Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Otepää valla ametiasutuse palgajuhend

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2013, 34

Otepää valla ametiasutuse palgajuhend

Vastu võetud 21.03.2013 nr 6
jõustumine 01.04.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Otepää valla ametiasutuse palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks ametiasutuse teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted.

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja – Otepää vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
 2) ametnik – isik, kes on Otepää vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
 3) töötaja – isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
 4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
 5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.
 6) sotsiaalsed garantiid – tasu, mida makstakse soorituse tulemuslikkusest mittesõltuvatel asjaoludel;
 7) preemia – kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest kohaldatav ergutus;

§ 3.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest, vallavolikogu otsusest ning palgajuhendist.

 (2) Ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu (sh jaotus ameti- ja töökohtadeks), teenistuskohtade põhipalga vahemikud ja palgagruppidesse jaotamise ning palgaastmete põhipalgad kehtestab vallavolikogu otsusega.

 (3) Vallavalitsusel on õigusteha eelarveaasta jooksul ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus muudatusi kehtestatud personalikulude eelarve piires.

 (4) Ametiasutus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (5) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (6) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostajad määrab vallavanem.

 (7) Teenistujale säilitatakse palk või töötasu mõistliku aja eest, kui teenistusülesandeid ei täideta lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

 (8) Teenistujale palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse personalikulude eelarvet.

§ 4.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast,
 2) muutuvpalgast,
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest) ning
 4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 5.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

 (2) Teenistuja põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

 (3) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga üldjuhul kokku vähemalt ühe palgaastme võrra madalam tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

 (4) Vallavanema otsusel võib maksta praktikandile tulemusliku töö eest ühekordset tasu kuus kuni palga alammäära ulatuses.

§ 6.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

 (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

 (3) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes.

 (4) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

 (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

 (6) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat. Teenistuja teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib vallavanema otsusel maksta neile preemiat kuni kolme kuu põhipalga ulatuses.

 (7) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.  Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

 (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
 1) lisatasu ületunnitöö eest;
 2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
 3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

 (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.  Asendustasu

  Teenistujale puuduva teenistuja ülesannete andmisel ja lisatasu maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seaduses sätestatust.

§ 9.  Sotsiaalsed garantiid

 (1) Teenistujatele makstakse järgmisi toetusi:
 1) toetus perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral;
 2) toetus isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul.

 (2) Perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral makstava toetuse määrab vallavanem. Teenistuja surma korral võib maksta toetust tema lähisugulane või -hõimlasele.

 (3) Isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul makstava toetuse määrab vallavanem.

 (4) Toetusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

§ 10.  Soodustused

 (1) Ametiasutustes võib rakendada soodustusi, et toetada teenistujate tööga otseselt seotud vajaduste rahuldamist (koolitus-, transpordi- või sidekulude hüvitamine) ja tervise ning töövõime säilimist.

 (2) Vallavanem kinnitab ametiasutustes rakendatavate soodustuste loetelu, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

 (3) Soodustuste andmise põhimõtted on avalikud ja soodustusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

§ 11.  Palga ja töötasu määramise kord

 (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahelises töölepingus või selle lisas. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu määratakse vajadusel vallavanema käskkirjaga.

 (3) Ettepaneku ametniku palga määramiseks või töötaja töötasu osas, samuti muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu määramiseks teeb struktuuriüksuse juht või abivallavanem. Ettepaneku tegija peab ettepanekus toodud põhipalga, tulemuspalga, lisatasu või asendustasu määra vajadusel teenistujale põhjendama.

 (4) Muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

 (5) Teenistujale ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

§ 12.  Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

 (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt töötatud kuule järgneva kuu 5. kuupäeval (palgapäev). Ametiasutus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole.

 (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

 (3) Teenistujale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 13.  Puhkusetasu

 (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määrusandlusega kehtestatud korras.

 (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval.

 (3) Juhul, kui teenistuja puhkus katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 14.  Palgatingimuste täitmise kontroll

  Ametiasutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab ametiasutuse juht.

§ 15.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 01. aprillist 2013. a.

Aivar Nigol
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json