HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 44

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 10.06.2010 nr 11
jõustumine 01.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016
28.06.2017RT IV, 06.07.2017, 409.07.2017
28.06.2018RT IV, 06.07.2018, 2609.07.2018
20.02.2020RT IV, 27.02.2020, 3601.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning spordiseaduse § 3 p 2, p 21 ja p 3 alusel.

1. peatükk Üldosa 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord (edaspidi: kord) sätestab spordiseaduse alusel toetuse andmise tingimused ja korra Tartu linna haldusterritooriumil tegutsevale eraõiguslikule spordiklubile ja spordikoolile.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada harrastus– ja võistlusspordi alast tegevust Tartu linnas ning süvendada spordialaseid teadmisi, tagamaks Tartu linna elanike, eelkõige laste ja noorte, kehalist ja vaimset vormisolekut.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi – sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud klubi, selts või muu ühing, mis tegutseb mittetulundusühinguna;
  2) spordikool – erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi spordialase hariduse omandamiseks kinnitatud õppekava alusel;
  3) [kehtetu - RT IV, 27.02.2020, 36 - jõust. 01.03.2020]
  4) harrastaja – spordiklubi või spordikooli treeningrühmas regulaarselt osalev isik;
[muudetud Tartu Linnavolikogu 30.06.2011 määrusega nr 41]
  5) treeningrühm – spordiklubis või -koolis tegutsev isikute ühendus, millel on ühine tegevusala, tegutsemisaeg ja -koht.
[muudetud Tartu Linnavolikogu 30.06.2011 määrusega nr 41]

2. peatükk Nõuded taotlejatele ja toetuste liigid 

§ 3.   Üldnõuded

  (1) Toetust antakse Tartus tegutsevale spordiklubile või spordikoolile.

  (2) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis on vastava spordialaliidu või -föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige ning mis on kantud Eesti spordiregistrisse ja mille andmed on Eesti spordiregistris uuendatud vastavalt Eesti spordiregistri pidamise põhimäärusele.
[RT IV, 06.07.2018, 26 - jõust. 09.07.2018]

  (3) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.

  (4) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile spordiala kohta, millega tegeletakse Tartu linnas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning mille treeneril on vähemalt vastava spordiala 4. astme treeneri kutsekvalifikatsioon.
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

  (5) Tegevustoetuse andmise arvestuslikuks aluseks oleva harrastaja kohta antava toetuse suuruse ja toetatavate harrastajate koguarvu kinnitab linnavalitsus.
[muudetud Tartu Linnavolikogu 30.06.2011 määrusega nr 41]

§ 4.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust antakse spordiklubile või spordikoolile Tartu linna haldusterritooriumil toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud 7-19aastase (võimlemisklubile ja -koolile 2019. aastal ka 6-aastase) harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ning kes osaleb treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas kümnel kuul aastas ning kes maksab spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud. Tegevustoetust antakse spordiklubile või spordikoolile kalendriaastas ühe harrastaja kohta ühekordses mahus, arvestades käesoleva korra § 6 lõike 4 kohaselt harrastaja poolt valitud eelistatud treeningrühma.
[RT IV, 06.07.2018, 26 - jõust. 09.07.2018]

  (2) Tegevustoetust antakse treenerite ja juhendajate tasustamiseks ning treeningpaikade kasutamise kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks noortespordi tegevuse arendamiseks (võistlussõidud, treeningkogunemised, spordiinventar jm).

  (3) Tegevustoetust antakse taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks.

§ 5.   Andeka noorsportlase toetus
[Kehtetu - RT IV, 27.02.2020, 36 - jõust. 01.03.2020]

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 6.   Tegevustoetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale (edaspidi: kultuuriosakond) elektroonilises vormis taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid hiljemalt 1. septembriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

  (2) Kahel või enamal erineval spordialal tegutsev taotleja esitab taotluse iga spordiala kohta eraldi.

  (3) Taotleja esitab hiljemalt 1. oktoobriks kultuuriosakonnale spordiklubi või spordikooli treeningrühmade liikmete nimekirjad veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.
[muudetud Tartu Linnavolikogu 30.06.2011 määrusega nr 41]

  (4) Spordiklubile või spordikoolile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava spordiklubi või spordikooli treeningrühmas. Samuti tuleb ära märkida üks eelistatud treeningrühm. Kinnitus koos treeningrühma märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja treeningrühma valik puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate hulka.
[muudetud Tartu Linnavolikogu 30.06.2011 määrusega nr 41]

  (5) Tegevustoetuse taotluse vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

§ 7.   Andeka noorsportlase toetuse taotlemine
[Kehtetu - RT IV, 27.02.2020, 36 - jõust. 01.03.2020]

§ 8.   Taotluste menetlemine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust korra tingimustele ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta tegevustoetust vastava spordiala kohta, mille kohta esitatud taotluses valeandmeid esitati või andeka noorsportlase toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel aastal.

  (4) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda Eesti Olümpiakomitee poolt kinnitatud treeneri kutsekvalifikatsiooni tunnistuse koopiat.

  (5) Kultuuriosakond esitab Tartu Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ettepanekud tegevustoetuse andmise, toetuse suuruse ning laste ja noorte arvu kohta spordiklubide ja spordikoolide lõikes hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve kinnitamist Tartu Linnavolikogu poolt.

§ 9.   Tegevustoetuse andmise, andmata jätmise või vähendamise otsustamine

  (1) Tegevustoetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist Tartu Linnavolikogu poolt, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust.

  (2) Toetuse suuruse arvutamise alused ja toetatavate laste ja noorte koguarvu kehtestab linnavalitsus.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

  (4) Linnavalitsus võib otsustada antud tegevustoetuse suuruse, laste ja noorte arvu vähendamise ja täiendava toetuse andmise teisele spordiklubile või spordikoolile, kui spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud harrastajad lähevad kalendriaasta jooksul, milleks tegevustoetus anti, üle teise spordiklubisse või spordikooli koos treeneri või juhendajaga.

  (5) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab kultuuriosakond taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

§ 10.   Andeka noorsportlase toetuse andmine ja andmata jätmise otsustamine
[Kehtetu - RT IV, 27.02.2020, 36 - jõust. 01.03.2020]

4. peatükk Leping toetuse kasutamise kohta ja aruandlus 
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

§ 11.   Lepingu sõlmimine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

§ 12.   Lepingu täitmine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

§ 13.   Aruandlus ja kontroll
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

§ 14.   Lepingu lõpetamine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

41. peatükk Toetuse saaja kohustused 
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

§ 141.   Toetuse saaja kohustused
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

  Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama igale harrastajale, kelle kohta tegevustoetust antakse, võimaluse osaleda treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas ja kümnel kuul aastas;
  2) tagama, et treeninguid viivad läbi taotluses nimetatud kvalifikatsiooniga treenerid;
  3) vabastama harrastaja liikme-, osalus- või õppemaksust käesoleva määruse paragrahvis 15 sätestatud juhul;
  4) kasutama tegevustoetust eelkõige treenerite ja juhendajate tasustamiseks, treeningpaikade kasutamise kulude katteks ning muuks noortespordi tegevuse arendamiseks;
  5) [kehtetu - RT IV, 27.02.2020, 36 - jõust. 01.03.2020]
  6) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  7) nimetama Tartu linna enda toetajana;
  8) andma esimesel võimalusel kultuuriosakonnale teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
  9) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  10) esitama kultuuriosakonna nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
  11) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

§ 142.   Aruandlus
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 5. veebruariks.

  (2) Kui toetuse saaja tegevus lõpeb enne kalendriaasta lõppu, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.

  (3) Toetuse saaja esitab aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik;
  2) toetuse suurus toetuse saaja kogutuludest;
  3) toetuse saaja tegevuste ülevaade toetuse kasutamise ajavahemikul iga spordiala lõikes;
  4) harrastajate keskmine arv toetuse kasutamise ajal iga spordiala lõikes;
  5) liikme-, osalus- või õppemaksust vabastatud harrastajate arv;
  6) ülevaade treeneritest ja juhendajatest;
  7) [kehtetu - RT IV, 27.02.2020, 36 - jõust. 01.03.2020]
  8) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud kajastama aasta ringi veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas spordiklubi või spordikooli treeningrühmade liikmete nimekirjade muutusi.
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

42. peatükk Toetuse väljamaksmine ja järelevalve 
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

§ 143.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Kultuuriosakond maksab tegevustoetuse välja neljas osas, kui tegevustoetus aastas on 9000 eurot või suurem, kolmes osas, kui see on vahemikus 6000-8999 eurot, kahes osas, kui see on vahemikus 3000-5999 eurot, ja ühes osas, kui see on 2999 eurot või alla selle.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 27.02.2020, 36 - jõust. 01.03.2020]

  (3) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) toetuse saajal puudub muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  3) toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (4) Kultuuriosakonnal on õigus toetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

§ 144.   Järelevalve toetuse kasutamise üle
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb kultuuriosakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses nimetatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu kogumise aruandeid koos maksust vabastatud laste ja noorte nimekirjadega, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid toetuse saaja kohta, kontrollida esitatud nimekirjade õigsust ning teha muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Kultuuriosakond võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

§ 145.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

  Toetuse andmise otsuse tunnistab linnavalitsus kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saajale ei saa toetust välja maksta, kuna toetuse väljamaksmise eeldused ei ole täidetud;
  4) toetuse saaja on teatanud oma tegevuse peatamisest või lõppemisest;
  5) toetuse saaja ei täida käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

5. peatükk Lõppsätted 

§ 15.   Vabastamine liikme-, osalus- või õppemaksu tasumisest

  Spordiklubi või spordikool kohustub vabastama sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tõendi olemasolul vähekindlustatud perest pärit 7-19aastase spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud harrastaja liikme-, osalus- või õppemaksust.
[RT IV, 06.07.2017, 4 - jõust. 09.07.2017]

§ 16.   Määruse rakendamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json