Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Maardu Linnavalitsuse haridusosakonna põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2019, 20

Maardu Linnavalitsuse haridusosakonna põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 13.03.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse Maardu linna põhimääruse § 36 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Maardu Linnavalitsuse haridusosakond (edaspidi osakond) on Maardu linna eelarvest finantseeritav Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) struktuuriüksus.

  (2) Osakond juhindub oma töös seadustest ja teistest riiklikest õigusaktidest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Osakonna põhimääruse kinnitab linnavalitsus.

  (4) Osakond on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees.

  (5) Osakonna ametnikud võtab teenistusse ning töötajatega sõlmib töölepingu ja teostab muid tööandja õigusi linnapea.

§ 2.   Osakonna tegevusvaldkonnad

  Osakonna tegevusvaldkonnad on:
  1) hariduse-, spordi- ja noorsootöö alase tegevuse korraldamine, arengusuundade ja strateegiate kavandamine ning elluviimine;
  2) sportimise, vaba aja veetmise ja mitteformaalse õppe võimaluste loomine.

§ 3.   Osakonna ülesanded

  (1) Osakonna ülesanded haridusvaldkonna korraldamisel on:
  1) alus-, üld- ja huvihariduse koordineerimine ja korraldamine;
  2) linna haridusvaldkonna arengusuundade väljatöötamine ja elluviimine;
  3) haridusasutuste tegevuste suunamine ja koordineerimine;
  4) haridusasutuste juhtide nõustamine ja juhendamine;
  5) koolikohustuslike ja lasteaiakohta vajavate laste arvestuse pidamine;
  6) lastele suunatud tugiteenuste korraldamine ning laste ja vanemate nõustamine koolikorralduslikes ning õppe- ja kasvatustegevusega seotud küsimustes;
  7) kodanike ja organisatsioonide esindajate vastuvõtmine ning nõustamine osakonna haldusalasse kuuluvates küsimustes;
  8) mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, esitatud toetusetaotluste menetlemine ja toetamise korraldamine.

  (2) Osakonna ülesanded noorsootöö korraldamisel on:
  1) noorsootööalaste tegevuste koordineerimine ja korraldamine;
  2) noorsootööasutuse kvaliteedisüsteemi arendamine ja toimimise tagamine;
  3) Maardu Noortevolikogu töö koordineerimine;
  4) ülelinnaliste noorteürituste ja -programmide ning -projektide kavandamine, korraldamine ja koordineerimine ning nende toetamine linna eelarvest kehtestatud tingimustel ja korras;
  5) rahvusvahelise koostöö ja välisprojektide koordineerimine.

  (3) Osakonna ülesanded sporditegevuse korraldamisel on:
  1) linna sporditegevuse kavandamine ja korraldamine;
  2) sportimise ja vaba aja veetmise võimaluste loomine;
  3) mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, esitatud toetusetaotluste menetlemine ja toetamise korraldamine;
  4) järelevalve teostamine sporditoetuste kasutamise üle;
  5) rahvusvahelise koostöö ja välisprojektide koordineerimine spordivaldkonnas.

  (4) Osakonna muud ülesanded on:
  1) oma tegevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
  2) Maardu Linnavolikogu ja -valitsuse antud pädevuse piires järelevalve teostamine;
  3) Maardu Linnavolikogu ja -valitsuse poolt kehtestatud eeskirjade täitmise kontrollimine ning kodanike ja juriidiliste isikute esindajate vastuvõtmine ja nõustamine;
  4) osakonna haldusala eelarve projekti koostamine;
  5) teiste seadustest tulenevate ülesannete täitmine.

§ 4.   Osakonna õigused ja kohustused

  (1) Osakonnal on õigus:
  1) saada linnavalitsuse teistelt struktuuriüksustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  2) teha linnavalitsusele ettepanekuid osakonna ülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseks ning valmistada ette nende aktide eelnõud;
  3) teha koostööd teiste asutuste ja organisatsioonide ning muude isikutega käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) moodustada oma ülesannete täitmiseks vajalikke komisjone ja töörühmi;
  5) kaasata oma ülesannete täitmisel vajadusel ja kokkuleppel linnavalitsusega teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
  6) nõuda linnavalitsuse teistelt struktuuriüksustelt ning linnavalitsuse hallatavatelt asutustelt aruandeid ja seletusi küsimustes, mis kuuluvad osakonna tegevusvaldkonda;
  7) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku juriidilist nõustamist;
  8) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku infotehnoloogilist riist-ja tarkvara, selle hooldust ja täiendusi.

  (2) Osakond on kohustatud:
  1) täitma temale pandud ülesanded tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid otstarbekalt ning heaperemehelikult;
  3) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  4) tegema koostööd teiste struktuuriüksustega käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

§ 5.   Osakonna juhtimine

  (1) Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kes koordineerib ja korraldab osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist vastavalt linna ja käesolevale põhimäärusele.

  (2) Osakonna juhataja allub vastava valdkonna abilinnapeale.

  (3) Osakonna juhataja:
  1) vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest ja annab sellest aru linnapeale;
  2) juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
  3) määrab osakonna tööjaotuse ning teostab järelevalvet osakonna teenistujate tööülesannete ja tööplaanide täitmise üle;
  4) annab osakonna nimel osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes arvamusi ja kooskõlastusi linnavalitsusele ja teistele struktuuriüksustele;
  5) saab linnavalitsuselt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  6) teeb linnapeale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu või töökorralduse muutmiseks, teenistujatele palkade, toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramiseks ja ergutuste kohaldamiseks;
  7) taotleb teenistujatele täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
  8) tagab oma pädevuse ja saadud volituste piires eelarvevahendite täpse ja otstarbeka kasutamise;
  9) töötab välja osakonna teenistujate ametijuhendid ja viib läbi regulaarseid arenguvestlusi;
  10) täidab muid linnapea poolt antud ülesandeid.

  (4) Osakonna juhataja äraolekul asendab teda vastava valdkonna abilinnapea poolt määratud isik.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Järelevalvet osakonna tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vladimir Arhipov
Linnapea

Julia Saveljeva
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json