ 6.   Stipendiumi saaja kohustused ja stipendiumi väljamaksmine

  (1) Stipendiumi saaja kohustub:
  1) kinnitama, et järgib käesolevas määruses sätestatud nõudeid;
  2) kasutama stipendiumi taotluses ja käesolevas määruses sätestatud eesmärgi päraselt;
  3) tagastama stipendiumi, kui stipendiumiga kavandatud tegevus jääb ellu viimata.

  (2) Stipendium makstakse välja pärast lõikes 1 nimetatud kinnituse andmist stipendiumi saajaga kooskõlastatud ajal ühes osas.

  (3) Stipendiumi saaja kohustub esitama stipendiumi kasutamise aruande sihtasutusele Tartu Kultuurkapital hiljemalt kahe kuu jooksul pärast stipendiumi kasutamise lõppu.

§ 7.   Stipendiumi tagasi nõudmine

  Sihtasutusel Tartu Kultuurkapital on õigus nõuda stipendiumi osaliselt või täies mahus tagasi maksmist, kui:
  1) stipendiumi saaja ei kasutanud stipendiumit sihtotstarbeliselt;
  2) stipendiumi saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;
  3) stipendiumi saaja on stipendiumi taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) tegevust, mille jaoks stipendium eraldati, ei toimunud;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Tartu Linnavolikogu 14. veebruari 2013. a määrus nr 85 "Tartu muuseumitöötaja stipendium" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. märtsil 2020. a.

Lemmit Kaplinski
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json