SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 268

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord

Vastu võetud 19.04.2012 nr 8
RT IV, 27.04.2012, 2
jõustumine 01.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele täisealistele isikutele ööpäevaringse hooldusteenuse (edaspidi teenuse) osutamist hoolekandeasutuses.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) ööpäevaringne hooldusteenus- teenus, mille eesmärk on toetada inimese igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti ning kindlustada turvaline elukeskkond läbi ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise hoolekandeasutuses;
 2) majutamine - teenuse saajale elamiseks sobivate tingimuste tagamine ühe- või mitmekohalises toas tagades ruumide korrashoiu, valgustuse, kütte ja pesemistingimused;
 3) toitlustamine - teenuse saaja eale ja tervislikule seisundile ning tervisekaitse nõuetele vastava toidu tagamine vähemalt kolm korda päevas;
 4) hooldustoimingud -̶ mähkmete vahetamine, pesemine, toitmine jms, mida osutab hoolekandeasutuse hooldustöötaja;
 5) hoolduskohustusega isik -laps, lapselaps või isik, kes on võtnud endale teenuse saaja suhtes hoolduskohustuse.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 3.  Teenuse saajad

 (1) Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringne hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 (2) Isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn osutatakse teenust vaba ja sobiva koha olemasolul isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse või tema seadusjärgse esindaja või hoolduskohustusega isiku poolt sõlmitud lepingu alusel.

§ 4.  Teenuse sisu

 (1) Teenuse saajale tagatakse hoolekandeasutuses teenus, mille tegevuste hulka kuuluvad lisaks hooldustoimingutele ka majutus, toitlustamine, sotsiaalnõustamine, huvidel ja hobidel põhinevad tegevused, abivahenditega seonduv nõustamine ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused.

 (2) Teenuse saajal on õigus tellida muid tasulisi lisateenuseid.

 (3) Teenuse saaja individuaalsetest vajadustest lähtuvad erisused määratakse teenuse osutamise lepingus.

3. peatükk TEENUSE OSUTAMINE 

§ 5.  Teenuse osutaja

  Käesoleva määruse mõistes osutab teenust Pärnu linna hallatav sotsiaalhoolekande asutus Tammiste Hooldekodu.

§ 6.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja vormikohase avalduse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) sotsiaalosakonnale. Avaldusele tuleb lisada taotleja isikut tõendava dokumendi koopia ning olemasolul teenuse vajadust tõendavad dokumendid (geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, isiklik rehabilitatsiooni plaan, otsus puude raskusastme määramise kohta, jms).

 (2) Teenuse vajadust tõendavate dokumentide puudumisel viib linnavalitsuse sotsiaalosakonna avahooldusspetsialist teenuse taotleja suhtes läbi hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamise, kasutades selleks linnavalitsuse poolt kinnitatud hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramise hindamisakti.

§ 7.  Teenuse osutamise otsustamine

 (1) Isikule teenuse osutamise otsustab linnavalitsuse hoolekandekomisjon (edaspidi komisjon). Otsuse tegemisel arvestatakse isiku tervislikku seisundit, iseseisvat toimetulekuvõimet ning vaba koha sobivust konkreetsele isikule.

 (2) Erandkorras otsustab isikule teenuse osutamise sotsiaalosakond, kuni korralise komisjoni otsuseni. Erandkorraks loetakse juhtu, kus isik vajab oma tervisliku seisundi tõttu kiiret teenusele paigutamist ja sobiv koht on Tammiste Hooldekodus olemas ning isikul ei ole võimalik oodata korralist komisjoni otsust.

 (3) Tammiste Hooldekodus vabade või sobivate kohtade puudumisel on isikul õigus taotleda hooldustoetust hoolduskulude osaliseks kompenseerimiseks teises hoolekandeasutuses vastavalt Pärnu Linnavolikogu kehtestatud korrale ja/või jääda Tammiste Hooldekodu koha ootele.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (4) Teenuse osutamise taotlust ei rahuldata, kui hooldusvajaduse- ja sotsiaalteenuste hindamisakti kohaselt isik teenust ei vaja.

 (5) Taotleja loetakse teenusest loobunuks, kui ta ei ole kahe kuu jooksul alates temale sobiva hoolduskoha eraldamisest teenusele asunud.

§ 8.  Teenusele asumisel teenuse osutajale esitatavad dokumendid

 (1) Teenuse saaja edastab teenuse osutajale järgmised dokumendid:
 1) isikut tõendav dokument;
 2) perearsti väljavõte olulisimatest tervise probleemidest ja kasutatavatest ravimitest, mis ei ole vanem kui kümme päeva;

 (2) Sotsiaalosakond esitab teenuse osutajale järgmised dokumendid:
 1) isiku avaldus;
 2) olemasolul koopiad isiku teenuse vajadust tõendavatest dokumentidest;
 3) sotsiaalosakonna poolt väljastatav suunamiskiri, mille aluseks on komisjoni otsus.

§ 9.  Lepingu sõlmimine

  Teenuse osutamise aluseks on teenuse saaja või tema seadusliku esindaja või hoolduskohustusega isiku ja teenuse osutaja vahel sõlmitud leping. Vajadusel on üheks lepingu osapooleks teenuse saaja elukohajärgne valla- või linnavalitsus.

§ 10.  Teenuse osutamise lõppemine

 (1) Isikule teenuse osutamine lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel või poolte kokkuleppel.

 (2) Teenuse osutamine lõpetatakse kui:
 1) isik rikub Tammiste Hooldekodu juhataja poolt kinnitatud kodukorda või hooldekoduga sõlmitud lepingut;
 2) isik või tema hooldaja ei täida teenuse eest tasumise kohustust.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel otsustab teenuse osutamise lõpetamise komisjon.

4. peatükk TEENUSE HIND 

§ 11.  Teenuse hind

  Teenuse hinna ja tasuliste lisateenuste hinnakirja kehtestab linnavalitsus.

§ 12.  Teenuse eest tasumine

 (1) Teenuse eest tasumise aluseks on teenuse osutamise leping.

 (2) Teenuse saaja omaosalus on kaheksakümmend viis kuni sada protsenti (85% kuni 100%) tema pensionist ja muudest talle Eesti Vabariigi ja/või mõne teise riigi poolt makstavatest sissetulekutest ning sada protsenti (100%) temale makstavast puuetega inimeste sotsiaaltoetusest, muudest sissetulekutest või tema omandis olevatest rahalistest vahenditest, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (3) Kui teenuse saaja omaosalus ei kata teenuse maksumust, tasuvad puuduoleva osa seadusjärgsed ülalpidajad, hoolduskohustusega isikud, nende puudumisel teenuse saaja elukohajärgne kohalik omavalitsus.

 (4) Kui teenuse saaja kasutuses või omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad teenuse eest tasuda, tasub ta hooldusteenuse eest täies ulatuses. Juhul kui isiku vallas- või kinnisasjade müügist saadud rahalised vahendid on lõppenud, kaetakse hooldusteenuse maksumus osaliselt linnaeelarvelistest vahenditest.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.  Järelevalve

 (1) Käesoleva korra täitmise üle teostavad järelvalvet linnavalitsuse sotsiaalosakonna ametnikud.

 (2) Käesolevas korras sätestatud teenuse üle on järelevalve teostamise õigus sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud alustel ja korras maavanemal või tema poolt volitatud isikul.

§ 14.  Varasemate teenuse taotluste läbivaatamine

  Pärnu Linnavolikogu 20. novembri 2003 määruse nr 46 „Pärnu linnas hooldekoduteenuse osutamise kord“ alusel Tammiste Hooldekodu järjekorras olevate isikute taotlused vaadatakse käesolevas määruses sätestatud korras uuesti sotsiaalosakonna poolt läbi 6 kuu jooksul.

§ 15.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 16.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. juunil 2012.