KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Hiiumaa valla koerte andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2019, 22

Hiiumaa valla koerte andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 21.03.2019 nr 56

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 435 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega asutatakse Hiiumaa valla koerte andmekogu ning kehtestatakse andmekogu pidamise kord.

§ 2.   Andmekogu asutamine ja nimetus

  (1) Asutada „Hiiumaa valla koerte andmekogu“ (edaspidi andmekogu), mille omanik on Hiiumaa vald.

  (2) Andmekogu asutab, põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Hiiumaa Vallavolikogu.

§ 3.   Andmekogu pidamise eesmärgid

  Andmekogu pidamise eesmärgid on:
  1) koerte üle arvestuse pidamine;
  2) registreeritud koera kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;
  3) järelevalveta koera omaniku kiire tuvastamine.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE JA ANDMED 

§ 4.   Andmekogu pidamise viis ja andmete kaitse

  (1) Andmekogu pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust „Lemmikloomaregister“ (lühinimi llr), mis on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA).

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalselt.

  (3) Andmetele juurdepääs toimub ID-kaardiga sisselogimise alusel.

  (4) Andmekogu turvaklass on K2T1S1 ja turbeaste keskmine (M).

§ 5.   Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu majutamise, hooldamise ja pidamise kulu kaetakse Hiiumaa valla eelarvest.

§ 6.   Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Hiiumaa Vallavalitsus. Vallavalitsus määrab vastutava töötleja õiguse teostaja, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid.
26.07.2019 14:33
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisatud tühik sõnade "õigus täita" vahele Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab ja juhib andmekogu pidamist ja vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  2) annab volitusi ja määrab ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  3) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud küsimusi;
  4) teeb järelevalvet andmekogu pidamise üle;
  5) kindlustab, et volitatud töötlejal on andmetele juurdepääs nende kasutamiseks;
  6) täidab muud õigusaktist ning põhimäärusest tulenevat ülesannet.

§ 7.   Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on andmekogu kasutaja, keda vastutav töötleja volitab täitma andmekogu pidamisega seotud ülesandeid.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi andmekogu pidamisel;
  2) kogub andmeid ja kannab andmekogusse;
  3) võimaldab kasutada andmekogu pidamiseks vajalikku tarkvara;
  4) osutab andmekogu majutusteenust ja vajadusel arendusteenust;
  5) tagab andmekogu andmete õigsuse, turvalisuse ja säilimise.
  6) rakendab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele andmekaitse, andmetele juurdepääsu, nende kättesaadavuse ja säilimise tagamiseks;
  7) teavitab vastutavat töötlejat andmekogu pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärasest kasutamisest;
  8) täidab muud õigusaktist ning põhimäärusest tulenevat ülesannet.

§ 8.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 9.   Andmekogu ülesehitus ja kogutavad andmed

  (1) Andmekogu koosseisus on Hiiumaa valla haldusterritooriumil asuvate koerte ja nende omanike andmed.

  (2) Kohustuslikud andmed koera kohta on:
  1) registrikood – tarkvara poolt omistatav koera registrikande sisemine identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip) või koera muu unikaalne registreerimisnumber;
  3) nimi;
  4) sünniaeg;
  5) sugu;
  6) tõug;
  7) välimuse lühikirjeldus või muu eritunnus;
  8) asukoha aadress;
  9) looma sigimisvõime;
  10) koera registreerinud isiku nimi;
  11) marutaudi vastu viimase vaktsineerimise kuupäev;
  12) staatus;
  13) surma aeg;
  14) surma põhjus.

  (3) Koera omaniku andmed on:
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress.

§ 10.   Andmeandja, alusdokumendid ja andmekogusse kandmise kord

  (1) Andmeandja on Hiiumaa vallas asuva koera omanik ja veterinaararst.

  (2) Andmeandja kinnitab andmekogusse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (3) Andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) koera registreerimise taotlus;
  2) koera omaniku muutmise teavitus;
  3) koera andmete muutmise teavitus.

  (4) Alusdokumendi põhjal lemmikloomaregistrisse kantavate andmete osas, mis on registreeritud rahvastikuregistris, toimub andmevahetus X-tee kaudu.

  (5) Andmed kannab andmekogusse volitatud töötleja või koera omanik Lemmikloomaregistri tarkvara avaliku e-teeninduse kaudu ( www.llr.ee ).

  (6) Koera registreerimisega annab koera omanik nõusoleku andmete töötlemiseks põhimääruses sätestatud ulatuses ja korras.

§ 11.   Andmete väljastamise tingimused ja kord

  (1) Andmete väljastamine andmekogust on tasuta.

  (2) Andmed väljastatakse põhjendatud vajadusel. Andmete andmine on põhjendatud, kui:
  1) järelevalveta koera leidnud isik soovib tuvastada koera omanikku;
  2) järelevalveta viibinud koer on põhjustanud kahju.

  (3) Lemmikloomaregister llr-i tarkvara e-teeninduse kaudu saab kolmas isik teha koera täpse märgistusnumbri alusel päring registriandmete kohta koera omaniku tuvastamiseks. Päringu tulemusel väljastatakse päringu tegijale omaniku kontaktandmed (nimi ja kontakttelefon) ning lühiandmed looma kohta (nt liik, tõug, staatus, nimi).

  (4) Andmeid väljastab volitatud töötleja päringu alusel järgmiselt:
  1) suulise päringu korral viivitama;
  2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral kolme tööpäeva jooksul.

§ 12.   Andmekogu kasutamise õiguse andmine ja lõppemine

  (1) Isikule, kes täidab vastutava või volitatud töötleja ülesannet, luuakse lemmikloomaregistri kasutamiseks personaalne kasutajakonto (edaspidi konto). Konto võimaldab juurdepääsu konto omaniku ülesannete täitmiseks vajalikele lemmikloomaregistri funktsioonidele ja andmetele.

  (2) Konto loomiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib:
  1) volitatud töötleja ees- ja perekonnanime;
  2) isikukoodi;
  3) kontakttelefoni;
  4) e-posti aadressi;
  5) loetelu andmekogu pidamisega seotud ülesannetest.

  (3) Konto omanikku käsitletakse lemmikloomaregistri volitatud töötlejana tema pädevuses olevate ülesannete ulatuses.

  (4) Lemmikloomaregistri kasutajaõigused lõpevad konto sulgemisega.

  (5) Konto sulgemiseks esitab konto loomist taotlenud volitatud isik konto sulgemise taotluse vastutavale isikule, milles märgib:
  1) volitatud töötleja ees- ja perekonnanime;
  2) andmekogu kasutamise õiguse lõppemise aja.

  (6) Konto suletakse taotluse esitamisele järgneval tööpäeval.

  (7) Vastutav töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui kasutaja:
  1) on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid;
  3) on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) on andmeid kasutanud väljaspool volitatud isiku ülesannete täitmist;
  5) andmete andmekogusse kandmine ei ole enam isiku ülesanne.

3. peatükk ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE, ANDMEKOGU LÕPETAMINE 

§ 13.   Andmete säilitamine

  (1) Alaliselt säilitatakse andmekogus:
  1) koera andmed;
  2) koera omaniku andmed.

  (2) Lemmikloomaregistri andmetega tehtud toimingute (sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, edastamine jms) logisid säilitatakse 10 aastat toimingu tegemisest arvates.

§ 14.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise seaduslikkuse üle teevad vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Andmekogu üle järelevalvet tegeval isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja alusdokumentidega ning saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.
26.07.2019 14:34
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisatud tühik sõnade "õigus tutvuda" vahele Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

  (3) Andmekogu pidamisel tekkinud puuduse ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teinud isiku ettekirjutuses kajastatud puuduse tähtaegselt.

§ 15.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Hiiumaa Vallavolikogu.

  (2) Andmekogu tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json