Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tartu tippspordi stipendium

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 36

Tartu tippspordi stipendium

Vastu võetud 20.02.2020 nr 90
jõustumine 01.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tartu tippspordi stipendium

  (1) Tartu tippspordi stipendium (stipendium) on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium, mille eesmärk on toetada Tartu linna noorte ja täiskasvanute vanuseklassi sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused ning kes on edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel rahvusvahelistel suurvõistlustel.

  (2) Stipendium antakse stipendiumi taotlemise aastaks vastavalt eelarve võimalustele. Stipendiumi suurus 14-19-aastasele sportlasele on vähemalt 1500 eurot ning välja antakse kuni 20 stipendiumi. Stipendiumi suurus 20-aastasele ja vanemale sportlasele on vähemalt 2000 eurot ja välja antakse kuni 15 stipendiumi.

  (3) Ühel aastal antavatest stipendiumitest 2/3 peab olema antud sportlastele, kes tegelevad olümpiaaladega, ning 1/3 stipendiumitest võib anda muude spordialade sportlastele.

  (4) Stipendium on ette nähtud sportlase edasiseks treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks.

§ 2.   Stipendiumi taotlemise aeg

  (1) Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teavitab avalikkust stipendiumi taotlemise võimalusest ning stipendiumi andmise tingimustest hiljemalt kuu aega enne taotluse esitamise tähtpäeva.

  (2) Stipendiumi taotlus tuleb esitada Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise veebipõhises infosüsteemis (SPOKU) sihtasutusele Tartu Kultuurkapital.

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi saab taotleda sportlane:
  1) kes on endale seadnud kõrged sportlikud eesmärgid ja kes on edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel rahvusvahelistel suurvõistlustel;
  2) kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn;
  3) kes on Tartus tegutseva spordiklubi liige, välja arvatud juhul, kui sportlasel ei ole võimalik oma spordialaga Tartu spordiklubis enda võimete kohaselt tegeleda.

  (2) 14-19-aastasele sportlasele mõeldud stipendiumit saab taotleda ka sportlane, kes saab taotlemise aastal 14-aastaseks ning 20-aastasele ja vanemale sportlasele mõeldud toetust saab taotleda ka sportlane, kes saab taotlemise aastal 20-aastaseks.

  (3) Stipendiumi taotluses peavad olema esitatud:
  1) sportlase nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) spordiklubi ja spordiala;
  3) viimase aasta sportlikud saavutused või varasemad saavutused, kui viimane aasta jäi vigastuse tõttu või muul põhjusel vahele;
  4) viited veebilehele, kus on avalikustatud võistluste tulemused;
  5) sportlikud eesmärgid järgmiseks perioodiks;
  6) sportlase kinnitus, et talle ei ole seatud pikemaajalist võistluskeeldu.

  (4) Kui sportlane on alaealine, esitab taotluse tema seaduslik esindaja või lisatakse taotlusele seadusliku esindaja nõusolek stipendiumi taotlemise kohta.

§ 4.   Stipendiumikomisjon

  Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital juhataja moodustab stipendiumikomisjoni, kuhu kuuluvad kaks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja määratud isikut, kaks Tartu Spordiliidu määratud isikut ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu määratud isik.

§ 5.   Taotluste hindamine ja toetuse andmine

  (1) Stipendiumikomisjon võrdleb esitatud taotlusi ning võtab taotluse hindamisel arvesse järgmisi asjaolusid:
  1) sportlase sportlikud saavutused ja areng möödunud hooajal;
  2) sportlase seatud eesmärgid järgmiseks perioodiks.

  (2) Lähtuvalt Tartu linna eelarves stipendiumi jaoks ette nähtud raha hulgast, käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 2 nimetud piirsummast ja taotluste hindamise tulemusest teeb stipendiumikomisjon otsuse stipendiumi saajate ja stipendiumi suuruse kohta iga saaja osas. Stipendiumi suurus võib olla iga stipendiumi saaja osas erinev sõltuvalt sportlase sportlikest saavutustest.

  (3) Tingimustele vastavate taotluste puudumisel või juhul, kui taotluste tase on stipendiumikomisjoni hinnangul liiga nõrk, võib jätta osa stipendiume välja andmata.

§ 6.   Stipendiumi saaja kohustused ja stipendiumi väljamaksmine

  (1) Stipendiumi saaja kohustub:
  1) kinnitama, et järgib käesolevas määruses sätestatud nõudeid;
  2) kasutama stipendiumi oma treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks või spordivarustuse soetamiseks;
  3) järgima ausa mängu reegleid;
  4) esindama vabariiklikel võistlustel Tartu linna, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
  5) tagastama stipendiumi, kui ta lõpetab treening- ja võistlusspordialase tegevuse stipendiumi ära kasutamata;
  6) tagastama stipendiumi, kui talle seatakse võistluskeeld.

  (2) Stipendium makstakse välja pärast lõikes 1 nimetatud kinnituse andmist stipendiumi saajaga kooskõlastatud ajal ühes osas.

  (3) Stipendiumi saaja kohustub esitama stipendiumi kasutamise aruande sihtasutusele Tartu Kultuurkapital hiljemalt kahe kuu jooksul pärast stipendiumi kasutamise lõppu.

§ 7.   Stipendiumi tagasi nõudmine

  Sihtasutusel Tartu Kultuurkapital on õigus nõuda stipendiumi osaliselt või täies mahus tagasi maksmist, kui:
  1) stipendiumi saaja ei kasutanud stipendiumit sihtotstarbeliselt;
  2) stipendiumi saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;
  3) stipendiumi saaja on stipendiumi taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) stipendiumi saaja on ilma mõjuva põhjuseta katkestanud treening- ja võistlusspordialase tegevuse;
  5) stipendiumi saaja ei ole kogu stipendiumi saamise aasta jooksul Tartu linna elanik;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" § 2 punkt 3, § 5, § 7, § 10, § 141 punkt 5, § 142 lõige 3 punkt 7 ja § 143 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Tartu Linnavolikogu 14. veebruari 2013. a määrus nr 86 "Tartu linna olümpialootuse stipendium" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 1. märtsil 2020. a.

Lemmit Kaplinski
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json