Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimäärus

Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2021, 34

Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 18.03.2015 nr 14
RT IV, 27.03.2015, 2
jõustumine 30.03.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2018RT IV, 29.08.2018, 2101.09.2018
21.06.2021RT IV, 02.07.2021, 305.07.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2012 otsuse nr 76 „Tallinna parkimiskorralduse andmekogu asutamine“ p-ga 4.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna parkimiskorralduse andmekogu (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis, andmete andmekogusse sisestamise, andmete säilitamise, andmekogu haldamise ja andmekogust andmete väljastamise kord.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on pidada arvestust ja teostada kontrolli:
  1) parkimistasu maksuvabastuse saajate üle;
  2) parkimistasu maksusoodustuse saajate üle;
  3) viivistasu otsuste ja nende peale esitatud vaiete üle;
  4) mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu lubade üle;
  5) liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide kehtivuse üle;
  6) sundtäitmisele saadetud viivistasu otsuste üle.

§ 3.  Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna parkimiskorralduse andmekogu.

  (2) Andmekogu lühinimi on tlnpark.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE SISESTATAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 4.  Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ning andmeid töödeldakse automaatselt.

  (2) Andmekogus säilitatakse andmeid digitaalkujul.

  (3) Andmete andmekogusse sisestamise, muutmise, kustutamise ja väljastamise, andmekogule juurdepääsu õiguse ning andmekogusse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (4) Andmekogus säilitatakse logifailid:
  1) andmete sisestamise kohta;
  2) andmete muutmise kohta;
  3) andmete kustutamise kohta;
  4) andmete väljastamise kohta;
  5) andmete päringute kohta;
  6) andmekogule juurdepääsu õiguse andmise kohta.

  (5) Andmete töötlemise logifailid säilitatakse kuni andmete automaatse kustutamiseni andmekogust. Andmete töötlemise logifaile ei arhiveerita.

§ 5.  Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu pidamise, sh arendamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Strateegiakeskusele tsentraliseeritud infotehnoloogia kulude katteks ette nähtud vahendite arvelt või volitatud töötleja eelarve vahendite arvelt.
[RT IV, 02.07.2021, 3 - jõust. 05.07.2021]

§ 6.  Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Transpordiamet.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab ja kontrollib andmekogu tööd;
  2) sisestab andmekogusse andmeid isikutele parkimistasu maksuvabastuste andmise kohta;
  3) sisestab andmekogusse andmeid isikutele parkimistasu maksusoodustuste andmise kohta;
  4) sisestab andmekogusse viivistasu otsuste andmed;
  5) sisestab andmekogusse viivistasu otsuste peale esitatud vaiete, neile lisatud dokumentide ja vaidemenetluses tehtud otsuste andmed;
  6) edastab viivistasu otsuse kolmanda eksemplari liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki või selle haagise omanikule või vastutavale kasutajale e-posti teel;
  7) edastab väljaandele Ametlikud Teadaanded viivistasu otsuse andmed;
  8) edastab viivistasu otsuse kolmanda eksemplari postiteenuse osutajale;
  9) edastab tähtajaks tasumata viivistasu otsuse sundtäitmiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale;
  10) sisestab andmekogusse mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu lubade andmed;
  11) sisestab andmekogusse liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi andmed;
  12) annab volitatud töötlejale juurdepääsu andmekogule ja andmete sisestamise õiguse;
  13) kontrollib andmekogu kasutamist, andmete sisestamist ja sisestatud andmete õigsust;
  14) annab volitatud töötlejale juhiseid andmekogu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  15) teostab järelevalvet andmekogusse sisestatud andmete, andmekogusse tehtud päringute ja nende põhjendatuse üle;
  16) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  17) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid andmekogu pidamisel.

  (3) Andmekogu vastutav töötleja on kohustatud vältima kõrvaliste isikute juurdepääsu andmetele ning ära hoidma andmete omavolilise töötlemise andmekogus.

§ 7.  Andmekogu vastutava töötleja õiguste teostaja

  (1) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostajad, kes täidavad järgmisi ülesandeid:
  1) sisestab andmekogusse andmed isikutele parkimistasu maksuvabastuste andmise kohta;
  2) sisestab andmekogusse andmed isikutele parkimistasu maksusoodustuste andmise kohta;
  3) sisestab andmekogusse viivistasu otsuste andmed;
  4) sisestab andmekogusse viivistasu otsuste peale esitatud vaiete, neile lisatud dokumentide ja vaidemenetluses tehtud otsuste andmed;
  5) edastab viivistasu otsuse kolmanda eksemplari liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki või selle haagise omanikule või vastutavale kasutajale e-posti teel;
  6) edastab väljaandele Ametlikud Teadaanded viivistasu otsuse andmed;
  7) edastab viivistasu otsuse kolmanda eksemplari postiteenuse osutajale;
  8) edastab tähtajaks tasumata viivistasu otsuse kolmanda eksemplari sundtäitmiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale;
  9) sisestab andmekogusse mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu lubade andmed;
  10) sisestab andmekogusse liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi andmed.

  (2) Andmekogu vastutava töötleja õiguste teostajatel on õigus andmekogusse sisestatud andmeid töödelda käesoleva põhimäärusega sätestatud ulatuses.

§ 8.  Andmekogu peaadministraator

  (1) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab oma haldusaktiga andmekogu peaadministraatori.

  (2) Andmekogu peaadministraator:
  1) annab ja tühistab andmekogu administraatorite juurdepääsuõigusi;
  2) teeb andmekogu vastutava töötleja juhile andmekogu administraatorite juurdepääsuõiguste andmise ja tühistamise ettepanekuid;
  3) teostab järelevalvet vastutava töötleja õiguste teostajate tegevuse üle andmekogu andmete töötlemisel;
  4) teostab järelevalvet andmekogu administraatorite tegevuse üle juurdepääsuõiguse kasutamisel;
  5) vastutab andmekogusse kantud isikuandmete töötlemise õigsuse eest.

  (3) Andmekogu peaadministraatoril on keelatud sisestada andmekogusse parkimistasu maksuvabastust ja maksusoodustust saavate isikute andmeid.

§ 9.  Andmekogu administraator

  (1) Andmekogu administraator töötleb andmekogus Tallinna Linnavalitsuse korraldusega Tallinna linna ametiasutustele, linna osalusega äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, riigiasutusele või muule isikule (edaspidi asutus) antud parkimistasu maksusoodustusi (edaspidi asutuse maksusoodustus).

  (2) Andmekogu administraatori õiguste andmiseks ja tühistamiseks esitab asutuse juht andmekogu peaadministraatorile taotluse.

  (3) Andmekogu administraatori õigused annab ja tühistab andmekogu vastutava töötleja juht oma haldusaktiga andmekogu peaadministraatori ettepanekul.

  (4) Andmekogu administraator:
  1) muudab andmekogus asutusele antud parkimistasu maksusoodustuses käesoleva põhimääruse § 22 punktis 3 nimetatud andmeid;
  2) kasutab andmekogu kooskõlas käesoleva põhimäärusega;
  3) vastutab andmekogusse kantud asutuse parkimistasu maksusoodustuse andmete töötlemise õigsuse eest.

§ 10.  Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on juriidiline või füüsiline isik või asutus, kellele on haldus- või hankelepinguga või õigusaktiga antud õigus:
  1) teostada liiklusjärelevalvet liiklusseaduse alusel;
[RT IV, 29.08.2018, 21 - jõust. 01.09.2018]
  2) korraldada ja kontrollida parkimistasu maksmist Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal;
[RT IV, 29.08.2018, 21 - jõust. 01.09.2018]
  3) õigus teha viivistasu otsuseid.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) sisestab andmekogusse viivistasu otsuste, nende peale esitatud vaiete ning vaidele lisatud dokumentide andmed;
  2) kasutab andmekogu üksnes temaga sõlmitud haldus- või hankelepingus või õigusaktiga kindlaks määratud ülesannete täitmiseks;
[RT IV, 29.08.2018, 21 - jõust. 01.09.2018]
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmekogusse kantud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud tehnilistest probleemidest;
  4) vastutab enda sisestatud andmete õigsuse eest;
  5) osaleb andmekogu arendustöödel ja arenduste juurutamisel;
  6) täidab vastutava töötleja seaduslikke korraldusi andmekogu kasutamisel.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õiguste teostajad.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja õiguste teostajal on õigus sisestada andmekogusse viivistasu otsuste, nende peale esitatud vaiete ning vaidele lisatud dokumentide andmed.

§ 11.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagavad andmekogu andmete töödeldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (2) Andmekogu turvaklass on K1T1S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

2. jagu Andmekogusse sisestatavad andmed 

§ 12.  Isikud, kelle kohta sisestatakse andmed andmekogusse

  Andmekogusse sisestatakse andmed isikute kohta, kellele on:
  1) tehtud viivistasu otsus;
  2) Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“ alusel antud maksuvabastus;
  3) Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“ alusel antud maksusoodustus;
  4) Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ alusel antud mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu luba;
  5) antud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.

§ 13.  Andmete sisestamise alused

  Andmete sisestamise aluseks on:
  1) füüsilise või juriidilise isiku kirjalik avaldus;
  2) rahvastikuregistrist, liiklusregistrist ja äriregistrist ning kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadud andmed;
  3) andmed füüsilise või juriidilise isiku poolt maksuhalduri pangakontole makstud maksusummade kohta;
  4) isiku suhtes antud haldusakt;
  5) isiku avaldused andmekogusse kantud andmete muutmise või täpsustamise kohta.

§ 14.  Andmekogusse sisestatavad andmed

  Andmekogusse sisestatakse:
  1) määruse §-s 12 nimetatud isikute andmed;
  2) viivistasu otsuste andmed;
  3) andmed viivistasu otsuse kolmanda eksemplari e-posti teel edastamise kohta liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki või selle haagise omanikule või vastutavale kasutajale;
  4) viivistasu otsuste peale esitatud vaiete, nendele lisatud dokumentide ja vaidemenetluses tehtud otsuste andmed;
  5) tähtajaks tasumata viivistasu otsuste sundtäitmisele saatmise andmed;
  6) Ametlikes Teadaannetes avaldatud viivistasu otsuste andmed;
  7) viivistasu otsuste postiteenuse osutajale saatmise andmed;
  8) parkimistasu maksuvabastuste andmed;
  9) parkimistasu maksusoodustuste andmed;
  10) mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu loa andmed;
  11) liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi andmed;
  12) andmekogu pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed.

§ 15.  Andmekogusse sisestatavad füüsilise isiku andmed

  Füüsilise isiku kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) isiku rahvastikuregistri järgne elukoha aadress;
  4) telefoninumbrid ja e-posti aadress;
  5) andmed isiku õigusvõime kohta.

§ 16.  Andmekogusse sisestatavad juriidilise isiku andmed

  Juriidilise isiku, välisriigi äriühingu filiaali ning riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse asutuse kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) ärinimi, nimi või nimetus;
  2) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri või maksukohustuslaste registri kood;
  3) asukoha aadress;
  4) telefoninumbrid ja e-posti aadress;
  5) õiguslik vorm.

§ 17.  Andmed viivistasu otsuse kohta

  Viivistasu otsuse kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) viivistasu otsuse koostamise koht, kuupäev ja kellaaeg;
  2) viivistasu otsuse koostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi;
  3) mootorsõiduki või selle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;
  4) vähemalt üks kõrgresolutsiooniga foto parkimistasu maksmise nõuet eiranud mootorsõidukist või selle haagisest;
  5) viivistasu otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;
  6) viivistasu otsuse tegemise õiguslik alus;
  7) määratud viivistasu;
  8) viivistasu maksmise kuupäev;
  9) kuupäev ja kellaaeg, millal viivistasu otsuse kolmas eksemplar e-posti teel edastati liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki või selle haagise omanikule või vastutavale kasutajale ja millal see kätte saadi;
  10) viivistasu otsuse sundtäitmise andmed.

§ 18.  Andmed vaidemenetluse kohta

  Viivistasu otsuse peale esitatud vaide kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) vaide esitamise kuupäev ja kellaaeg;
  2) vaide aluseks olevate asjaolude kirjeldus;
  3) vaidemenetluses tehtud otsused, sh vaideotsus;
  4) menetleja ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus.

§ 19.  Ametlikes Teadaannetes avaldatud andmed

  Ametlikes Teadaannetes avaldatud viivistasu otsuste kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) viivistasu otsuse number, koostamise kellaaeg, kuupäev ja koht, sõiduki registreerimisnumber ning viivistasu suurus;
  2) teate avaldamise kuupäev;
  3) viivistasu maksmise aeg;
  4) viivistasu maksma kohustatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  5) makse saaja andmed ja tema pangakonto rekvisiidid;
  6) teate avaldaja kontaktandmed.

§ 20.  Andmed viivistasu otsuse postiteenuse osutajale saatmise kohta

  Viivistasu otsuse postiteenuse osutajale saatmise kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) viivistasu otsuse postiteenuse osutajale saatmise kuupäev ja kellaaeg;
  2) viivistasu otsuse kolmas eksemplar.

§ 21.  Andmed viivistasu otsuse sundtäitmise kohta

  Viivistasu otsuse sundtäitmise kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) sundtäitmisele saadetud viivistasu otsuse andmed;
  2) sundtäitmisele saatmise kuupäev;
  3) kohtutäituri nimi;
  4) muud sundtäitmisega seotud asjaolud.

§ 22.  Andmed parkimistasu maksusoodustuse kohta

  Maksusoodustuse kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) maksusoodustuse andmise õiguslik alus;
  2) mootorsõiduki tüüp, mark ja registreerimismärk;
  3) maksusoodustuse kehtivuse aeg.

§ 23.  Andmed parkimistasu maksuvabastuse kohta

  Maksuvabastuse kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) maksuvabastuse andmise õiguslik alus;
  2) mootorsõiduki tüüp, mark ja registreerimismärk,
  3) maksuvabastuse kehtivus.

§ 24.  Andmed Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu loa kohta

  Mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu loa kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) juurdepääsuloa number;
  2) mootorsõiduki või selle haagise registreerimismärk;
  3) juurdepääsuloa kehtivuse aeg;
  4) Tallinna vanalinnas jalakäijate alal liikumise marsruut ja aadress;
  5) juurdepääsuloa andmise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus.

§ 25.  Andmed liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi kohta

  Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi kohta sisestatakse andmekogusse:
  1) parkimiskaardi number;
  2) parkimiskaardi kehtivuse aeg;
  3) parkimiskaardi andmise õiguslik alus.

§ 26.  Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) andmete sisestamise kuupäev;
  2) andmete sisestaja ees- ja perekonnanimi;
  3) andmete töötlemise logifailid.

§ 27.  Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus.

3. jagu Andmete sisestamine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 28.  Andmete sisestamine andmekogusse ja päringute tegemine teistesse andmekogudesse

  (1) Andmed sisestab andmekogusse vastutav või volitatud töötleja.

  (2) Vastutav või volitatud töötleja sisestab andmed andmekogusse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete saamisest arvates.

  (3) Vastustav töötleja võib liiklusseaduse § 167 lõike 4 ja § 188 lõigete 2 ja 3 alusel talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid rahvastikuregistrist, liiklusregistrist, äriregistrist ja ehitisregistrist ning kohaliku omavalitsuse andmekogudest.
[RT IV, 02.07.2021, 3 - jõust. 05.07.2021]

  (4) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi taotlemisel teeb vastutav töötleja parkimiskaardi taotleja õigusvõime kindlaks tegemiseks päringu rahvastikuregistrisse. Automaatpäringuga rahvastikuregistrisse kontrollitakse liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi omaniku õigusvõimet parkimiskaardi kehtivuse ajal.

  (5) Parkimistasu maksusoodustuse andmisel teeb vastutav töötleja päringu rahvastikuregistrisse. Automaatpäringuga rahvastikuregistrisse kontrollitakse parkimistasu maksusoodustuse saaja elukoha andmeid.

  (6) Viivistasu otsuse kolmanda eksemplari saatmiseks teeb vastutav töötleja päringu liiklusregistrisse mootorsõiduki või selle haagise andmete, omaniku või vastutava kasutaja tuvastamiseks ja rahvastikuregistrisse mootorsõiduki või selle haagise omaniku või vastutava kasutaja elukoha või asukoha aadressi tuvastamiseks.

  (7) Andmekogu teostab automaatselt päringud registritesse kord ööpäevas.

§ 29.  Andmete säilitamine andmekogus

  (1) Andmekogus säilitatakse:
  1) andmeid isikute kohta, kes on jätnud parkimistasu maksmata ja kelle suhtes on tehtud viivistasu otsus;
  2) andmeid parkimistasu maksuvabastuse saajate kohta;
  3) andmeid parkimise maksusoodustuse saajate kohta;
  4) andmeid isikute kohta, kellele on antud mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu luba;
  5) andmeid isikute kohta, kellele on antud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart;
  6) andmeid füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta;
  7) andmeid viivistasu otsuste kohta;
  8) andmeid viivistasu otsuste peale esitatud vaiete ja vaidemenetluse läbiviimise kohta;
  9) andmeid viivistasu otsuste sundtäitmise kohta;
  10) andmeid parkimistasu maksusoodustuste kohta;
  11) andmeid parkimistasu maksuvabastuste kohta;
  12) andmeid mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu lubade kohta;
  13) andmeid liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi kohta;
  14) Ametlikes Teadaannetes avaldatud andmeid;
  15) andmeid viivistasu otsuste postiteenuse osutajale edastamise kohta;
  16) andmekogu pidamist ja järelevalve korraldamist abistavaid andmeid.

  (2) Andmeid säilitatakse andmekogus alates sisestamisest kuus aastat ning kustutatakse seejärel automaatselt ega arhiveerita.

§ 30.  Andmete väljastamine

  (1) Vastutaval töötlejal on õigus andmekogust väljastada:
  1) maksukohustuslasele tema kohta käivaid andmeid;
  2) maksukorralduse seaduse § 27 lõike 1 punktides 4, 5 ja 6 sätestatud andmeid;
  3) andmeid maksukorralduse seaduse § 28 lõikes 4 ja §-s 29 sätestatud juhtudel.

  (2) Isikule väljastatakse andmekogust tema kohta käivaid andmeid kirjaliku avalduse alusel, kus näidatakse soovitud andmed.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel võib andmeid väljastada kirjalikult, elektrooniliselt või telefoni teel esitatud järelepärimise alusel või avaldada Tallinna linna veebilehel. Maksukorralduse seaduse § 27 lõikes 1 punktides 4, 5 ja 6 sätestatud andmete väljastamise taotlused ja väljastatud andmed registreerib vastutav töötleja dokumendihaldussüsteemis Postipoiss.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel väljastatakse andmed kirjaliku järelepärimise alusel. Ärakiri andmete väljastamise kohta saadetakse isikule, kelle kohta andmeid väljastati.

  (5) Riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogule väljastatakse andmeid neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X-tee) kaudu. Andmekogu võib vahetada andmeid Tallinna linna teiste andmekogudega üksnes avalike ülesannete täitmiseks.

  (6) Andmeid väljastatakse tasuta.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 31.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teostab vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ette nähtud korras.

§ 32.  Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmine või hävitamise tähtaeg.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.  Andmete andmekogusse kandmine

  Andmed on kantud andmekogusse 15. juuni 2012 seisuga.

§ 34.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json