Teksti suurus:

Saku Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2012
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2012, 1

Saku Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 19.04.2012 nr 9
jõustumine 01.05.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Saku Vallavolikogu 13. augusti 2009. a määruses nr 8 "Saku Vallaraamatukogu põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) Paragrahvi 2 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Teeninduspiirkonnas osutab raamatukogu teenuseid Saku ja Kiisa alevikus ning Saku valla munitsipaalkoolides: Kurtna Koolis ja Kajamaa Koolis“.
  2) Paragrahvi 3 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Saku Vallaraamatukogu”, sõõri alumisel äärel kiri „Saku vald“.“
  3) Paragrahvi 5 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „osutab tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitab vallavalitsus“.
  4) Paragrahvi 6 lõike 3 punkti 1 täiendatakse lausega „Põhikogu komplekteeritakse tsentraalselt“.
  5) Paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Õppekirjanduse kogu komplekteerimise aluseks on põhimääruse § 2 lg 3 nimetatud Saku valla munitsipaalkoolide õppenõukogudes kooskõlastatud õppekirjanduse loetelud“.
  6) Paragrahv 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.
  7) Paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud õigusaktides kehtestatud korras ja tähtajal“.

§ 2.   Saku Vallavolikogu 8. oktoobri 2009. a määruses nr 10 "Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) Paragrahvi 1 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitab vallavalitsus“.
  2) Paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Lugeja identifitseerimiseks kasutatakse isikut tõendavat dokumenti. Elektronkataloogi sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti.“
  3) Paragrahvi 2 lõike 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „lugejarühma tunnus: muud; lapsed. Kurtna Kooli ja Kajamaa Kooli õpilaste kohta lisatakse lugejarühma tunnus „õpilane“ ning tehakse märge kooli ja klassi kohta.“
  4) Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 (kolmekümneks) kalendripäevaks, v.a suure nõudlusega teavikud, mille laenutustähtaega võib lühendada 14 (neljateistkümnele) kalendripäevale. Suure nõudlusega teavikuteks loetakse need, mille lugemisjärjekorras on 10 lugejat.
(2) Jooksva kalendriaasta perioodilisi väljaandeid laenutatakse koju 14 (neljateistkümneks) kalendripäevaks.
(3) Laenutähtaega võib pikendada kolm korda. Lugemisjärjekorras olevate teavikute laenutähtaega ei pikendata.
(4) Teavikuid saab ette tellida ja registreeruda lugemisjärjekorda. Teavikute saabumisest raamatukokku teavitatakse lugejat e-posti või telefoni teel. Teavikuid hoitakse raamatukogus lugeja nimel 10 kalendripäeva, pärast mida kaotab tellimus/lugemisjärjekord kehtivuse.
(5) Koju ei laenutata:
1) teatmeteoseid;
2) üldkeelesõnastikke, mis on raamatukogus ühes eksemplaris;
3) ajalehti ühe nädala jooksul arvates nende ilmumispäevast;
4) jooksva aasta ajakirjade viimaseid numbreid, v.a käsitööajakirjad.
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatule täiendavalt võib kojulaenutusest keelduda:
1) põhjustel, mis tulenevad teaviku väärtusest;
2) tulenevalt seadustega sätestatud piirangutest;
3) tulenevalt litsentsilepingutega seatud piirangutest.
(7) Raamatukogu võimaldab lõikes 5 nimetatud teavikutele üleöölaenutust, v.a juhul, kui laenutuskeeld tuleneb seadustega või õiguste omanike seatud piirangutest.
(8) Teavikute vedu Saku, Kiisa, Kurtna ja Kajamaa vahel toimub vähemalt üks kord nädalas.
(9) Raamatukogus puuduvaid teavikuid ja koopiaid artiklitest saab tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu. RVLi tellimused vormistab raamatukogu töötaja. Tellitud teavikute saabumise aeg oleneb saatvast raamatukogust. Lugejat teavitatakse teavikute saabumisest.
(10) Teistest raamatukogudest saabunud teavikuid laenutatakse koju vaid siis, kui saatev raamatukogu on seda lubanud. Kui selline luba puudub, saab neid teavikuid kasutada ainult raamatukogus kohapeal. Teavikute laenutähtaja määrab saatev raamatukogu.
(11) RVLi teenuse osutamisega kaasnevate kulude (koopiate valmistamine, postikulud) hüvitamise määr sõltub saatva raamatukogu seatud tingimustest ning need jäävad lugeja kanda.
(12) Raamatukogus saab teha koopiaid isiklikuks vajaduseks ning õppe- või teadustöö tegemiseks. Koopiaid saab tellida raamatukogu kogudesse kuuluvatest teavikutest. Kopeerimisel lähtutakse autoriõiguse seaduses sätestatust.“

  5) Paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.
  6) Paragrahvi 5 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Arvutite kasutamiseks ei pea külastaja registreeruma raamatukogu lugejaks, kuid peab kinni pidama käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetest. Nõuded arvuti ja Interneti kasutamisele tehakse kättesaadavaks arvutite juures.“

§ 3.   Määrus jõustub 1. mail 2012.

Marianne Rande
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json