HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mehikoorma Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2019, 6

Mehikoorma Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 20.03.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Mehikoorma Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Kooli asukoht ja aadress on Kooli 2, Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond, sihtnumber 62511.

  (2) Kooli tegutsemiskohaks on asukoha aadressil asuvad kooli hooned ja territoorium ning aadressil Uus tn 1 asuv töö- ja tehnoloogiaõpetuse klass.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm ja õppevorm

  Kool on statsionaarse õppevormiga põhikool, kus õppetöö toimub I–III kooliastmes.

§ 4.   Kooli õiguslik seisund

  (1) Kool on Räpina valla hallatav kool.

  (2) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest haridusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 5.   Kooli hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 6.   Kooli direktori ülesanded

  (1) Direktor juhib kooli, täidab talle seadustes ja nende alusel õigus- ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktori tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel antud õigusaktides, lisaks korraldab ta teistest koolielu valdkondi reguleerivatest õigus- ja haldusaktidest tulenevate ülesannete täitmist (asjaajamine, tööohutus jms).

  (4) Juhul, kui direktor pole endale ajutise töövõimetuse korral asendajat määranud, asendab direktorit isik, kellele antakse vallavanema käskkirjaga õigused ja kohustused direktori ülesannete täitmiseks.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 7.   Koolis omandatava hariduse liik ja tase

  (1) Kool on üldharidusasutus.

  (2) Koolis on võimalik omandada haridus põhihariduse tasemel.

§ 8.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 9.   Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

  (1) Kooli õppekava toetavate tegevuste järjestus ning ajaline kestus määratakse kooli direktori poolt kehtestatud päevakavas.

  (2) Koolis korraldatakse õppekava läbimist toetavat huvitegevust või muud õppekavavälist tegevust.

  (3) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa (õppekavaväline tegevus), võib kulude katmine toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

  (4) Õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisest laekuvad summad kantakse kooli eelarvesse.

  (5) Õpilaste õppekavavälist tegevust suunab, koordineerib ja korraldab huvijuht. Huvijuht suunab ja kontrollib ka õpilasesinduse tööd.

  (6) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

§ 10.   Raamatukogu

  (1) Koolil on õppekirjanduse kogu.

  (2) Kooliraamatukogu põhiülesannet põhikogu osas täidab samas hoones asuv Meeksi Raamatukogu.

§ 11.   Pikapäevarühm

  (1) Koolis tegutseb pikapäevarühm.

  (2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (3) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

  (4) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.

5. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 12.   Õpilaste õigused

  Õpilastel on õigus:
  1) saada ainekavades ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema tööaja piires;
  2) moodustada koolis õpilasesindusi, ühinguid, klubisid ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ning kodu kasvatustaotlustega;
  3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
  4) valida ja olla valitud õpilasesindusse vastavalt õpilasesinduse põhimäärusele;
  5) olla valitud õpilasesinduse kaudu kooli hoolekogusse;
  6) saada koolilt teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  7) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  8) olla kaasatud individuaalse õppekava koostamisel;
  9) vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides;
  10) saada vajadusel vähemalt logopeedi ja psühholoogi teenust;
  11) saada koolitervishoiuteenust;
  12) osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  13) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast kooli päevakavas;
  14) olla ära kuulatud enne tugi- või mõjutusmeetme määramist ning anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  15) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseorganisatsiooni või valla lastekaitsespetsialisti poole.

§ 13.   Vanema õigused

  Vanemal on õigus:
  1) olla kaasatud individuaalse õppekava koostamisel;
  2) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  3) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  4) olla teavitatud õpilase hinnetest;
  5) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
  6) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  7) pöörduda kooli hoolekogu või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavate asutuste poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 14.   Õpilaste ja vanemate kohustused

  (1) Õpilased on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust, kusjuures koolikohustuslik on õpilane põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni;
  2) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama talle määratud tugimeetmeid;
  3) täitma kooli kodukorda ja kandma vastutust selle rikkumise eest, õppima vastavalt oma võimetele, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama, suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ning hoidma loodust;
  4) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

  (2) Koolile sihilikult tekitatud materiaalse kahju hüvitavad õpilased või vanemad vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (3) Lapse koolikohustuse täitmata jätmise eest rakendatakse tema vanemate suhtes meetmeid vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (4) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele kodus soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks;
  2) tutvuma koolielu reguleerivate õigusaktidega;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tegema koostööd lapse õpetamisel ja kasvatamisel;
  5) tagama piiratud teovõimega õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral;
  6) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.

§ 15.   Õpilaskond ja õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

  (3) Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (4) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.

§ 16.   Õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Õpilasesinduse põhimääruse muutmises osaleb kogu õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajaga.

  (2) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu peab läbima avaliku arutelu. Õpilasesinduse põhimääruse eelnõuga saab tutvuda infostendi kaudu. Arvamused saab esitada toimivale õpilasesindusele, kes vastutab õpilasesinduse põhimääruse eelnõu koostamise eest. Saadud tagasiside arutatakse õpilasesinduses läbi ja vajadusel korrigeeritakse õpilasesinduse põhimääruse eelnõud.

  (3) Enne õpilasesinduse põhimääruse eelnõu esitamist direktorile kinnitamiseks peavad põhimääruse eelnõu läbi arutama ja heaks kiitma kõik klassid. Klasside heakskiitvad otsused protokollitakse ning esitatakse koos arvamustega direktorile.

  (4) 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on direktor, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Direktorina, õpetajana ja tugispetsialistina võivad töötada isikud, kes vastavad haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud kvalifikatsiooninõuetele.

§ 18.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

  (2) Õpetajate ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb vastastikusel lugupidamisel, üksteisemõistmisel ja koostööl õpilase koduga.

  (3) Kooli teiste töötajate ülesanne on tagada koolis häireteta töö, majandamine ning kooli vara korrasolek ja säilitamine.

  (4) Koolitöötajal peab olema kehtiv kirjalik tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 19.   Vara ja raamatupidamine

  (1) Kooli vara moodustavad koolile Räpina valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara kasutamine toimub vastavalt Räpina vallavara korrale.

  (3) Koolil on oma eelarve, mille tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Räpina valla eelarves kooli ülalpidamiseks ettenähtud vahendid, laekumised eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetused ning õppekavavälisest tegevusest saadud tulu.

  (4) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 20.   Asjaajamine

  (1) Asjaajamine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetest alustest.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 27. jaanuari 2011. a määrus nr 2 „Mehikoorma Põhikooli põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json