Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rannu valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2014, 2

Rannu valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 18.03.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Rannu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

 (2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on kasumit mittetoetav Rannu valla elanikele suunatud tegevus elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

 (3) Toetuse andmise eesmärk on laiendada valla elanikele suunatud tegevuste võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust, soodustada elanike koostööd ning seeläbi aidata kaasa valla üldisele arengule.

 (4) Toetust antakse:
 1) ühekordse toetusena vallaeelarve vahenditest kohalikule elnikkonnale suunatud ürituste ja tegevuste teostamiseks;
 2) projektitoetusena vallapoolse rahalise panusena kaasfinantseerimiseks fondidesse või programmidesse esitatud projekti rahastamiseks.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Vald toetab mittetulundustegevust igal kalendriaastal vastavalt vallavolikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele.

 (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja Rannu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) toetuse taotleja nimi ja registrikood või isikukood;
 2) postiaadress, telefon, E-posti aadress;
 3) tegevuse või projekti kirjeldus, millele toetust taotletakse;
 4) valla eelarvest taotletav summa;
 5) arvelduskonto number kuhu toetus üle kanda.

§ 3.  Taotluste menetlemine ja toetuse eraldamine

 (1) Vallavalitsus vaatab läbi esitatud taotlused, otsustab toetuse eraldamise ja selle suuruse pärast vallaeelarve kinnitamist.

 (2) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ja vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Vallavalitsus võib teostada kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle.

 (2) Vallavalitsel on õigus nõuda toetuse kasutamise kohta aruannet, kuludokumentide koopiaid ja täiendavaid selgitusi.

 (3) Toetuse saaja maksab toetuse tagasi, kui:
 1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
 3) üritus või projekt, millele toetus eraldati, ei toimunud.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine


Rannu Vallavolikogu 25. märtsi 2010.a määrus nr 9 „Rannu valla eelarvest tegevustoetuste andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1. aprillil 2014.

Heino Gottlob
Volikogu esimees