Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva linna nõustamiskomisjoni töökord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2013, 25

Narva linna nõustamiskomisjoni töökord

Vastu võetud 09.03.2011 nr 241

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 50 lõike 2 alusel

§ 1.   Nõustamiskomisjon

  Nõustamiskomisjon (edaspidi komisjon) on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 50 lõike 1 alusel moodustatud komisjon, millel on sama seadusega sätestatud pädevus ja ülesanded.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanneteks on:
  1) soovitada eelkooliealistele lastele võimetekohane õppe- kasvatustöö kava, sobitus- või erirühm;
  2) otsustada koolikohustuse täitmise edasilükkamine, soovitades arengut võimaldava õppekava kuni kooliminekuni;
  3) soovitada jätkata õpinguid üldklassi tingimustes, näidates ära õpiabi vajaduse ja suuna;
  4) soovitada õpilasele võimetekohane õppekava ja/või eriklass;
  5) soovitada rakendada õpilasele koduõpet tervislikel põhjustel;
  6) nõustada lapsevanemaid sobiva haridusasutuse leidmisel.

§ 3.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolekuid võib korraldada ka elektroonselt.

  (2) Koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees.

  (3) Komisjoni koosolek toimub vähemalt üks kord kuus.

  (4) Info komisjoni koosolekute toimumise kohta on saadaval veebilehelt www.narva.ee.

§ 4.   Otsuse vastuvõtmine komisjoni koosolekul

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub esimees, tema äraolekul aseesimees uue koosoleku kokku kahe nädala jooksul.

  (2) Dokumendid esitatakse Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna esindajale komisjonis.

  (3) Komisjon võib saata puudulikult koostatud dokumendid tagasi täiendamiseks.

  (4) Komisjonil on õigus saada komisjoni tegevuseks vajalikku infot haridusasutustelt, eriarstidelt, perearstidelt, lastekodudest.

  (5) Vajadusel saab komisjon erivajadusega last täiendavalt uurida ning saata laps lapsevanema nõusolekul täiendavatele statsionaarsetele uuringutele.

  (6) Komisjon võtab otsuse vastu, teavitades sellest kirjalikult avalduse esitajat 10 päeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

  (7) Komisjon võib anda soovituse:
  1) haridusliku erivajadusega isiku sobitus- või erirühma vastuvõtmiseks;
  2) haridusliku erivajadusega isiku arendamiseks vajalike tingimuste rakendamiseks koolieelse lasteasutuse sobitus- või erirühmas;
  3) õpilasele lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppe kohaldamiseks;
  4) individuaalse õppekavaga riiklikus õppekavas sätestatud taotletavate õpitulemuste asendamiseks või vähendamiseks, kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamiseks;
  5) õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamiseks;
  6) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 51 lõike 1 punktides 5-12 sätestatud klassi või rühma tingimustes õppe rakendamiseks või vastava klassi, rühma või õpilasele sobiva kooli leidmiseks;
  7) hariduslike erivajadustega õpilasi kaasava õppe jaoks vajalike tingimuste loomiseks ja rakendamiseks koolis;
  8) koolikohustuslikule õpilasele mittestatsionaarse õppevormi rakendamiseks;
  9) ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamiseks;
  10) koolikohustusliku lapse arengust ja terviseseisundist tulenevalt koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks ühe õppeaasta võrra;
  11) alla seitsmeaastase isiku kooli vastuvõtmiseks.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 04.02.2009. a määrus nr 106 „Linna nõustamiskomisjoni töökord“.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json