KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2015, 21

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 19.03.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kiili valla haldusterritooriumil.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek. Kiili Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse põhimääruse järgset tegevust oma tegevuskohas või territooriumil ei loeta avalikuks ürituseks käesoleva määruse tähenduses.

  (3) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (4) Ürituse (tantsupidu, vabaõhukontsert, rahvapidustus, rongkäik, laat jms, mis toimub avalikus kohas) korraldamine toimub vallavalitsuse kirjaliku loa alusel. Vallavalitsuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud.

  (5) Ürituse korraldajaks võib olla isik, asutus või seltsing.

  (6) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

  (7) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Loa taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) korraldaja nimi, isikukood /registrikood;
  2) korraldaja aadress ja sidevahendite andmed;
  3) nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
  4) iseloomustus (võib olla eraldi lehel);
  5) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  6) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg;
  7) osavõtjate eeldatav arv;
  8) korraldaja poolt avaliku korra, ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiiniline abi jms tagamise vahendid;
  9) parkimiskorraldus;
  10) piletimüügi korraldamine;
  11) korraldamisel kasutatav heli- ja pürotehnika;
  12) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
  13) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest.

  (3) Seltsing peab loa taotlusele lisama seltsingulepingu.

§ 3.   Loa andmine

  (1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsuse vastav teenistuja (edaspidi menetleja) ning vajadusel otsustab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide või kooskõlastuste esitamise vajaduse.

  (2) Vallavalitsus annab loa kümne tööpäeva jooksul § 2 lõikele 2 vastava loa taotluse ning menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab §-s 4 sätestatud juhtudel loa andmata, viidates õigusaktidele ning põhjustele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

  (3) Loa vormi kinnitab vallavalitsus. Loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht või aadress Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) loa taotluse kooskõlastajate esitatud tingimused.

§ 4.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega keelduda loa andmisest, teatades sellest korraldajale kirjalikult hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

  (2) Vallavalitsus võib eelkõige jätta loa andmata juhul, kui:
  1) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud menetleja määratud tähtaja jooksul;
  2) loa taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  4) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  5) loa taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist.

§ 5.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Menetleja võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab vallavalitsus korralduse alusel loa ürituse pidamiseks.

§ 6.   Ürituse pidamisest loobumine

  Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest kirjalikult informeerima vallavalitsust ja loa taotluse kooskõlastajaid.

§ 7.   Korraldaja kohutused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
  7) täitma politsei ning päästeameti ametnike korraldusi;
  8) tagama üritusel heakorra ning Kiili valla heakorra eeskirja ja jäätmeseaduse nõuetest kinnipidamise.

  (2) Ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Kiili vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Kiili valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2015.

Külli Joonson
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json