Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2014, 7

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Vastu võetud 19.03.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Võhma Linnavolikogu 28. juuni 2012. a määruse nr 9 „Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra“ § 5 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja mõisted

  (1) Määrusega sätestatakse Võhma linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord.

  (2) Arengukavas esitatakse linna majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused, probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes, tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid ja nende täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

  (3) Eelarvestrateegia on arengukava osaks olev finantsplaan, mis koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevuste finantseerimiseks.

§ 2.   Arengukava ja eelarvestrateegia sisu

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks eri eluvaldkondade arengu kavandamisele ja koordineerimisele.

  (2) Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (3) Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (4) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 3.   Arengukava koostamine, muutmine ja menetlemine

  (1) Arengukava koostamine ja muutmine algatatakse linnavolikogu otsusega. Arengukava muutmine toimub üks kord aastas hiljemalt 1. oktoobriks linnavolikogu otsusega. Erakorralistel põhjustel võib volikogu otsusega muudatusi teha kogu eelarveaasta jooksul.

  (2) Arengukava koostamise ja muutmise eelnõusid loetakse volikogus vähemalt kaks korda. Kahe lugemise vahepeal viiakse sisse tehtud täiendused ning parandused.

  (3) Linnavalitsus määrab volikogus vastuvõetud otsuse alusel vastutava isiku, kes koordineerib arengukava koostamist. Vastutava isiku tegevuse tulemusena peab valmima arengukava eelnõu esialgne tekst ning muutmise protsessi käigus muudatusettepanekud. Arengukava koostamist koordineerival isikul on õigus nõuda arengukava koostamise või muutmise jaoks vajalikke andmeid ja dokumente ametiasutuselt, ametiasutuse hallatavatelt asutustelt ning linna osalusega juriidilistelt isikutelt.

  (4) Linnavalitsus tutvustab arengukava või selle muutmise eelnõud kõigi volikogu alatiste komisjonide koosolekutel enne eelnõu esimest lugemist linnavolikogus.

  (5) Linnavalitsus korraldab avalikud arutelud ning kõigi huvitatud isikute kaasamise pärast arengukava eelnõu esimest lugemist linnavolikogus. Arengukava koostamisel ja muutmisel avalikustatakse arengukava eelnõu ettepanekute tegemiseks raamatukogus, linnakantseleis ja linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

  (6) Avalikustamise perioodil on kõigil huvitatud isikutel võimalik linnavalitsusele esitada arengukava eelnõu muutmiseks kirjalikke ettepanekuid, millele algataja lisab põhjendused ja vajadusel arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Heakskiidu leidnud ettepanekute alusel viib vastutav isik arengukava eelnõusse sisse vastavad täiendused ning parandused.

  (7) Arengukava lõplik dokument esitatakse linnavalitsusele eelnõu koostamiseks ja esitamiseks teisele lugemisele linnavolikogule.

§ 4.   Arengukava ja eelarvestrateegia seire

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia seire on arengukava täitmise jälgimine, mida korraldab Võhma Linnavalitsus ning mis toimub eelneva kalendriaasta kohta.

  (2) Linnapea määrab vastutavad isikud, kes esitavad linnavalitsusele iga aasta 1. aprilliks ülevaate arengukava valdkondlike arengueesmärkide täitmise ja tegevuse läbiviimise kohta ning arengukavas järgnevaks neljaks aastaks planeeritavate investeeringute ja nende maksumuse kohta.

  (3) Ülevaade arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal esitatakse ka majandusaasta aruande tegevusaruandes.

§ 5.   Eelarvestrateegia koostamine, muutmine ja menetlemine

  (1) Eelarvestrateegia koostamise algatab linnavalitsus 1. juunil. Algatamisel märgitakse ära, millistel tähtaegadel tuleb andmed esitada.

  (2) Linnavalitsus esitab volikogule eelarvestrateegia eelnõu hiljemalt 15. augustiks.

  (3) Eelarvestrateegia, s.o finantsplaan koostatakse vähemalt nelja eelarveaasta kohta, lähtudes arengukava osas toodud tegevustest.

  (4) Eelarvestrateegias esitatakse:
  1) kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
  2) eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelneva aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud, eeldatavad põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ja likviidsete varade muutus;
  3) ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast, sealhulgas arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks;
  4) kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse põhitegevuse tulem eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulem iga aasta lõpu seisuga;
  5) kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav netovõlakoormus iga aasta lõpu seisuga;
  6) muu kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korraldamiseks oluline informatsioon.

  (5) Eelarvestrateegias võib põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud ja investeeringud planeerida täiendavalt ka tegevuste kaupa.

  (6) Eelarvestrateegia koostamisel ja muutmisel avalikustatakse eelnõu koos arengukavaga ettepanekute tegemiseks linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Laekunud ettepanekuid arutab linnavalitsus.

§ 6.   Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning avalikustamine

  (1) Linnavolikogu kinnitab arengukava ja selle muudatused ning eelarvestrateegia arengukava osana määrusega hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.

  (2) Arengukava ja selle muudatused ning eelarvestrateegia avaldatakse linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul vastuvõtmisest arvates.

  (3) Kehtiv arengukava ja eelarvestrateegia on kättesaadavad linna veebilehel ja Riigi Teatajas elektrooniliselt.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json