Teksti suurus:

Lasteaeda „Jaanilill” laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra muutmine

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2012
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2012, 14

Lasteaeda „Jaanilill” laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra muutmine

Vastu võetud 24.04.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12. 2004 a määruse nr 17 „Järva-Jaani valla põhimäärus” (RT IV, 29.11.2011,1) § 40 lõigete 1 ja 4 alusel.

§ 1.  Järva-Jaani Vallavalitsuse 7. oktoobri 2008. a määruses nr 24 „Lasteaeda „Jaanilill” laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ (RT IV, 29.11.2011,42) tehakse järgmised muudatused:

 (1) määruses asendatakse läbivalt sõna „juhataja“ sõnaga „direktor“ vastavas käändes;

 (2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: „(31) Juhul kui lapsevanem ei ole tasunud vanema poolt kaetavat osa jooksva kuu viimaseks päevaks, järgneval kuul last lasteaeda ei võeta enne arve tasumist.“

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arto Saar
Vallavanem

Marine Vanna
Vallasekretär