ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise tingimused

Väljaandja:Pöide Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2016, 26

Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise tingimused

Vastu võetud 19.04.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Pöide vallavolikogu 30. märtsi 2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 18 lg 2 alusel

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus reguleerib eluruumi tagamiseks vajalike sotsiaaleluruumide taotlemise, eraldamise ja kasutamise tingimusi.

 (2) Sotsiaaleluruumiks on Pöide vallavalitsuse ( edaspidi vallavalitsuse) poolt sotsiaalkorteriks kinnitatud eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale isikule või perekonnale.

 (3) Sotsiaaleluruumide üürile andmisel kohaldatakse munitsipaaleluruumide üürilepingu tingimusi, võttes arvesse käeolevas korras sätestatud erisusi.

§ 2.  Sotsiaaleluruumi õigustatud isik

 (1) Sotsiaaleluruume saab kasutusse anda isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Pöide vallas ning kes:
 1) ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ega üürima;
 2) on tulekahju, loodusõnnetuse või muu sarnase juhtumi tõttu kaotanud eluaseme;
 3) saabub asenduskodust või muult riiklikult hoolekandeteenuselt;
 4) on vabanenud kinnipidamiskohast;
 5) on seadusjärgsete hooldajateta eakas inimene;
 6) vajab regulaarseid sotsiaalteenuseid, mida senises elukohas on raske korraldada;
 7) vajab vältimatu sotsiaalabina ajutist peavarju.

 (2) Sotsiaaleluruumi võib vältimatu sotsiaalabi korras anda ajutise peavarju tagamiseks ka isikule, kelle elukohaks ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Pöide vald, kuid kes on sattunud abitusse olukorda Pöide valla territooriumil.

§ 3.  Esitatavate andmete loetelu

 (1) Sotsiaaleluruumi taotlemisel märgitakse avalduses:
 1) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
 2) andmed perekonnaliikmete ja vajadusel seadusjärgsete ülalpidajate kohta;
 3) sotsiaaleluruumi taotlemise põhjus;
 4) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
 5) andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekute ning vara kohta.

 (2) Taotluse vaatab läbi ja eluasemeteenuse vajadust hindab sotsiaaltöötaja. Asjaolude selgitamiseks on õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 4.  Sotsiaaleluruumi eraldamise otsustamine

 (1) Otsuse sotsiaaleluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta teeb vallavalitsus. Vältimatu sotsiaalabi korras ajutise peavarju võimaldamise kuni üheks nädalaks otsustab sotsiaaltöötaja.

 (2) Korraldus sotsiaaleluruumi kasutusse andmiseks antakse tähtajalisena, mitte pikemaks perioodiks kui 1 aasta.

 (3) Vajadusel on õigus majutada ühte sotsiaalkorterisse mitu isikut või perekonda, moodustades ühisköögiga korteri juhul, kui isiku või perekonna käsutusse on anda eraldi lukustatav tuba.

 (4) Sotsiaaleluruumi võimaldamisest on õigus keelduda kui:
 1) taotleja ei vasta ühelegi § 2 loetletud kriteeriumile;
 2) taotlejal on ülalpidajad vastavalt perekonnaseadusele;
 3) taotleja on eelnevalt loobunud mõjuva põhjuseta muudest iseseisvat toimetulekut soodustavatest sotsiaalteenustest.

 (5) Vaba sotsiaaleluruumi puudumisel võetakse sotsiaaleluruumile õigustatud taotleja arvele eluruumi vajava isikuna. Eluruumi vajavate isikute ootejärjekorda peab sotsiaaltöötaja.

§ 5.  Sotsiaaleluruumi üürileping

 (1) Sotsiaaleluruumi kasutusse andmisel sõlmitakse taotlejaga tähtajaline üürileping, kohustusega vabastada eluruum tähtaja saabumisel.

 (2) Üürilepingu lisaks on sotsiaaleluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt, milles on kirjeldatud eluruumi seisukord ning eluruumis olev mööbel, tehnika vms.

 (3) Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust ning üürnikku tuleb eelnevalt teavitada, et sotsiaaleluruumi üürilepingule ei laiene võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

 (4) Kui sotsiaaleluruumi üürnik avaldab soovi ja vajab üürilepingu lõppemisel jätkuvalt eluasemeteenust, võetakse vastu uus otsus sotsiaaleluruumi kasutusse andmiseks.

 (5) Üürile antud sotsiaaleluruumile uue üürilepingu sõlmimise otsuse tegemisel lähtub vallavalitsus:
 1) eluasemeteenuse õigustatud vajaduse jätkumisest;
 2) senise sotsiaaleluruumi sobilikkusest;
 3) üürilepingujärgsete kohustuste nõuetekohasest täitmisest;
 4) sotsiaaleluruumide ootejärjekorras olevate isikute arvust ja olukorrast.

 (6) Sotsiaaleluruumi üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava kirjaliku avalduse vallavalitsusele.

 (7) Vallavalitsusel on õigus sotsiaaleluruumi üürileping ennetähtaegselt lõpetada juhul, kui üürnik ja/või temaga koos elavad isikud rikuvad üürilepingu tingimusi või kui on muutunud sotsiaaleluruumi võimaldamise aluseks olevad asjaolud.

 (8) Vallavalitsuse poolt üürilepingu ennetähtaegsest lõpetamisest teatatakse üürnikule kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne tähtaja saabumist.

§ 6.  Sotsiaalkorteri kasutamise nõuded

 (1) Sotsiaaleluruumi üürnik on kohustatud järgima kehtivat eluruumide kasutamise eeskirja.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürnik võib majutada talle üürile antud sotsiaaleluruumi oma pereliikmeid või isikuid, kes on nimeliselt märgitud üürilepingus.

 (3) Sotsiaaleluruumi üürnikul on keelatud ilma vallavalitsuse nõusolekuta:
 1) anda sotsiaaleluruumi allkasutusse või majutada sotsiaaleluruumi isikuid, kelle majutamiseks tal käesoleva määruse kohaselt puudub õigus;
 2) teha sotsiaaleluruumi või selle seadmete ümberehitust või - paigaldust;
 3) pidada lemmikloomi.

 (4) Korduv eluruumide kasutamise eeskirjade või üürilepingu rikkumine on alus üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks vallavalitsuse poolt.

§ 7.  Tasu sotsiaaleluruumi kasutamise eest

 (1) Sotsiaaleluruumi üüri ja kommunaalkulud tasub sotsiaaleluruumi üürnik. Tasu suurus ning selle tasumise kord ja tähtajad määratakse kindlaks üürilepinguga.

 (2) Sotsiaaleluruumi üür 1 m² kohta kuus on vähemalt 50% kehtivast munitsipaaleluruumi üüri piirmäärast.

 (3) Vähekindlustatud sotsiaaleluruumi üürnikul on õigus saada toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimusel ja korras.

§ 8.  Sotsiaaleluruumide haldamine

 (1) Sotsiaaleluruumide haldamist korraldab vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus hoida sotsiaaleluruume reservis erakorraliste olukordade jaoks.

 (3) Sotsiaaleluruumide ülalpidamiskulud ( küte, hooldus jm ) perioodil, kui sotsiaaleluruumis puudub üürnik, kaetakse Pöide valla eelarvest.

 (4) Vabade sotsiaalkorterite olemasolul võib vallavalitsus erandkorras sotsiaaleluruume ajutiselt kasutusse anda käesoleva korra § 2 nimetamata isikutele. Sellisel juhul rakendatakse üürilepingu sõlmimisel kehtivat üüri piirhinda ning kohustust vabastada ruum ennetähtaegselt kuni 5 tööpäeva jooksul, kui laekub põhjendatud taotlus käesoleva korra § 2 nimetatud õigustatud isikult.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud sotsiaalkorteri kasutamise lepingud kehtivad kuni tähtaja saabumiseni kuid mitte kauem kui 31. detsember 2016.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Hanso
vallavanem

Maire Käärid
vallasekretär