HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2016, 31

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 21.04.2016 nr 8

Määrus kehtestaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 113 lg 1 ja lg 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamisel ja arendamisel.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi võib kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:
 1) raske ja sügava puudega lastele isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;
 2) raske ja sügava puudega laste perede nõustamise korraldamiseks,
 3) raske – ja sügava puudega rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenuse võimaldamiseks;
 4) raske ja sügava puudega lastele muude sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks;
 5) raske ja sügava puudega lastele proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamiseks ja /või rentimiseks, sealhulgas omaosaluse tasumiseks;
 6) raske ja sügava puudega laste vanemate või neile laste toimetulekut parandavate teenuse osutajate koolitamist.

 (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise aasta vallaeelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste kulude katteks ja uute sotsiaalteenuste arendamiseks.

§ 3.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite taotlemine ja kasutamise kord

 (1) Sotsiaalteenuste taotleja esitab sotsiaaltöötajale avalduse, sotsiaalteenuste kasutamist tõendavad kuludokumendid.

 (2) Rahaliste vahendite eraldamise taotluse rahuldamise otsustab vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul.

 (3) Määratud rahalised vahendid kantakse vallavalitsuse korralduse alusel taotleja või teenuse osutaja pangakontole.

§ 4.  Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Aarne Lember
volikogu esimees