HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Munitsipaalüldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2016, 22

Munitsipaalüldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 25.04.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Rakvere valla munitsipaalüldhariduskooli (edaspidi kool) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja Rakvere Vallavalitsus.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui kooli direktori ametikoht on vaba või kui sellel ametikohal töötava isikuga sõlmitud töölepingu kehtivuse lõpuni on jäänud vähem kui viis kuud.

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes kohaliku levikuga ja ühes üleriigilise levikuga lehes arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja pärast konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu kinnitamist ja loetakse väljakuulutatuks konkursiteate ajalehes avaldamise kuupäevast.

  (3) Ajalehes avaldatavas konkursiteates märgitakse:
  1) kooli nimi ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) avalduse esitamise tähtaeg;
  4) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

§ 4.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) essee kooli arenguvõimaluste kohta;
  5) kandidaadi soovil muud dokumendid.

  (2) Konkursist saab osa võtta isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

  (3) Kandidaatide dokumendid registreeritakse Rakvere Vallavalitsuses vastavalt asjaajamiskorrale.

§ 5.   Komisjoni moodustamine ja töövorm

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab Rakvere Vallavalitsus enne konkursiteate ajalehes avaldamist komisjoni ning määrab komisjoni esimehe.

  (2) Komisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees. Side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel toimuvast koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

  (3) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (4) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib üks komisjoni liige. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (5) Komisjonil on õigus kasutada kandidaatide dokumentide hindamisel eksperte.

  (6) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 6.   Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor

  (1) Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

  (2) Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor võivad toimuda side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel koosolekut kokku kutsumata.

  (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) kuulatakse ära või saadetakse elektrooniliselt komisjoni esimehe ülevaade saabunudavaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
  2) viiakse läbi konkursi esimene dokumendivoor;
  3) kinnitatakse kandidaatide järgmine hindamise viis (dokumendivoor, vestlusvoor, ettepanek kandidaatidele esitada täiendav essee jms) ning otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv;
  4) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
  5) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

  (4) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada kandidaat järgmisesse vooru;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (5) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, ning selle poolt peavad olema kõik koosolekust osavõtvad komisjoni liikmed.

  (6) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab Rakvere Vallavalitsus komisjoni otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 7.   Kandidaatide vestlusvoorule kutsumine

  Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab Rakvere Vallavalitsus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut.

§ 8.   Vestlusvoor

  (1) Komisjoni esimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

  (2) Vestlusvooruks kokkukutsutud komisjoni koosolek on kinnine.

  (3) Vestlusvooruks kokkukutsutud koosolekul kinnitab komisjon dokumendivooru tulemused ning otsustab vestluse läbiviimise korra.

  (4) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (5) Lõike tekst

§ 9.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada enda kohta tehtud otsus ning tutvuda konkursi käigus enda tehtud testide tulemustega.

  (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

§ 10.   Direktori valimine

  (1) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel istungil.

  (2) Komisjon võtab otsused vastu salajasel hääletamisel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

§ 11.   Kordushääletuse läbiviimine

  (1) Kui ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enim hääli saanud kandidaatide vahel.

  (2) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (3) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, loetakse konkurss luhtunuks.

§ 12.   Komisjoni otsus ja otsusest teatamine

  (1) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  (2) Kandidaatidele teatab Rakvere Vallavalitsus komisjoni ja vallavalitsuse otsusest kirjalikult hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale vallavalitsuse otsuse tegemisest.

§ 13.   Otsuse vaidlustamine

  (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest kaebus Rakvere Vallavalitsusele

  (2) Rakvere Vallavalitsus vaatab kaebuse läbi ühe nädala jooksul ja teeb ühe järgmistest otsustest:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) tühistada komisjoni otsus ja kohustada komisjoni läbi viima uus dokumendi- või vestlusvoor;
  3) tühistada komisjoni otsus ja kuulutada välja uus konkurss, kui dokumendi- või vestlusvooru läbiviimine ei ole võimalik või otstarbekas.

§ 14.   Töölepingu sõlmimine

  (1) Vallavanem sõlmib kinnitatud kandidaadiga töölepingu.

  (2) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumisest;
  2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (3) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 2 nimetatud asjaoludel töölepingut, kutsub komisjoni esimees esimesel võimalusel kokku komisjoni koosoleku, et otsustada, kas kutsuda kokku komisjoni koosolek või lugeda konkurss luhtunuks.

§ 15.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (2) Konkurss loetakse lõppenuks, kui direktori ametikohale valitud kandidaadiga on sõlmitud tööleping. Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui komisjon loobus kandidaadi esitamisest, loeb vallavalitsus konkursi luhtunuks ning seejärel on valitsusel õigus teha ettepanek uue konkursi korraldamiseks või võtta asutuse juht ajutiselt tööle läbirääkimiste teel.

§ 16.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aruja
Vallavanem

Margit Mitt
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json