ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kaugküttevõrguga liitumise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2012, 4

Kaugküttevõrguga liitumise kord

Vastu võetud 19.04.2012 nr 11
jõustumine 01.05.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja kaugkütteseaduse § 5 lõige 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Pärnu linna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ning võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja nende tagamine ning soojusettevõtja arenduskohustus.

  (2) Pärnu linna territooriumil väljaspool kaugküttepiirkonda asuvate ehitiste omanikud võivad liituda kaugküttepiirkonnaga vastavalt kaugkütteseadusele ning vastavalt kaugküttevõrgu tehnilistele võimalustele, siinjuures lähtudes liitumise majanduslikust mõttekusest.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid kaugkütteseaduses ja teistes seadustes sätestatud tähenduses.

§ 3.   Kaugküttepiirkond

  Pärnu linna kaugküttepiirkonna piirid määratud Pärnu linnavolikogu 19. aprill 2012 otsusega nr 31 kehtestatud Pärnu linna haldusterritooriumil kaugküttepiirkondade määramise teemaplaneeringuga.

§ 4.   Võrguga liitumine

  (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud § 4 lõikes 5 ja § 5 nimetatud erandjuhtudel.

  (2) Soojusettevõtja on kohustatud ühendama võrguga kõik kaugüttepiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised tingimusel, mis on sätestatud kaugkütteseaduses ja kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.

  (3) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

  (4) Liitumiseks sõlmivad soojusettevõtja ja võrguga liituja lepingu, milles on fikseeritud võrguühendusega liitumise tehnilised nõuded, põhjendatud kulud, võrguühendusega liitumise aeg.

  (5) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.

§ 5.   Erandid võrguga liitumisel

  (1) Kaugküttepiirkonnas ehitatava ehitise soojusega varustamisel ei ole isik kohustatud võrguga liituma järgmistel juhtudel:
  1) ajutised ehitised;
  2) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile on alla 40 kW;
  3) ehitised, mille soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW;
  4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised tingimused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
  5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse keskkonnasõbralikke kütteviise: maasoojus, õhusoojus, päikeseenergia, puit;
  6) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse maagaasi;
  7) ehitised, mille puhul kütteks kasutatakse tehnoloogilist jääksoojust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud erandite kasutamine määratakse detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide kooskõlastamise käigus.

§ 6.   Võrgust eraldumine

  (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse katkestamist koos liitumise ja soojuse müügi lepingute lõpetamisega.

  (2) Võrgust eraldumine on lubatud järgmistel juhtudel:
  1) võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamisel või konserveerimisel;
  2) ehitise soojusega varustamiseks hakatakse kasutama kogu soojavajaduse rahuldamiseks keskkonnasõbralikke kütteviise või maagaasi;
  3) ehitise soojavarustuse parameetrite muutmine ehitamise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega kaugküttevõrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu.

  (3) Korterelamus korteri eraldumine võrgust ei ole lubatud.

  (4) Eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise taotluse.

  (5) Võrguettevõtja peab vastama tarbija taotlusele 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (6) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg;
  2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded ja põhjendatud kulud, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

  (7) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

§ 7.   Üldised kvaliteedinõuded ja nende tagamine

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva võrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega ning hoidma võrgus stabiilset hüdraulilist režiimi ja soojuskandja temperatuurigraafikut.

  (2) Soojusettevõtja on kohustatud kõrvaldama lühima võimaliku ajaga tehnilised avariid, mis takistavad soojuse edastamist tarbijale ning andma informatsiooni avarii likvideerimise kohta tarbija esimesel nõudmisel.Lõike tekst

  (3) Konkreetsed võrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojuse tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojuse ostu-müügi lepingus.

§ 8.   Soojusettevõtja arenduskohustus

  (1) Soojusettevõtja peab soojuse hinna kooskõlastama Konkurentsiametiga vastavalt kaugkütteseadusele.

  (2) Järelevalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostab Konkurentsiamet ja Pärnu Linnavalitsus oma pädevuse piires.

§ 9.   Rakendussätted

  Käesoleva määrusega sätestatud tingimused, nõuded ja kord hakkavad kehtima määruse jõustumisel

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2012.

Vahur Mäe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json