Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 112,,Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri " muutmine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2015, 1

Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 112,,Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri " muutmine

Vastu võetud 12.03.2015 nr 40
jõustumine 01.04.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 365 ja 366 ning jäätmeseaduse § 66 lg 4, § 67 lg 6 ja § 71 lg 1 alusel.

§ 1.   Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 112,,Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine

  (1) Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2013 määruses nr 112 „Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 5 lõike 6 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
„1) paber ja kartong - elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus asub vähemalt 5 korterit, samuti juhtumil kui mitu jäätmetekitajat (elamuühistut, aiandusühistut, korteriühistut, muud haldusühistut või naaberkinnistuid) kasutavad ühiselt sama kogumismahutit;“.
  2) paragrahvi 20 muudetakse ja täiendatakse lõigetega 2, 3, 4, 5 ja 6 ning sõnastatakse alljärgnevalt:
„(1) Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid jäätmemahuteid, mis teenindavad elamuühistut, aiandusühistut, korteriühistut, muud haldusühistut, naaberkinnistuid või ühe omaniku omandis olevat mitut kinnistut Jõelähtme vallas.

  (2) Ühise jäätmemahuti kasutajad on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe (lisa 6) ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahutit on lubatud kasutada kõigi korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks. Ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

  (3) Ühismahuti kasutamisel tuleb ühismahuti kasutamise kokkulepe kooskõlastada Jõelähtme Vallavalitsuse määratud vastava ametnikuga. Kooskõlastust saab taotleda maksimaalselt kuni üheks aastaks. Eelnimetatud kooskõlastus on aluseks ühismahuti kasutamise lepingu sõlmimiseks jäätmevedajaga.

  (4) Ühismahuti kasutamise kokkulepete muutmisest või ühismahuti kasutamise lõpetamisest teavitab ühiskasutuses oleva jäätmemahuti valdaja Jõelähtme Vallavalitsuse määratud vastavat ametnikku 5 tööpäeva jooksul muudatuse päevast arvates.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõiked 2, 3 ja 4 ei kehti ühiskasutuses olevate jäätmemahutite valdajatele (elamu-, aiandus-, korteri-, korteri ja muud haldusühistud), kelle jäätmemahutitesse paigutavad jäätmeid vaid jäätmemahuti asukohajärgsel kinnistul asuvad jäätmetekitajad.

  (6) Enne 2015. aasta 1. aprilli vedajaga ühismahuti kasutamise lepingu sõlminud naaberkinnistute omanikele ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikeid 2, 3 ning ühismahuti kasutamine loetakse vallavalitsusega kooskõlastatuks kuni 31.12.2015.
  1) Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2013 määrust nr 112 "Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri" täiendatakse lisaga 6 "Ühismahuti kasutamise kokkulepe".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2015.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa Ühismahuti kasutamise kokkulepe

/otsingu_soovitused.json