Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tori valla 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 52

Tori valla 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 20.02.2020 nr 102

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-dega 13-19, § 22 ja § 38.

§ 1.   Tori valla 2020. aasta eelarve

  Kinnitada Tori valla 2020. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Lubada vallavalitsusel:
  1) täpsustada eelarvet riigieelarve eraldiste, sihtotstarbeliselt planeeritud ja eraldatud vahendite või annetuste võrra pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse saamist;
  2) kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb vallavalitsusel selles kavandada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud eelarve täpsustused;
  3) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 500 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  4) võtta investeerimistegevuseks eelarvelaenu 4 100 000 eurot.

§ 3.   Vallavalitsuse, vallavalitsuse struktuuriüksuse või hallatava asutuse õigused ja kohustused

  (1) Vallavalitsusel kinnitada struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste alaeelarved tegevusalade, vähemalt neljakohaliste kuluartiklite ja taotlejate lõikes pärast Tori valla 2020. aasta eelarve määruse jõustumist.

  (2) Vallavalitsuse struktuuriüksusel või hallataval asutusel on õigus soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt peale eelarve muudatusettepaneku esitamist vallavalitsusele.

  (3) Vallavalitsusel on õigus teha alaeelarvetes muudatusi vastavalt struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste poolt esitatud taotlustele.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mihkel Kalamees
volikogu aseesimees

Lisa Koondeelarve

/otsingu_soovitused.json