SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasu maksmise kohustuse osalise üle võtmise tingimused

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasu maksmise kohustuse osalise üle võtmise tingimused - sisukord
Väljaandja:Pöide Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2016, 24

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasu maksmise kohustuse osalise üle võtmise tingimused

Vastu võetud 19.04.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Pöide vallavolikogu 30. märtsi 2016 määruse nr 6 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord § 20 lg 3 alusel

§ 1.  Üldsätted

 (1) Pöide vallavalitsus osaleb isikule väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusega seotud hoolduskulude tasumisel, kui hooldusvajadusega isikul endal või tema seadus - või lepingujärgsetel ülalpidajatel puuduvad selleks võimalused ning isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 (2) Isiku seadusjärgseks ülalpidajaks loetakse perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustusega isikuid.

 (3) Isiku lepingujärgseks ülalpidajaks loetakse pärimis - või kinkelepinguga seotud isikud.

§ 2.  Hoolduskulude katmise taotlemine

 (1) Hooldusvajadusega isik esitab hoolduskulude tasumiseks kirjaliku avalduse. Kui taotleja ei ole tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võib selle esitada tema seadus - või lepingujärgne ülalpidaja, hooldaja, muu lähedane isik või sotsiaaltöötaja.

 (2) Hoolduskulude katmiseks võib vallavalitsusele ettepaneku teha ka sotsiaaltöö peaspetsialist.

 (3) Avaldusele lisatakse hooldusvajadusega isiku:
 1) isikut tõendav dokumendi koopia;
 2) puude olemasolul otsuse koopia puude raskusastme kohta;
 3) kirjalik nõusolek omaosaluse tasumiseks hoolduskulude katmisel;
 4) kinnitus kinnis - ja vallasvara ning seadus - ja /või lepingujärgse ülalpidajate olemasolu või nende puudumise kohta;
 5) seadus - või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolul nende isiku - ja kontaktandmed ning tõendid ülalpidajate majandusliku olukorra kohta, sh vajadusel nende sissetulekut tõendavad dokumendid;
 6) seadus - või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolul nende kirjalik kinnitus hoolduskulude tasumisel osalemise kohta;
 7) dokumentide koopiad tehtud kinnisvara tehingute kohta (vajadusel);
 8) hooldusasutusega isiku hooldamiseks vormistatud lepingu koopia kui leping on sõlmitud.

 (4) Sotsiaaltöö peaspetsialist hindab menetluse käigus isiku hooldusvajaduse ulatuse ning muu abi andmise võimalused.

 (5) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

§ 3.  Hoolduskulude tasumine

 (1) Hoolduskulu tasumise kohustuse võtavad enda kanda vastavalt võimalustele kõigepealt hooldust vajav isik ise, seejärel tema seadus - või lepingujärgsed ülalpidajad ning viimases järjekorras kaetakse hoolduskulud valla eelarvest.

 (2) Hooldusvajadusega isik ise tasub hoolduskuludeks oma igakuisest regulaarsest sissetulekust vähemalt 85%.

 (3) Pöide valla eelarvest hoolduskulude katmisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse § 4 ja § 6
sätestatud uurimispõhimõttest ja kaalutlusõiguse põhimõttest.

 (4) Otsuse Pöide valla eelarvest isiku hoolduskulude tasumisel osalemise või sellest keeldumise kohta teeb Pöide vallavalitsus.

 (5) Hoolduskulude tasumisel osalemine täpsustatakse kas:
 1) hoolduskulude katmiseks sõlmitud mitmepoolse lepingu alusel;
 2) hooldusasutusega sõlmitud lepingu alusel;
 3) hooldusasutuse poolt esitatud arvete alusel;
 4) vallavalitsuse korraldusega sätestatud muudel tingimustel.

 (6) Otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastavate põhjendustega tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Hanso
vallavanem

Maire Käärid
vallasekretär