Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla arengudokumentide menetlemise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2020, 2

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Põhja-Pärnumaa valla arengudokumentide menetlemise kord

Vastu võetud 20.03.2018 nr 6
RT IV, 27.03.2018, 14
jõustumine 30.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2020RT IV, 04.04.2020, 107.04.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 1 ja § 372 lõike 1 ning Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määruse nr 7 „Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus“ § 48 lõike 10 alusel.
[RT IV, 04.04.2020, 1 - jõust. 07.04.2020]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Põhja-Pärnumaa valla (edaspidi vald) arengudokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, avalikustamise, ülevaatamise ja muutmise korra.

  (2) Selliste arengudokumentide puhul, mille koostamine on reguleeritud seaduse või seaduse alusel antud õigusaktiga, kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid niivõrd, kuivõrd seaduse või seaduse alusel antud õigusaktiga ei ole ette nähtud teisiti.

§ 2.   Arengudokumentide liigid ja nendevahelised seosed

  (1) Valla arengudokumendid on:
  1) valla arengukava;
  2) valla eelarvestrateegia;
  3) tegevusvaldkondade arengukavad;
  4) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste (edaspidi hallatavad asutused) arengukavad;
  5) valla territooriumi osade arengukavad;
  6) muud arengudokumendid, mille koostamise kohustus tuleneb seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist.

  (2) Valla arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks:
  1) valla eelarve koostamisel;
  2) kohustuste võtmisel;
  3) varaga tehingute tegemisel;
  4) investeeringute kavandamisel;
  5) investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (3) Kõik arengudokumendid peavad olema omavahel kooskõlas.

§ 3.   Arengudokumentide keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus

  Kui keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tuleneb kohustus algatada arengudokumendi keskkonnamõju strateegiline hindamine või kaaluda selle algatamist, otsustab hindamise algatamise või algatamata jätmise arengudokumendi koostamise algatamise õigust omav organ.

2. peatükk Valla arengukava ja eelarvestrateegia 

§ 4.   Valla arengukava ja eelarvestrateegia

  (1) Valla arengukava on valla strateegilisi eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi kavandav dokument, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Valla arengukavas esitatakse vähemalt:
  1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
  2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
  3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;
  4) strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni;
  5) Põhja-Pärnumaa omavalitsuste ühinemislepingus kokku lepitud investeeringud või arendustegevused.

  (3) Valla eelarvestrateegia on arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta, mis koostatakse arengukava osana.

  (4) Valla arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

§ 5.   Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia (edaspidi koos arengukava) koostamise algatab Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu). Valla arengukava eelnõu koostamist koordineerib vallavalitsuse majandusosakond (edaspidi majandusosakond) koostöös finantsjuhiga.

  (2) Vallavalitsus kinnitab valla arengukava eelnõu koostamise ajakava ja täpsema korralduse.

  (3) Valla arengukava eelnõu koostamiseks võib vallavalitsus moodustada töögruppe ja komisjone.

§ 6.   Arengukava eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Vallavalitsuse struktuuriüksused, hallatavad asutused, volikogu komisjonid ning töögrupid esitavad oma ettepanekud valla arengukava eelnõu koostamiseks majandusosakonnale vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud tähtajale ning suunistele.

  (2) Vallavalitsuse struktuuriüksused, hallatavad asutused, volikogu komisjonid ja vallast sõltuvad üksused esitavad vajaliku informatsiooni eelarvestrateegia eelnõu koostamiseks finantsjuhile. Vallavalitsus teatab sõltuvale üksusele eelarvestrateegia koostamiseks vajalike andmete loetelu ja nende esitamise tähtaja kirjalikult.

  (3) Majandusosakond koostab koostöös vallavalitsuse struktuuriüksustega esitatud ettepanekute alusel valla arengukava eelnõu ning esitab selle hiljemalt 1. juuniks vallavalitsusele. Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud arengukava eelnõu suunatakse vallavolikogu juunikuu istungile esimeseks lugemiseks.

  (4) Pärast esimest lugemist avalikustab vallavalitsus valla arengukava eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks ja korraldab arengukava eelnõu tutvustamiseks avaliku arutelu.

  (5) Majandusosakond koostab valla arengukava eelnõu avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

  (6) Finantsjuht koostab eelarvestrateegia kohta esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

  (7) Majandusosakond täpsustab valla arengukava eelnõu vastavalt vallavalitsuse seisukohale ja vallavalitsus esitab arengukava eelnõu volikogu augustikuu istungile teiseks lugemiseks.

  (8) Volikogu kinnitab valla arengukava hiljemalt arengukava kehtima hakkamisele eelneva aasta 15. oktoobriks.

§ 7.   Arengukava täitmise aruande koostamine

  (1) Vallavalitsus esitab igal aastal volikogule valla majandusaasta aruande tegevusaruande koosseisus ülevaate valla arengukava täitmisest aruandeaastal.

  (2) Vallavalitsuse määratud tähtajaks esitavad vallavalitsuse struktuuriüksused hiljemalt 1. märtsiks majandusosakonnale ning raamatupidamisosakonnale andmed valla arengukavas kajastatud tegevuste elluviimise ja raha kasutamise kohta eelmisel aastal. Majandusosakond ning rahandusosakond koostavad valla majandusaasta aruande tegevusaruande. Vallavalitsus esitab majandusaasta aruande volikogule hiljemalt 31. maiks.

§ 8.   Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine ja muutmine

  (1) Vallavalitsus vaatab valla arengukava üle igal aastal ning täpsustab vajadusel vähemalt nelja eelseisva aasta eesmärke ja tegevusi.

  (2) Vallavalitsuse struktuuriüksused, hallatavad asutused ja volikogu komisjonid esitavad majandusosakonnale ning rahandusosakonnale ettepanekud valla arengukava või eelarvestrateegia muutmiseks igal aastal vastavalt vallavalitsuse antud tähtajale ja suunistele.

  (3) Arengukava muutmise eelnõu menetlemisel järgitakse käesoleva määruse § 6 sätestatud korda.

3. peatükk Tegevusvaldkonna arengukava 

§ 9.   Tegevusvaldkonna arengukava

  (1) Tegevusvaldkonna arengukava on valla ühe tegevusvaldkonna arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (2) Tegevusvaldkonna arengukava koostatakse vastavat tegevusvaldkonda reguleerivas seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis sätestatud perioodiks. Kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ei ole tegevusvaldkonna arengukava perioodi sätestatud, otsustab selle arengukava koostamise algataja.

§ 10.   Koostamise algatamine

  (1) Tegevusvaldkonna arengukava koostamise algatab volikogu, kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Tegevusvaldkonna arengukava eelnõu koostamist koordineerib vallavalitsuse struktuuriüksus, mille haldusalas vastav valdkond asub, kui arengukava koostamise algataja ei otsusta teisiti.

  (3) Vallavalitsus kinnitab tegevusvaldkonna arengukava eelnõu koostamise ajakava ja täpsema korralduse.

§ 11.   Eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Tegevusvaldkonna arengukava koostamist koordineeriv vallavalitsuse struktuuriüksus esitab koostöös majandusosakonnaga tegevusvaldkonna arengukava eelnõu vallavalitsusele. Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud arengukava eelnõu suunatakse avalikustamisele.

  (2) Vallavalitsus avalikustab tegevusvaldkonna arengukava eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks ja vajadusel korraldab arengukava eelnõu tutvustamiseks avaliku arutelu.

  (3) Tegevusvaldkonna arengukava koostamist koordineeriv vallavalitsuse struktuuriüksus koostab arengukava eelnõu avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud koostöös majandusosakonnaga vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

  (4) Tegevusvaldkonna arengukava koostamist koordineeriv vallavalitsuse struktuuriüksus täpsustab koostöös majandusosakonnaga arengukava eelnõu vastavalt seisukohale ja vallavalitsus esitab arengukava eelnõu volikogule.

  (5) Tegevusvaldkonna arengukava kinnitab volikogu.

§ 12.   Ülevaatamine, muutmine ja täitmise aruande koostamine

  (1) Tegevusvaldkonna arengukava vaadatakse üle seaduses, seaduse alusel antud õigusaktis või vallavalitsuse poolt sätestatud korras. Kui ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab valdkonna arengukava koostamist koordineeriv vallavalitsuse struktuuriüksus ette arengukava muutmisettepanekud.

  (2) Tegevusvaldkonna arengukava muutmise eelnõu menetlemisel järgitakse käesoleva määruse § 13 sätestatud korda.

  (3) Tegevusvaldkonna arengukava täitmise aruanne koostatakse ning esitatakse seaduses, seaduse alusel antud õigusaktis või vallavalitsuse poolt sätestatud korras ja tähtajaks.

4. peatükk Hallatava asutuse arengukava 

§ 13.   Hallatava asutuse arengukava

  (1) Hallatava asutuse arengukava on hallatava asutuse arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostatakse seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis sätestatud perioodiks. Kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ei ole hallatava asutuse arengukava perioodi sätestatud, otsustab selle arengukava koostamise algataja.

  (3) Valla haridusasutuste arengukavade koostamise korra kinnitab vallavalitsus eraldi korrana.

§ 14.   Koostamise algatamine

  Hallatava asutuse arengukava koostamise algatab vallavalitsus, kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis või hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 15.   Eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Hallatav asutus koostab arengukava eelnõu ning esitab selle koostamist koordineerivale vallavalitsuse struktuuriüksusele ja majandusosakonnale. Koordineeriv struktuuriüksus ja majandusosakond kooskõlastavad eelnõu ja esitavad kooskõlastatud eelnõu vallavalitsusele. Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud arengukava eelnõu suunatakse avalikustamisele.

  (2) Hallatava asutuse arengukava eelnõu avalikustatakse hallatava asutuse ja valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

  (3) Hallatav asutus vaatab avalikustamisel esitatud ettepanekud läbi ja täpsustab vajadusel arengukava eelnõu. Hallatav asutus esitab arengukava täpsustatud eelnõu vallavalitsusele koos kokkuvõttega ja oma seisukohaga avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta.

  (4) Hallatava asutuse arengukava kinnitab vallavalitsus, kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis või hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 16.   Ülevaatamine, muutmine ja täitmise aruande koostamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis või vallavalitsuse poolt sätestatud korras. Kui ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab hallatav asutus ette arengukava muutmisettepanekud.

  (2) Hallatava asutuse arengukava muutmise eelnõu menetlemisel järgitakse käesoleva määruse § 15 sätestatud korda.

  (3) Hallatava asutuse arengukava täitmise aruanne koostatakse ning esitatakse seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis või vallavalitsuse poolt sätestatud korras ja tähtajaks.

5. peatükk Valla territooriumi osa arengukava 

§ 17.   Valla territooriumi osa arengukava

  (1) Valla territooriumi osa arengukava on kogukonna arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (2) Valla territooriumi osa arengukava perioodi otsustab arengukava koostamise algataja.

§ 18.   Koostamise algatamine

  Valla territooriumi osa arengukava koostamise algatab vallavalitsus kogukonna ettepanekul, kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) 2018. aastal koostatava Põhja-Pärnumaa valla arengukava eelnõu esitab majandusosakond vallavalitsusele 10. juuniks 2018. a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json