Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2018, 38

Reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 22.03.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Põltsamaa valla eelarve reservfondi (edaspidi reservfond) kasutamise tingimusi ja korda.

  (2) Reservfond moodustatakse iga-aastaselt valla eelarve kulude koosseisus ja selle suurus on üldjuhul vähemalt 1% eelarveaastaks planeeritavatest põhitegevuse tuludest.

  (3) Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) võib reservfondi suurust eelarveaasta jooksul muuta eelarve muutmise või lisaeelarve vastuvõtmise teel.

  (4) Vahendeid reservfondist eraldatakse sihtotstarbeliselt Põltsamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (5) Reservfondist võib üldjuhul raha taotleda Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) struktuuriüksus ja ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle tegevuskoht on Põltsamaa vald.

§ 2.   Eraldised reservfondist

  Reservfondist võib teha eraldisi avalikes huvides järgmisteks ettenägemata ja põhjendatud kuludeks:
  1) suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
  2) ülevallalise tähtsusega tegevuste ja ürituste toetamiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida;
  3) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja valla õigusaktidest;
  4) eelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust vallale tulenevate kohustustega seotud kulude katmiseks;
  5) eraldiste tegemiseks jooksval eelarveaastal rahastuse saanud projektide omaosaluse katteks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha;
  6) hüvitise maksmiseks juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või teenistujate või töötajate koosseisu muutmist ning kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt rahalisi vahendeid;
  7) ühekordsete toetuste maksmiseks organisatsioonidele, mille tegevus on suunatud lastele, noortele, peredele, vanuritele või puuetega inimestele (sh kultuuri-, spordi-, ja huvialategevuseks, ürituste korraldamiseks ja tähtpäevade tähistamiseks) ja mille tegevusega seotud kulusid ei finantseerita vallaeelarvest;
  8) muude ettenägemata ning põhjendatud kulude katmiseks;
  9) eelarveaasta kestel volikogu otsusega moodustatavate asutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks.

§ 3.   Raha taotlemine

  (1) Taotleja esitab allkirjastatud taotluse reservfondist raha eraldamiseks ametiasutusele paberil või elektrooniliselt.

  (2) Taotlus peab sisaldama andmeid raha kasutamise eesmärgi ja perioodi, finantseeritava tegevuse või ürituse eelarve ja teiste finantseerijate kohta. Taotluses peab sisalduma nõusolek eraldatud vahendite sihipärase kasutamise kontrollimise lubamiseks ametiasutuse poolt.

  (3) Raha taotlemisel asjade või teenuste ostmiseks ning ehitustöödega seotud kulutuste tegemiseks lisatakse taotlusele võrreldavad hinnapakkumised või kalkulatsioonid.

  (4) Taotlus koos lisamaterjalidega esitatakse ametiasutusele vähemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist või kulude tegemist. Nimetatud tähtaega ei rakendata avariiliste olukordade kõrvaldamiseks raha taotlemise korral.

  (5) Ametiasutus vaatab esitatud dokumendid läbi, hindab taotluse põhjendatust ning vastavust käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (6) Kui taotlus ei vasta nõuetele, võib ametiasutus määrata tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (7) Ametiasutus kontrollib enne korralduse eelnõu koostamist taotleja rahaliste ja lepinguliste võlgnevuste puudumist Põltsamaa valla ees.

  (8) Reservfondist eraldatakse raha taotlejale, kellel puuduvad sissenõutavaks muutunud võlgnevused Põltsamaa valla ees.

  (9) Korduval taotlemisel peab olema esitatud aruanne eelneva eraldise kasutamise kohta.

  (10) Taotluse võib jätta rahuldamata, rahuldada osaliselt või täielikult.

§ 4.   Raha eraldamine ja ülekandmine

  (1) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse ametiasutuse ja taotleja vahel leping eraldise kasutamise tingimuste ja aruandluse kohta.

  (2) Raha eraldamise korral väljapoole valla ametiasutust ja hallatavaid asutusi kantakse eraldis taotleja pangakontole hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist mõlema poole poolt.

  (3) Põhjendatud juhtudel on ametiasutusel õigus loobuda lepingu sõlmimisest ja aruande esitamise nõudest.

§ 5.   Raha kasutamine, aruandlus ja järelevalve

  (1) Reservfondist eraldise saaja võib eraldatud summa ulatuses teha kulutusi pärast vallavalitsuse korralduse jõustumist. Põhjendatud juhtudel võib raha eraldada ka pärast kulutuste tegemist.

  (2) Reservfondist eraldatud raha tuleb kasutada sihipäraselt ja säästlikult.

  (3) Eraldise saajad on kohustatud neile eraldatud summade kohta pidama eraldi arvestust ja kasutamata jäägid tagastama valla arvelduskontole.

  (4) Informatsioon reservfondi eraldiste kohta avaldatakse valla veebilehel kord kvartalis hiljemalt järgneva kvartali 10. kuupäevaks.

  (5) Ametiasutusel on õigus kontrollida reservfondist eraldatud raha kasutamist ning kasutamise kohta esitatud andmeid ja vajadusel nõuda raha saajalt täiendavate dokumentide esitamist.

  (6) Kui kontrolli käigustuvastatakse, et eraldise saaja on reservfondi vahendeid kasutanud mittesihipäraselt, on vallavalitsusel õigus vähendada selle summa võrra eraldise saaja finantseerimist, samal ajal suurendada reservfondi ning edaspidi mitte eraldada (jätta eraldamata) sellele eraldise saajale jooksval eelarveaastal vahendeid reservfondist.

  (7) Vallavalitsus esitab eelneva aasta kohta volikogule ülevaate reservfondi kasutamisest koos majandusaasta aruande esitamisega.

  (8) Eraldatud raha mittesihtotstarbelise kasutamise korral otsustab raha tagasinõudmise vallavalitsus. Raha on õigustagasi nõuda, kui:
  1) taotleja on eraldatud raha kasutanud mittesihtotstarbeliselt;
  2) taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) taotleja ei ole võimaldanud eraldatud raha sihtotstarbelise kasutamise kontrollimist;
  4) taotleja ei esitanud tähtaegselt aruannet vahendite kasutamise kohta;
  5) taotleja ei ole täitnud muid raha eraldamise, sealhulgas temaga raha kasutamise kohta sõlmitud lepingus sätestatud tingimusi.

  (9) Reservfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamata jääk või mittesihipäraselt kasutatud vahendid kantakse tagasi reservfondi.

  (10) Kontrolli reservfondi kasutamise üle teostab vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:
  1) Pajusi Vallavolikogu 25. jaanuari 2007 määrus nr 20 „Pajusi valla eelarve reservfondi käsutamise kord“;
  2) Põltsamaa Linnavolikogu 20. märtsi 2012 määrus nr 53 „Reservfondi kasutamise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json