Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva Linna Sümfooniaorkestri põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2013, 22

Narva Linna Sümfooniaorkestri põhimäärus

Vastu võetud 26.02.2009 nr 5
jõustumine 01.03.2009

Määrus kehtestatakse Etendusasutuse seaduse § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva Linna Sümfooniaorkester (edaspidi - Orkester) on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna (edaspidi Kultuuriosakond) valitsemisalas tegutsev hallatav munitsipaaletendusasutus.

  (2) Orkestri täielik nimi on Narva Linna Sümfooniaorkester.

  (3) Orkestri asukoht on Narva linn.

  (4) Orkestri põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Narva Linnavolikogu.

  (5) Orkester juhindub oma tegevuses etendusautuse seadusest, käesolevast põhimäärusest, kõrgemalseisva ametiasutuse juhataja käskkirjadest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

  (6) Orkestri moodustaja on Narva Linnavalitsus.

§ 2.   Eesmärgid ja ülesanded

  (1) Orkestri põhieesmärgiks on muusikakultuuri edendamine Narvas.

  (2) Orkestri ülesanneteks on:
  1) rahvuskultuuri rikastamine, sümfoonilise muusika propageerimine;
  2) kontserdihooaja kujundamine sümfoonilise muusika kontsertide ja süstemaatiliste loeng-kontsertide planeerimise, korraldamise ja esitamise kaudu;
  3) tööprojektide algatamine ja läbiviimine teiste asutustega, salvestusi ja plaadistusi teostavate institutsioonide ning Eesti heliloojatega;
  4) linnale olulistel ning traditsioonilistel avalikel üritustel ja kontsertidel esinemine.

§ 3.   Tegevuse põhimõtted

  (1) Orkestril on õigus:
  1) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ning korraldada põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  2) kutsuda siht- ja projektilise finantseerimise olemasolul Orkestri juurde (välis-) esinejaid (dirigente, soliste, õpetajaid, orkestrante jms);
  3) anda kontserte ning salvestada muusikat vastavalt tellijatega sõlmitud lepingutele selleks eraldatud finantseerimise raames;
  4) kirjastada, levitada ja säilitada Orkestri repertuaari ja tegevust tutvustavaid trükiseid;
  5) korraldada oma esinemisi Eestis ja väljaspool Eestit;
  6) olla loominguliste organisatsioonide liige.

  (2) Omada siht- ja projektilise finantseerimise olemasolul või kohaliku omavalitsuse eelarvelisel finantseerimisel klassikalise kahese puupuhkpillikoosseisuga sümfooniaorkestri koosseisu.

  (3) Orkestri põhitegevuse aluseks on peadirigendi ja direktori poolt koostatud, loomenõukoguga kooskõlastatud ning kultuuriosakonna juhataja poolt kinnitatud hooajaplaan.

  (4) Orkester koostab arengukava vähemalt neljaks aastaks.

§ 4.   Struktuur ja juhtimine

  (1) Orkestri töötajate koosseisu nimikirja koostab orkestri direktor ja kinnitab Kultuuriosakonna juhataja.

  (2) Töötamine Orkestris toimub töölepingu ja töövõtulepingu alusel.

  (3) Administratiivselt juhib Orkestri tööd direktor ja kunstiliselt peadirigent.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi tingimusi ja korra kehtestab ning konkursi viib läbi munitsipaaletendusasutuse moodustaja.

  (5) Orkestri direktoriga sõlmib tähtajalise lepingu kuni viieks aastaks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja konkursikomisjoni otsuse alusel.

  (6) Orkestri direktori ja orkestri peadirigenti ülesandeid võib olla sama isik.

  (7) Orkestri direktor:
  1) juhib Orkestri tegevust vastavalt käesolevale põhimäärusele ja vastutab Orkestrile pandud ülesannete täitmise, Orkestri üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest;
  2) otsustab loomingulise tegevusega seotud küsimusi peadirigendi ettepanekul;
  3) võtab tööle Orkestri töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
  4) määrab kindlaks Orkestri töötajate tööülesanded ja ametipalgad;
  5) esindab Orkestrit või volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  6) sõlmib lepinguid ning sooritab muid põhimäärusest, töölepingust ja ametijuhendist tulenevaid tehinguid kinnitatud eelarve piires;
  7) kasutab kooskõlas õigusaktidega Orkestri valduses olevat linnavara ja kinnitatud eelarvelisi ja sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid sihipäraselt ja otstarbekalt;
  8) annab oma pädevuse piires välja käskkirju;
  9) kinnitab Orkestri töösisekorraeeskirja, samuti muid Orkestri sisesed eeskirju;
  10) moodustab vajadusel nõuandva õigusega komisjone või nõukogusid;
  11) koostab Orkestri eelarve eelnõu ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  12) vastutab Orkestri üldseisundi eest.
  13) kindlustab seaduste ja teiste õigusaktide täitmise Orkestris;
  14) täidab muud seadustega ja käesoleva põhimäärusega sätestatud kohustused.

  (8) Loomenõukogu otsuse alusel kooskõlastatult kultuuriosakonna juhatajaga kinnitab ametisse Orkestri peadirigendi töölepinguga kuni viieks aastaks, muudab ja lõpetab töölepingu.

  (9) Orkestri peadirigent:
  1) kavandab Orkestri hooajaplaani ning teeb ettepanekud repertuaari ja külalisesinejate osas;
  2) korraldab Orkestri repertuaarivalikut, koostab repertuaariplaani ja esitab selle läbivaatamiseks loomenõukogule;
  3) korraldab loominguliste töötajate (orkestrantide) valikut ja tööle rakendamist;
  4) valmistab ette ja dirigeerib kontsertkavad, mille arv hooaja jooksul on määratud orkestri hooajaplaanis;
  5) töötab välja Orkestri loomingulise kontseptsiooni ning arengukava;
  6) juhindub oma tegevuses teiste etendusasutustega sõlmitud lepingutest;
  7) vastutab Orkestri loominguliste eesmärkide saavutamise eest.

  (10) Orkestri loomingulised töötajad (orkestrandid) ja nendega sõlmitava töölepingu ja töövõtulepingu tähtaeg:
  1) Narva Linna Sümfooniaorkestri koosseisunimekirja kehtestab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja käskkirjaga;
  2) Orkestri loominguliste töötajatega (orkestrantidega) sõlmitakse tööleping kuni viieks aastaks Orkestri direktoriga Kultuuriosakonna juhataja poolt kehtestatud ametikohtade loetelu alusel;
  3) Orkestri direktor sõlmib orkestri loominguliste töötajatega (orkestrantidega) sihtfinantseerimise raames toimuvate ürituste läbiviimiseks töövõtulepingud;
  4) Orkestrantide õigused ja kohustused on määratletud töösuhteid reguleerivate õigusaktide, töölepingute, töövõtulepingute ja Orkestri töösisekorraeeskirjaga.

  (11) Loomenõukogu:
  1) Loomenõukogu on Etendusasutuse seaduse alusel Orkestri juures alaliselt tegutsev organ, mille liikmeteks on Orkestri direktor, peadirigent, kontsertmeister, loominguliste töötajate (orkestrantide) esindajad, Orkestri tööd kureeriv Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna esindaja ja asjatundjatena ka teised isikud;
  2) Orkestri loomenõukogu nimekirja kinnitab Orkestri direktor peadirigendi ettepanekul kooskõlastatult kultuuriosakonna juhatajaga;
  3) Loomingulistes küsimustes nõustab Orkestrit loomenõukogu;
  4) Loomenõukogu ülesandeks on Orkestri loomingulise tegevuse kavandamise ja hindamisega seotud küsimuste lahendamine;
  5) Loomenõukogu tuleb kokku vähemalt neli korda aastas;
  6) Loomenõukogu kutsub kokku orkestri direktor. Loomenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist;
  7) Loomenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav hiljemalt 5. tööpäeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija;
  8) Päevakorras märgitud otsuseid võtab loomenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu.
  9) Loomenõukogu vaatab läbi ja lahendab järgmised Orkestri töökorraldusega seotud küsimused:

- iseseisvale repertuaarivalikule tugineva repertuaariplaani kinnitamise;
- kontsertide kavandamise hooajaplaani alusel; külalisdirigentide, solistide jms kutsumise;
- orkestri repertuaariplaan kooskõlastatakse Kultuuriosakonna juhatajaga.

§ 5.   Afišš

  (1) Iga esmakordselt esitatava kontserdi kohta vormistatakse afišš, õigusaktides sätestatud nõuetega.

  (2) Afišš peab olema kontserdi toimumise ja pääsmete müügi kohas kõigile nähtav.

§ 6.   Vara, finantseerimine, aruandlus, kontroll

  (1) Orkestril on oma eelarve. Orkestri tegevust finantseeritakse linnaeelarvest, riigieelarvest, sihtfondidest, ja –kapitalidest, annetustest. Rahalisi vahendeid kasutatakse vastavuses õigusaktidega reguleeritud korraga.

  (2) Orkestri raamatupidamist ja aruandlust vastavalt eelarvele korraldab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna raamatupidamisteenistus.

  (3) Järelevalvet Orkestri põhimäärusjärgsete ülesannete täitmise üle teostab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.

  (4) Orkestri vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Orkestri moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise teostab Narva Linnavalitsus Narva Linnavolikogu otsuse alusel.

  (2) Tegevuse lõpetanud orkestri kohustused ja õigused lähevad üle Narva Linnavolikogu poolt määratud asutusele.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  (2) Narva Linnavolikogu 25.09.2003.a määrus nr 43/21 tunnistatakse kehtetuks.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json