Teksti suurus:

Antsla vallavolikogu 18.12.2018. a määruse nr 31 „Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+” muutmine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2021, 6

Antsla vallavolikogu 18.12.2018. a määruse nr 31 „Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+” muutmine

Vastu võetud 23.03.2021 nr 9
jõustumine 31.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Antsla vallavolikogu 18.12.2018. a määruses nr 31 „ Võru maakonna arengustrateegia 2035+“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 1 lõikes 1 asendatakse sõna „lisale” sõnaga „lisadele”;
  2) paragrahv 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Kiita heaks „ Võru maakonna arengustrateegia 2035+“ lisa 3 „Tegevuskava ja seirenäitajad“ vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Antsla vallavolikogu 19.03.2019. a määrus nr 13 „Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskava 2019-2022 ja seirenäitajad” heakskiitmine”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2021. aastal.

Merike Prätz
volikogu esimees

Lisa Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 "Tegevuskavad ja seirenäitajad"

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json