Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2013, 32

Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 21.03.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012 määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr”.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Narva Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Narva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) liikmete teenistuslähetusse saatmise, lähetustulemuste vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Teenistuslähetus

  (1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on linnavolikogu või linnavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Linnavolikogu liige saadetakse lähetusse linnavolikogu esimehe korraldusel ja linnavalitsuse liige linnapea korraldusel.

  (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetuse taotlemine

  (1) Lähetuse vormistamise alus on vormikohane lähetustaotlus (edaspidi taotlus), kuhu märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja asutus või üritus, kuhu lähetatakse, ning ettepanek lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määra kohta. Kutse või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele.

  (2) Linnavolikogu liikme taotlus kooskõlastatakse linnavolikogu esimehega. Linnavalitsuse liikme taotlus kooskõlastatakse linnapeaga.

§ 4.   Lähetuse vormistamine

  (1) Linnavolikogu liikme lähetus vormistatakse linnavolikogu esimehe käskkirjaga ja linnavalitsuse liikme lähetus linnapea käskkirjaga, milles märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ulatus.

  (2) Välislähetuse korral märgitakse käskkirjas ka asutus või üritus, kuhu lähetatu suunatakse, ning välislähetuse päevaraha määr.

  (3) Linnavolikogu esimehe või linnapea lähetuse korral märgitakse käskkirjas ka tema asendaja.

  (4) Üldjuhul vormistatakse käskkiri vähemalt kolm tööpäeva enne lähetuse algust.

  (5) Linnavolikogu esimehe käskkirja valmistab ette ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab Narva Linnavolikogu Kantselei. Linnapea käskkirja valmistab ette ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab Narva Linnakantselei.

  (6) Lähetus vormistatakse kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ametiasutuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega. Lähetusi võib vormistada elektroonilises dokumendihaldussüsteemis.

§ 5.   Avansi taotlemine

  (1) Lähetatul on õigus nõuda lähetusega kaasnevate kulude eeldatavas suuruses avanssi mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Vormikohase avansi avalduse esitab linnvolikogu liige linnavolikogu esimehele ja linnavalitsuse liige linnsekretärile vähemalt kaks tööpäeva enne lähetuse algust.

  (2) Kui lähetatu ei saa avanssi mõistliku aja jooksul, võib ta lähetusest keelduda.

§ 6.   Lähetustulemuste aruanne

  (1) Linnavolikogu liige esitab linnavolikogu esimehele ja linnavalitsuse liige linnapeale viie tööpäeva jooksul pärast lähetusest saabumist lähetustulemuste aruande (edaspidi aruanne).

  (2) Välislähetuse kohta esitatakse kirjalik vormikohane aruanne. Riigisisese lähetuse korral esitatakse kirjalik aruanne ainult linnavolikogu esimehe või linnapea nõudmisel.

  (3) Aruandes nimetatakse lähetuse käigus toimunud olulised kohtumised ja arutusel olnud teemad, kontaktisikute andmed, lähetatu osalemine diskussioonides ja tema tehtud ettekannete või sõnavõttude teemad, edasise koostöö võimalused, kokkulepped, kaasatoodud materjalide loetelu ning nendega tutvumise võimalus jm oluline teave. Aruandele lisatakse lähetuses allakirjutatud lepingute, protokollide ning vajaduse korral muude materjalide koopiad.

  (4) Samal eesmärgil lähetatud mitu isikut võivad aruande esitada ühiselt.

  (5) Linnavolikogu liikme aruande kinnitab linnavolikogu esimees ja linnavalitsuse liikme aruande linnapea.

  (6) Aruanne koos sinna juurde kuuluva materjaliga säilitatakse vastavalt kas linnavolikogu kantseleis või linnakantseleis.

§ 7.   Lähetuskulude hüvitamine

  (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras vormikohase lähetuskulude õiendi alusel.

  (2) Lähetuskulude õiendi ja kulusid tõendavad dokumendid esitab linnavolikogu liige linnavolikogu esimehele ja linnavalitsuse liige linnasekretärile, kes kinnitab õiendi. Kõik lähetusega seotud hüvitatavad kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

§ 8.   Lähetusdokumentide vormid

  Lähetustaotluse, avansi avalduse, lähetustulemuste aruande ja lähetuskulude õiendi vormi kehtestab linnavolikogu liikmetele linnavolikogu esimees ning linnavalitsuse liikmetele linnapea.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json