KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Muhu valla lemmikloomade registri asutamine ja registri põhimäärus

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2020, 13

Muhu valla lemmikloomade registri asutamine ja registri põhimäärus

Vastu võetud 19.10.2011 nr 57
RT IV, 29.12.2012, 74
jõustumine 24.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2020RT IV, 27.03.2020, 630.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 ja avaliku teabe seaduse § 433, 434 ja 435 alusel ning isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

§ 1.   Registri asutamine

  Asutada Muhu valla lemmikloomade register.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Registri ametlik nimi on „Muhu valla lemmikloomade register” (edaspidi register)

  (2) Registri omanik on Muhu vald.

  (3) Registri asutab, tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Muhu Vallavolikogu (edaspidi volikogu)

  (4) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
  1) Muhu vallas registreeritud koerte ja kasside üle arvestuse pidamine;
  2) Muhu vallas registreeritud koerte ja kasside kohta informatsiooni kogumine;
  3) Muhu vallas registreeritud koerte ja kasside kohta informatsiooni väljastamine;
  4) Muhu vallas registreeritud koerte ja kasside omanike kiire leidmine ja neile lemmiklooma tagastamine.

§ 3.   Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmebaasina.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (3) Registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) on Muhu Vallavalitsus. Registri volitatud töötlejaks on Muhu Vallavalitsuse poolt volitatud isikud (edaspidi volitatud töötleja).

  (4) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ja dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri kasutuselevõttu, pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  4) töötleb registriandmeid ja sõlmib volitatud töötlejatega lepingud registri andmete töötlemiseks;
  5) annab ametlikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  6) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  7) teostab järelvalvet registri pidamise üle;
  8) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  9) täidab muid seadusest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb registriandmeid ning vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilitamise tagamiseks;
  4) teavitab vastutavat töötlejat koheselt registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärastest kasutamise juhtudest ning ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses;
  5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (6) Register jaguneb kahte ossa:
  1) ajakohased andmed- kehtivad andmed Muhu vallas registreeritud koerte ja kasside ning nende omanike kohta;
  2) aegunud andmed- Muhu vallas registreeritud koerte ja kasside ning nende omanike kohta avastatud ebaõiged andmed ja kehtetuks muutunud andmed;
  3) Kehtivate ja aegunud andmete andmekoosseis on samasugune, välja arvatud juhul kui registri vastutav töötleja on registriandmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 4.   Registrisse kantavad andmed, nende õiguslik režiim ning andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registrisse kantakse Muhu valla haldusterritooriumil asuvad koerad ja soovi korral ka kassid (edaspidi nii koos kui ka eraldi lemmikloom) vastavalt Muhu valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale ning registri põhimäärusele. Registri andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Muhu lemmikloomade omanikud, kes vastutavad esitatud andmete õigsuse eest.

  (3) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

  (4) Volitatud töötleja registreerib looma ning looma omaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates looma märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalselt või paberkandjal hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul vastutavale töötlejale.

  (5) Registrisse kantava lemmiklooma andmed on:
  1) registreerimiskood- tarkvara poolt omistatav looma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber- volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) liik;
  4) nimi;
  5) vanus/ sünniaeg;
  6) sugu;
  7) tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus;
  8) muu eritunnus (kui on);
  9) asukoht;
  10) viimase vaktsineerimise kuupäeva;
  11) viimase kande teinud veterinaararsti nimi

  (6) Registrisse kantava lemmiklooma omaniku andmed on:
  1) ees-ja perekonnanimi;
  2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) elukoha aadress;
  4) kontaktandmed- telefoninumber, e-posti aadress.

  (7) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (8) Registri volitatud töötaja võtab lemmiklooma registreerimisel omanikult nõusoleku andmete töötlemise kohta seaduses sätestatud ulatuses ja korras käesoleva põhimääruse eesmärkide saavutamiseks.

  (9) Arvestust registrisse kantud andmete esitamise kohta peab registri volitatud töötleja.

  (10) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste ajaloos andmete eelneva seisu. Kehtetuks muutunud andmed kantakse kehtivate andmete registriosast aegunud andmete registriossa.

§ 5.   Registri andmete väljastamine

  (1) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

  (2) Registrist väljastavad andmeid vastutav töötleja ja volitatud töötleja neile esitatud avalduse alusel, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (3) Avalduse võib esitada:
  1) kirjaliku;
  2) elektrooniliselt;
  3) suuliselt.

  (4) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed järgmiselt:
  1) suulise päringu korral koheselt;
  2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (5) Andmete kasutamine loetakse põhjendatuks, kui:
  1) avalikus kohas järelvalveta looma leidnud isik soovib looma tagastada omanikule;
  2) avalikus kohas järelvalveta looma kinni püüdnud Muhu valla poolt määratud juriidiline isik soovib looma tagastada tema omanikule;
  3) avalikus kohas järelvalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (6) Registrist avalduse alusel väljastamisele kuuluvad üksnes § 4 lg 5 punktides 3 ja 6 ning lg 6 punktides 1 ja 4 nimetatud andmed lemmiklooma ja lemmiklooma omaniku kohta.

  (7) Registrist ametlike väljavõtete saamiseks on õigus registri vastutaval ja volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (8) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja millised andmed on väljastatud.

§ 6.   Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

  (1) Andmete juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötaja ülesanne. Juurdepääs registriandmetele on kaitstud kasutajanime ja parooli või ID-kaardiga.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu saamise ja sulgemise korda sätestatakse § 3 lg 4 punktis 5 nimetatud lepinguga.

  (3) Registri vastutav töötleja korraldab perioodilise turvakoopia tegemise ja säilitamise.

  (4) Registriandmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas mida säilitatakse alaliselt.

  (5) Registri andmete kaitse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (6) Registri turvaklass on K1T1S1 ja turbe aste on keskmine (L)
[RT IV, 27.03.2020, 6 - jõust. 30.03.2020]

§ 7.   Registri järelevalve

  (1) Järelvalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelvalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelvalvet teostaval volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelvalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud põhjendatud puudused määratud tähajaks.

§ 8.   Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Muhu valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri likvideerimise otsustab volikogu.

  (3) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (4) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Muhu vall arhiivi või nende hävitamiseks. Vallavolikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 24. oktoober 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json