SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused

Väljaandja:Pöide Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2016, 25

Koduteenuste osutamise tingimused

Vastu võetud 19.04.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Pöide vallavolikogu 30.04.2016 määruse nr 6 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” § 17 lg 3 alusel

§ 1.  Üldsätted

  (1)Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) koduteenused - isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad harjumuspärases keskkonnas toime tulla;
 2) sotsiaalhooldaja - vajalikke koduteenuseid osutav vastava ettevalmistusega töötaja;
 3) klient - koduteenuste osutamiseks kirjaliku lepingu sõlminud kõrvalabi vajav isik;
 4) koduhooldus - sotsiaalhooldaja poolt kliendile kirjaliku lepingu alusel regulaarne koduteenuste osutamine.

§ 2.  Koduteenuste osutamise tingimused

 (1) Koduteenuseid osutatakse Pöide vallas elavale isikule:
 1) kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi - või hooldusvajadus ning;
 2) kelle toimetulek igapäevases kodustes majapidamistoimingutes või asjaajamistel väljaspool kodu on häiritud ja;
 3) kelle kõrvalabi ja hooldust ei ole võimalik tagada samas eluruumis elavate pereliikmete, ülalpidamiskohustusega pereliikmete või ametlikult määratud hooldaja poolt.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule osutatakse:
 1) koduhooldust soodustusega sotsiaalteenusena vastavalt kehtivale hinnakirjale;
 2) üksikuid ebaregulaarseid koduteenuseid tasuta sotsiaalteenusena, juhul kui sotsiaalhooldaja töökorraldus seda võimaldab ning konkreetsele teenusele ei ole kehtestatud eraldi hinnakirja.

 (3) Koduhoolduse kliente on sotsiaalhooldaja kohustatud teenindama eelisjärjekorras.

 (4) Koduhooldus isikule, kelle elukohaks rahvastikuregistris ei ole märgitud Pöide vald, kooskõlastatakse vajadusel isiku rahvastikuregistri järgse elukohaga.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele osutatakse koduteenuseid tasulise teenusena juhul kui sotsiaalhooldaja töökorraldus seda võimaldab.

 (6) Koduteenuseid osutatakse tööpäeviti kell 8.30 - 17.00. Muul ajal erandkorras, eelneval kokkuleppel.

 (7) Abistamine vajalikes majapidamistöödes toimub kliendile kuuluvate töövahenditega.

 (8) Koduteenuseid ei osutata toimingutes, millega isik ise toime tuleb või isikule, kelle toimetuleku saab optimaalsemalt tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

§ 3.  Koduteenuste loetelu

 (1) Koduteenused on:
 1) toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine lähimast kauplusest või
sotsiaaltransporditeenuse osutamine lähimas kaupluses sisseostude tegemiseks;
 2) sooja toidu koju toomine lähimast toitlustusasutusest või abistamine lihtsamate toitude valmistamisel (toidu valmistamise aeg kuni 30 minutit);
 3) küttematerjali ja vee tuppa toomine ning tuha, heitvee ja prügi välja viimine;
 4) eluruumide esmane koristamine;
 5) pesemisvõimaluse ja pesu pesemise korraldamine;
 6) terviseabi korraldamine, sh abistamine pere - või eriarsti vastuvõtule minekul;
 7) ravimitega ja abivahenditega varustamine lähimast müügikohast;
 8) kliendi abistamine eneseteeninduses;
 9) teabe edastamine, abistamine ühekordsetel asjaajamistel;
 10) sotsiaaltransporditeenuse osutamine;
 11) muu abi ja tegevused milles osapooled on kokkuleppele jõudnud või mis on kantud kliendiga sõlmitud koduhoolduse lepingusse.

 (2) Koduteenustena ei käsitleta:
 1) kinnisvarahooldusega kaasnevaid kohustusi sh muru niitmist, remonditööde korraldamist, aia - ja põllumaa harimist, küttepuude ladustamist;
 2) koduloomade eest hoolitsemist;
 3) meditsiinilisi protseduure ning kosmeetika - ja juuksurisalongides pakutavaid spetsiifilisi teenuseid (pediküür, maniküür, juuste ja habeme piiramine jms.).

§ 4.  Koduteenuste taotlemine ja määramine

 (1) Koduteenuste taotlus esitatakse sotsiaaltöö peaspetsialistile.
Taotluses teatatakse teenust vajava isiku nimi, elukoht, kontaktandmed ja teenuse taotlemise põhjus ning lisatakse vajadusel seda tõendavad andmed või dokumendid.

 (2) Koduhooldust vajava isiku kohta vormistatakse kliendi kaart.
 1) kliendi kaardi I osa ( koduteenuste taotlus ) täidetakse teenuste taotleja poolt.
 2) kliendi kaardi II - III osa ( kliendi olukorra hinnang ja otsus ) täitmiseks külastab sotsiaaltöö peaspetsialist esimesel võimalusel klienti tema elukohas.

 (3) Lähtudes kogutud informatsioonist ja koduteenuste osutamise kriteeriumitest teeb otsuse teenuste osutamise kohta sotsiaaltöö peaspetsialist.

 (4) Taotlus loetakse rahuldatuks koduhoolduse lepingu allkirjastamisega või ühekordse teenuse osutamisega.

 (5) Taotluse rahuldamata jätmisel või taotleja ja sotsiaaltöö peaspetsialisti eriarvamuste ilmnemisel esitab sotsiaaltöö spetsialist materjali läbivaatamiseks vallavalitusele ning otsuse teeb vallavalitsus.

§ 5.  Koduhoolduse leping

 (1) Koduhoolduse leping sõlmitakse koduteenuste korrapäraseks ja järjepidevaks osutamiseks ja selle allkirjastavad klient või tema esindaja ning sotsiaaltöö peaspetsialist.

 (2) Koduhoolduse lepinguga määratletakse kliendile osutatavate teenuste sagedus, maht ja loetelu ning osapoolte õigused ja kohustused.

 (3) Lepingut võib muuta, täiendada või lõpetada poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (4) Koduhoolduse lepingu saab sotsiaaltöö peaspetsialisti ettepanekul vallavalitsuse korraldusega ühepoolselt lõpetada:
 1) kliendi suhtes, kellele puhul on langenud ära paragrahv 3 lõikes 1 loetletud tingimused;
 2) kliendi suhtes, kes ei pea kinni lepinguga sätestatud tingimustest või kelle käitumine muudab võimatuks teenuse osutamise lepingus sätestatud tingimusel;
 3) kliendi kõrvalabi või hooldusvajaduse vähenemisel toimingutes, millega klient iseseisvalt toime tuleb;
 4) kliendile piisava kõrvalabi tagava hoolduse seadmisel ja hooldaja määramisel.

 (5) Koduhoolduse lepingu ühepoolse lõpetamise otsusest teavitatakse klienti ( või tema esindajat ) hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates otsuse vastu võtmisest.

§ 6.  Koduteenuste eest makstav tasu

 (1) Koduteenuste kasutaja maksab talle osutatud teenusete eest tasu vastavalt Pöide vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

 (2) Tasu maksmisest on vabastatud klient, kelle igakuine regulaarne sissetulek on väiksem kahekordsest kehtivast toimetulekupiirist.

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1)Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Hanso
vallavanem

Maire Käärid
vallasekretär