HaridusKool

Teksti suurus:

Paide Hammerbecki Põhikooli põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Paide Hammerbecki Põhikooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2018, 27

Paide Hammerbecki Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 15.03.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  (1) Kooli nimetus on Paide Hammerbecki Põhikool (edaspidi kool).

  (2) Kool on 1909. aastal asutatud Paide Tütarlaste Gümnaasiumi, 1918. aastal asutatud Paide Poeglaste Reaal-gümnaasiumi, 1924. aastal koolihariduse ümberkorralduse käigus loodud Järva Maakonna Paide Ühisgümnaasiumi ja Paide Gümnaasiumi järjepidevuse kandja.

§ 2.   Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on üldhariduskool, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris ning Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Kool tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse, linnavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide ning teiste kooli tegevusvaldkonda reguleerivate õigus- ja haldusaktide alusel.

  (3) Kool on Paide Linnavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, kool ei ole juriidiline isik.

  (4) Kooli tegutsemise vorm on põhikool.

§ 3.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Paide linn, Paide linn, Järva maakond.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on Paide linna vapi kujutisega ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on pakkuda võimalust omandada heatasemeline põhiharidus õppija individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas.

  (2) Põhikoolil on nii hariv kui kasvatav ülesanne. Kooli ülesanne on luua tingimused põhihariduse omandamiseks.

  (3) Kool loob õpi- ja arengukeskkonna, mis toetab õpilase arengut isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimest ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ja kandma kodanikuvastutust ning on valmis õpinguid jätkama.

3. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 7.   Direktori ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab ametisse Paide Linnavalitsus täitevorganina (edaspidi linnavalitsus) linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab avaliku konkursi linnavalitsus.

  (3) Direktor:
  1) vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse eest, kooli üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  2) tagab seaduses ja põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid, mis on seotud õigusaktides ja kooli põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega;
  4) annab kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
  5) kehtestab kooli õppekava ja selle muudatused;
  6) kehtestab kooli kodukorra ja päevakava;
  7) teeb isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse ja õpilase koolist väljaarvamise otsuse;
  8) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist koolis;
  9) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
  10) kehtestab pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava, teeb otsuse õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta;
  11) kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani;
  12) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
  13) kutsub kokku õpilaste vanemate koosoleku;
  14) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  15) on hoolekogu ees aruandekohustuslik;
  16) vastutab kooli tööks vajalike raamatupidamisdokumentide edastamise eest ametiasutuse finantsosakonnale;
  17) sõlmib kooli töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  18) kinnitab kooli töötajate koosseisu kooskõlastades selle eelnevalt linnavalitsusega;
  19) kinnitab kooli juhtkonna koosseisu;
  20) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;
  21) moodustab vastavalt vajadusele ettevalmistusrühmi koolieelikutele, pikapäeva-, õpiabirühmi ja huviringe;
  22) tagab riigi ja Paide linna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise.

§ 8.   Kooli juhtkond

  (1) Kooli juhtkonda kuuluvad direktor, õppejuht, huvijuht ja 2-4 kooli töötajat direktori otsusel.

  (2) Kooli juhtkond tagab õppenõukogu otsuste täitmise ning kooli igapäevatöö korraldamise.

§ 9.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires kooli õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindajad.

  (3) Õppenõukogu juures töötavad ainekomisjonid.

  (4) Õppenõukogu ülesanded ja töökord tuleneb valdkonna eest vastutava ministri määrusest.

§ 10.   Kooli hoolekogu

  (1) Koolil on hoolekogu, kes täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja töökord kehtestatakse linnavolikogu kehtestatud korras.

  (3) Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) linnavolikogu esindaja;
  2) kaks õpilasesinduse esindajat;
  3) õppenõukogu esindaja;
  4) õpilaste vanemate esindajad;
  5) vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (4) Vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda kooli töötajate hulka ning moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (5) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (6) Hoolekogu pädevuses on:
  1) anda arvamus kooli õppekava eelnõu kohta;
  2) anda arvamus kooli vastuvõtmise tingimuse ja korra eelnõu kohta;
  3) anda arvamus arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  4) anda arvamus kooli põhimääruse eelnõu kohta;
  5) anda arvamus kooli arengukava ja selle muudatuste eelnõu kohta;
  6) anda arvamus kooli kodukorra kohta;
  7) anda arvamus sisehindamise aruande kohta;
  8) anda arvamus kooli eelarve kava projekti kohta;
  9) täita muid seadusest või muudest õigus- või haldusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (7) Kooli direktoril on õigus osa võtta hoolekogu koosolekust ning ta on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

4. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 11.   Omandatava hariduse liik ja tase

  (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatava hariduse tase on põhiharidus.

  (3) Põhikooli kooliastmed on:
  1) I kooliaste – 1.-3. klass;
  2) II kooliaste – 4.-6. klass;
  3) III kooliaste – 7.-9. klass.

  (4) Nominaalne õppeaeg põhikoolis on üheksa aastat.

§ 12.   Õppe vorm

  Õppetöö koolis toimub statsionaarses õppes.

§ 13.   Õppekava

  (1) Kool koostab põhikooli riikliku õppekava alusel kooli õppekava.

  (2) Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

  (3) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

  (4) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Enne kehtestamist esitatakse õppekava arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 14.   Meetmed haridusliku erivajadusega õpilase toetamiseks

  (1) Hariduslike erivajadustega õpilastele võimaldatakse individuaalse õppekava rakendamine, õpe lihtsustatud õppekava alusel, õpilase täiendav juhendamine õpetaja poolt, koduõpe, logopeediline abi, õpiabi või tugispetsialisti teenus.

  (2) Linnavalitsuse nõusolekul on koolil õigus moodustada rühmi ja klasse hariduslike erivajadustega õpilastele.

§ 15.   Õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Kooli õppe ja kasvatuse korraldus tugineb kooli õppekavale.

  (2) Õppetöö kestvus, koolivaheajad, õppe- ja eksamiperiood on määratud riigi õigusaktidega.

  (3) Koolis toimub õppetöö viiepäevase õppenädalaga.

  (4) Õppetund, mille arvestuslik pikkus on 45 minutit, on juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on tund, loeng, õppekäik, e-õpe, praktikum, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja. Õppetundide arv päevas ja nende järjekord kajastub kooli päevakavas.

  (5) Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit, söögivahetunni pikkus on vähemalt 20 minutit.

  (6) Kooli lõpetamine toimub õppekavas ja riigi õigusaktides sätestatu alusel.

  (7) Kool väljastab põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

§ 16.   Õpilase kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine, üleminek teise kooli

  (1) Õpilaste kooli vastuvõtmine toimub direktori kehtestatud kooli vastuvõtu tingimusete ja korra alusel.

  (2) Kool kindlustab võimaluse omandada põhiharidus koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linn.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võib kooli direktor vastu võtta põhikooli õpilasi, kelle elukoht Eesti rahvastiku registri andmetel ei ole Paide linn.

  (4) Õpilase ühest koolist teise üleminek, koolist lahkumine ja õpilaste nimekirjast kustutamine toimub õigusaktidega sätestatud korras.

  (5) Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut.

5. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 17.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kool võib oma põhitegevuse kõrval korraldada tasuta ja tasulist õppekavavälist tegevust, milleks on koolitused, huvitegevus, ringitegevus, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamine, õppematerjalide valmistamine, koostamine, ruumide rentimine ja toitlustamine.

  (2) Koolil on õigus moodustada täiskasvanute õppegruppe ja korraldada täiskasvanute täiendõpet mahus, mis ei nõua eraldi koolitusluba.

  (3) Kooli direktor võib linnavalitsuse nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele.

§ 18.   Raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu, mis tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud töökorra alusel.

  (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ja lugemishuvi.

  (3) Raamatukogu soetab õppe- ja erialakirjandust; kujundab õpilastes huvi lugemise vastu; varustab õpetajaid õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjanduse ja muude infokandjatega; organiseerib üritusi; aitab kaasa õpilaste ettevalmistusele aineolümpiaadideks ja konkurssideks.

6. peatükk ÕPILASED ja VANEMAD 

§ 19.   Õpilaste ja vanemate õigused

  (1) Õpilastel on õigus:
  1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;
  2) arengut toetavale õppekeskkonnale;
  3) tugispetsialistide teenusele;
  4) õigus õppida individuaalse õppekava järgi;
  5) osaleda määratud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  6) olla valitud kooli hoolekogusse;
  7) saada trimestri algul informatsiooni läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  8) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe- ja spordivahendeid.

  (2) Õpilasele väljastatakse kooli õpilaspilet.

  (3) Õpilastel ja vanematel on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta.

  (4) Õpilastel ja vanematel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, ametiasutuse, valdkonna eest vastutava ministri või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 20.   Õpilaskond ja õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Õpilaskonnal on õigus:
  1) otsustada ja korraldada koolis õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada;
  2) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  3) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu.

  (3) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires;

  (4) Kooli õpilasesindus valitakse igal õppeaastal septembrikuus. Õpilasesindusse kuuluvad 6.-9. klassides valitud klassivanemad. Teiste õpilasesinduste liikmete valimise kord sätestatakse kooli õpilasesinduse põhimääruses.

  (5) Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks õpilaskonna poolt lihthäälte enamusega.

  (6) Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab kooli direktor.

  (7) Õpilasesinduse poolt valitud liikmetel on õigus osaleda kooli õppenõukogu töös ning olla valitud hoolekogu liikmeks.

§ 21.   Õpilaste ja vanemate kohustused

  (1) Õpilased on kohustatud:
  1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes ja täitma õpiülesandeid;
  2) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  3) täitma kooli kodukorda;
  4) hoidma kooli head mainet;
  5) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega.

  (3) Õpilane ja vanem on kohustatud vähemalt üks kord aastas osalema arenguvestlusel, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.

7. peatükk KOOLI TÖÖTAJAD 

§ 22.   Kooli töötajad

  Kooli töötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, abiõpetajad, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

§ 23.   Koolitöötajate ülesanded

  (1) Õpetajate ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine ning turvalise õpikeskkonna kujundamine, mis tugineb õpilase ja õpetaja vastastikusele lugupidamisele ning koostööle õpilaste ja vanematega.

  (2) Koolitöötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, kodukorra ja töölepingute ning ametijuhenditega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 24.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  Õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

§ 25.   Töötasu suurus

  (1) Õpetajatele makstakse töötasuna vähemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud õpetaja töötasu alammäära.

  (2) Teistele kooli töötajatele makstakse töötasuna vähemalt linnavolikogu kehtestatud töötasu alammäära.

§ 26.   Koolitöötaja õigused

  Koolitöötajal on õigus:
  1) anda soovitusi ja teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks;
  2) võtta vastu otsuseid, mis nõuavad edasilükkamatut tegutsemist ja lahendamist;
  3) saada vajadusel täiendkoolitust.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 27.   Vara

  (1) Kooli vara moodustavad Paide linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

§ 28.   Rahalised vahendid

  (1) Linnavolikogu võtab vastu Paide linna eelarve, mille koosseisus on kooli kulude ja investeeringute eelarve.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustavad:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) eraldised Paide linna eelarvest;
  3) laekumised eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt;
  4) annetustest;
  5) laekumised eraisikutelt;
  6) kooli põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Kooli eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor linnavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt Paide linna õigus- ja haldusaktides sätestatule.

  (4) Kooli eelarve eelnõu kohta annab arvamuse hoolekogu.

  (5) Kooli eelarve kinnitab linnavolikogu, lähtudes volikogu kinnitatud linna eelarvest ja kooli ettepanekust. Kooli kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

  (6) Kooli direktoril on õigustööjõukulude piires maksta töötajatele lisatasu ja tulemustasu.

§ 29.   Teabehaldus ja aruandlus

  (1) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt. Kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete ning dokumentide täitmise ja pidamise korra aluseks on valdkonna eest vastutava ministri määrus.

  (2) Kool esitab aruanded õigusaktidega kehtestatud tähtaegadeks ja korras.

9. peatükk KOOLI ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE ÜLE TEOSTATAVA HALDUSJÄRELEVALVE ALUSED 

§ 30.   Haldusjärelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhihariduse kättesaadavus ja sellele võrdsel alusel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

  (2) Õpilasele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab haldusjärelevalvet vastavalt oma pädevusele Terviseamet.

§ 31.   Teenistuslik järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.
.

10. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 32.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab linnavolikogu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitab ametiasutus Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kooli ümberkorraldamine ja -kujundamine ning tegevuse lõpetamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

11. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KEHTESTAMINE JA MUUTMINE 

§ 33.   Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

  (1) Kooli põhimääruse kehtestab ning selles teeb muudatusi ja täiendusi paide Linnavolikogu (edaspidi volikogu) kooli ettepanekul.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 34.   Määruse kehtetuks tunnistamine ning selle alusel antud õigusaktide kehtivus

  (1) Paide Linnavolikogu 27. jaanuari 2011 määrus nr 37 „Paide Gümnaasiumi põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse alusel antud õigus- ja haldusaktid kehtivad kuni nende kehtetuks tunnistamiseni.

§ 35.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json