Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Torma Spordihoone põhimäärus

Väljaandja:Torma Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2014, 17

Torma Spordihoone põhimäärus

Vastu võetud 19.03.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Spordihoone nimi

  Asutuse täielik nimetus on Torma Spordihoone (edaspidi spordihoone vastavas käändes).

§ 2.  Spordihoone aadress

  Spordihoone asub aadressil Kooli tee 23, Torma alevik, Jõgevamaa, sihtnumber 48502.

§ 3.  Spordihoone õiguslik seisund

 (1) Spordihoone on Torma Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) poolt hallatav asutus.

 (2) Spordihoone juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Torma valla (edaspidi vald vastavas käändes) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (3) Spordihoone hallatavad objektid on multifunktsionaalne mänguväljak, staadion, 2 rannavolle väljakut ja korvpalli väliväljak.

§ 4.  Eelarve, sümboolika ja kodulehekülg

 (1) Spordihoonel on valla eelarves iseseisev eelarve.

 (2) Spordihoonel on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab spordihoone juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

 (3) Spordihoonel on oma kodulehekülg aadressiga: www.sktorma.ee

2. peatükk SPORDIHOONE TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.  Tegevuse eesmärgid

 (1) Spordihoone tegevuse eesmärgid on:
 1) pakkuda valla elanikele mitmekülgset sporditeenust, luua tingimused ja võimalused tegelemiseks tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga;
 2) inimeste tervise tugevdamine ning mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
 3) vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine;
 4) koostöö piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega;
 5) sporditraditsioonide ning –tavade järjepidevuse kaitsmine, jätkamine, arendamine;
 6) kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine.

 (2) Spordihoone tegevus on suunatud eeskätt Torma valla elanikele.

§ 6.  Spordihoone ülesanded

  Spordihoone ülesanded on:
 1) tervisespordi, võistlusspordi ja kehalise kasvatuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks ürituste korraldamine;
 2) koostöö tegemine Eesti ja välisriikide spordi-, kultuuri-, ja haridusasutustega ning spordiklubide ning ettevõtjatega;
 3) valla õppeasutuste õpilastele spordihoone ruumide ja spordirajatiste tasuta kasutamise tagamine õppe- ja treeningtundide ajal;
 4) spordihoone valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamise võimaldamine eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks vastavalt hooaja ajakavale;
 5) eelkõige valla elanike teenindamine;
 6) treeninglaagrite korraldamise võimaldamine;
 7) valla spordielu kajastavate trükiste, fotode, auhindade jms; kogumine, säilitamine ja külastajatele eksponeerimine;
 8) hallatava vara tehniline korrashoidmine, säilitamine ja parendamine;
 9) spordihoone kasutajatele tasuliste teenuste osutamine vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
 10) muudest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. peatükk SPORDIHOONE TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 7.  Spordihoone juhataja

 (1) Spordihoone tegevust juhib ja korraldab juhataja vallavanema poolt kinnitatud ametijuhendile.

 (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (3) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ning ütleb üles vallavanem.

 (4) Juhataja äraolekul täidab tema kohuseid vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.  Spordihoone juhataja tööülesanded

 (1) Juhataja vastutab oma pädevuse piires spordihoones läbiviidavate tegevuste, spordihoone üldseisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Ülesannete täitmiseks juhataja:
 1) esindab valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
 2) sõlmib spordihoone nimel lepinguid ja teeb muid oma ülesannete täitmiseks vajalikke tehinguid;
 3) valmistab ette ametijuhendite eelnõud ja esitab need vallavanemale kinnitamiseks;
 4) teeb ettepanekuid personali tööle võtmiseks või ümberpaigutamiseks;
 5) annab töötajatele oma pädevuse piires suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 6) vastutab spordihoone asjaajamise, arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide säilitamise eest;
 7) koostab eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
 8) tagab eelarve täitmise;
 9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 10) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud spordihoone sisesed eeskirjad ja teeb need teatavaks;
 11) taotleb vahendeid sihtasutustest ja fondidest;
 12) kinnitab iga aasta septembrikuus hooaja treeningute ja ürituste ajakava;
 13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
 14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid spordihoone ja valla spordialase töö paremaks korraldamiseks;
 15) komplekteerib ja korraldab võistkondade osalemise maakondlikel ja üleriigilistel võistlustel;
 16) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 9.  Spordihoone nõukogu

 (1) Kehakultuuri ja sporditegevuse korraldamise kohta vallavalitsusele ettepanekute, spordihoone töö hindamiseks ja muude spordihoone tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbivaatamiseks moodustatakse neljaks aastaks 3-liikmeline spordihoone nõukogu (edaspidi nõukogu vastavas käändes).

 (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Nõukogusse kuuluvad vallavalitsuse esindaja, Torma Vallavolikogu poolt volitatud vallavolikogu liige ja spordiklubi esindaja.

 (3) Nõukogu valib endi hulgast esimehe ja sekretäri.

 (4) Nõukogu kutsub kokku esimees, mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (5) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus kohalolevaid liikmeid.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.  Spordihoone vara

 (1) Spordihoone kasutuses oleva vara moodustavad talle Torma vallavara valitsemise korra alusel otstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Spordihoone kasutuses olev vara on valla omand.

 (3) Spordihoone vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 11.  Spordihoone eelarve ja finantstegevuse korraldamine

 (1) Spordihoone eelarve tulu moodustavad eraldised valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt.

 (2) Spordihoone raamatupidamist peetakse vallavalitsuses.

§ 12.  Aruandlus

  Spordihoone juhataja esitab oma tegevuse ja eelarve täitmise kohta aruandeid vallavalitsusele üks kord aastas septembrikuus.

§ 13.  Järelevalve

 (1) Teenistuslikku järelevalvet spordihoone ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Spordihoone finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.  Spordihoone ümberkorraldamine, ümberkujundamine, tegevuse lõpetamine

  Spordihoone ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Spordihoone põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Spordihoone põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 16.  Põhimääruse avalikustamine

  Spordihoone põhimäärus avalikustatakse valla veebilehel www.torma.ee ja spordihoone kodulehel: www.sktorma.ee

§ 17.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Ülvi Nool
Vallavolikogu esimees