SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2016, 33

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Vastu võetud 19.04.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 27-29 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Kanepi vallas elavatele isikutele isikliku abistaja teenuse osutamist.

§ 2.  Teenuse kirjeldus ja nõuded teenuse osutajale

 (1) Isikliku abistaja teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist ühiskonnaelu erinevates valdkondades sh hariduses ja tööhõives ning vähendades teenust saava isiku hooldaja hoolduskoormust.

 (2) Isiklik abistaja abistab isikut lähtuvalt tema puudest järgmistes tegevustes: liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, majapidamistöödes ja teistes toimingutes, milles isik puude tõttu abi vajab. Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos.

 (3) Isikliku abistaja teenuse osutajaks võib olla täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik, kes on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis) teenust osutama.

 (4) Isiklik abistaja ei ole teenust vajava isiku perekonnaliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus, või isik, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 3.  Teenuse taotlemine ja osutamise otsustamine

 (1) Teenuse taotlemiseks esitab isiku või tema seaduslik esindaja või hooldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse.

 (2) Taotluses märgitakse järgnevad andmed:
 1) isiku nimi, sünniaeg, elukoht;
 2) isiku ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
 3) puude liik ja raskusaste;
 4) isikliku abistaja teenuse vajaduse põhjendus;
 5) teenuse osutaja nimi, sünniaeg, elukoht ning kontaktandmed (selle olemasolul).

 (3) Taotlusega koos esitatakse puude määramise otsus ja soovitavalt rehabilitatsiooniplaan.

 (4) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

 (5) Teenuse osutamise otsustamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaalnõunik kuni seitsme tööpäeva jooksul pärast dokumentide laekumist kodukülastuse, mille käigus hindab teenuse taotleja kõrvalabi vajadust ning selgitab välja teenuse osutamise soovitava algusaja, koha ja mahu.

 (6) Teenuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.  Teenuse osutamisest keeldumine

  Vallavalitsus keeldub teenuse osutamisest kui:
 1) teenuse vajaduse hindamisel ei tuvastatud isikliku abistaja teenuse vajadust;
 2) isik viibib haiglas ja vajab ravi;
 3) isik on tugevate sõltuvusprobleemidega;
 4) isik põeb nakkushaigusi nakkavas faasis;
 5) isik on lamaja haige, kellele on määratud hooldaja või kes saab koduhooldusteenust.

§ 5.  Teenuse osutamise leping

 (1) Teenuse osutamise aluseks on vallavalitsuse, isiku ja isikliku abistaja vahel sõlmitud kolmepoolne leping, milles märgitakse tegevuste loetelu, teenuse maht ja periood.

 (2) Leping on tähtajaline ja sõlmitakse üheks aastaks. Teenuse vajaduse säilimisel esitab teenuse saaja avalduse teenuse jätkamiseks hiljemalt 2 nädalat enne tähtaja saabumist.

 (3) Teenuse saajal on õigus leping üles öelda sellest vallavalitsusele kirjalikult teatades ilma etteteatamise tähtaega kohaldamata ja olenemata põhjusest.

 (4) Vallavalitsusel on õigus leping üles öelda ilma etteteatamise tähtaega kohaldamata alljärgnevatel tingimustel:
 1) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
 2) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
 3) seoses teenuse saaja surmaga.

 (5) Teenuse saaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust kõrvalabi vajaduse muutumisest tervisliku seisundi, elukeskkonna muutumise või muu põhjuse tõttu ja esitama vallavalitsusele uue taotluse. Taotluse läbivaatamisele ja teenuse osutamise otsustamisel kohaldatakse käesoleva määruse paragrahvides 3 ja 5 sätestatut.

§ 6.  Teenuse tasustamine

 (1) Teenust finantseeritakse valla eelarvevahendite arvelt.

 (2) Teenustunni tasu suuruseks on Vabariigi Valitsuse määrusega „Töötasu alammäära kehtestamine“ kehtestatud tunnitasu alammäär.

 (3) Täisealise isiku omaosalus määratakse kindlaks lepingu sõlmimisel. Omaosalus sõltub teenuse mahust ja maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast, kuid ei ole suurem kui 15 % teenuse maksumusest.

 (4) Teenuse tasu arvestamise aluseks on kalendrikuu. Teenuse saaja esitab sotsiaalnõunikule igakuiselt 5-ndaks kuupäevaks teenuse osutaja töötundide aruande.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees