Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Õigusalase nõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2013, 28

Õigusalase nõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas

Vastu võetud 21.03.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 10 punkti 7 ja § 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab õigusalase nõustamise teenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra Narva linnas.

  (2) Teenuse eesmärgiks on õigusalase nõustamise korraldamine toimetulekuraskustes vähekindlustatud isikutele (edaspidi isik), kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn eluaseme- , tööhõive- ja toimetulekuprobleemidega seotud küsimustes.

  (3) Isikule on teenus tasuta.

  (4) Teenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve.

  (5) Teenuse osutamist korraldab ja osutamiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Õigustatud isikud

  Teenust on õigus saada isikul, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda tasuda asjatundliku õigusteenuse eest ning kes õigusabi vajamise ajal saab sotsiaaltoetusi, teenuseid või muud liiki abi Sotsiaalabiameti kaudu.

§ 3.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks pöördub abivajaja vormikohase taotlusega (Lisa 1) Sotsiaalabiametisse.

  (2) Sotsiaalabiameti ametnik hindab isiku sotsiaalset staatust ja teenuse saamise vajadust. Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (3) Kui isikul on õigus saada teenust, väljastab ametnik talle vormikohase suunamiskirja (Lisa 2).

  (4) Vajadusel on Sotsiaalabiameti ametnikel õigus omal algatusel suunata isikut õigusalasele nõustamisele suunamiskirja alusel.

§ 4.   Teenuse osutamine

  (1) Teenus osutab õigusalane nõustaja (edaspidi nõustaja), kellel on vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad õigusteaduses, sellele vastav kvalifikatsioon Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

  (2) Teenuse osutaja valimiseks korraldab Sotsiaalabiamet avaliku konkursi, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse korraldamise leping üheks eelarveaastaks.

  (3) Teenust osutatakse individuaalnõustamisena, lähtudes konkreetsest olukorrast, millesse isik on sattunud.

  (4) Teenus sisaldab juriidilist konsultatsiooni, analüüsi ning nõustamist riigi õigusabi ja menetlusabi saamiseks.

  (5) Nõustajal on õigus saada isiku abi andmiseks vajalikke täiendavaid dokumente, andmeid või informatsiooni.

  (6) Nõustajal on õigus omal algatusel peatada teenustest tulenevate ülesannete täitmine või loobuda teenuste osutamisest, kui:
  1) isik ei anna nõustajale õigusabi osutamiseks õigeaegselt vajalikke dokumente, andmeid või informatsiooni;
  2) isik nõuab, et nõustaja tegutseks viisil, mis ei ole kooskõlas seadusandlusega või kutse-eetika nõuetega;
  3) on tekkinud või võib tekkida huvide konflikt.

§ 5.   Vaidluste lahendamine

  Isik, kes leiab, et teenuse osutamisel või teenusest keeldumisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide seaduses sätestatud korras.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada taotluse ja suunamiskirja vormid vastavalt Lisa1 ja Lisa2.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Suunamiskiri õigusalase nõustamise teenusele

/otsingu_soovitused.json