Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2018, 20

Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 21.03.2018 nr 10

Põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse §6 lõigete 1, 4 ja 5 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva Linnavalitsuse kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil.

  (2) Komisjoni moodustab Narva Linnavalitsus, kehtestades komisjoni põhimääruse.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab linnapea.

  (4) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) tutvub ja võtab teadmiseks omavalitsusüksuse:
  1) tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid ning koostatud ja omavalitsusüksusele esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP);
  2) omab ülevaadet omavalitsusüksuse territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist omavalitsusüksuse hallatavates asutustes.

  (2) esitab ettepanekuid:
  1) omavalitsusüksusele kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  2) omavalitsusüksuses hädaolukorra lahendamiseks (sh üldhuviteenuste) vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutuselevõtuks;
  3) tegevuspiirkonda puudutavate hädaolukorra riskianalüüse ja hädaolukordade lahendamise plaane koostavatele asutustele.

  (3) Teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega.

  (4) Määrab koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil paiknevad võimalikud evakuatsioonikohad ning koostab koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga evakuatsioonikohtade kasutusele võtmiseks evakuatsioonikohtade plaani.

  (5) Abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel.

  (6) Kooskõlastab omavalitsusüksuse kriisireguleerimise õppuse kava ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega.

  (7) Abistab omavalitsusüksust elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamisel.

  (8) Abistab vajaduse korral omavalitsusüksuse korraldatava elutähtsa teenuse ulatuslikku või raskete tagajärgedega katkestuse lahendamist.

  (9) Tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise.

  (10) Abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid.

  (11) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid.

  (12) Abistab omavalitsusüksuse territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

  (13) Esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on linnapea.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

  (3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes.

  (2) Kutsub kokku komisjoni koosolekuid.

  (3) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Seirab komisjoni otsuste täitmist.

  (5) Korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni töövorm on koosolek.

§ 6.   Komisjoni koosolekud

  (1) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised

  (2) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt.

  (3) Komisjoni koosoleku asukoha, aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri esitatakse vähemalt neli tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.

  (4) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (6) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (7) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 7.   Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

  Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab Narva Linnakantselei.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 02.06.2010 a määrus nr 732 „Narva linna kriisikomisjoni põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json