Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lapsele lapsehoiu- ja muu sotsiaalteenuse osutamise ning rahastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2017, 3

Raske ja sügava puudega lapsele lapsehoiu- ja muu sotsiaalteenuse osutamise ning rahastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.04.2017 nr 115

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse riigieelarve toetusfondist ettenähtud rahaliste vahendite arvelt raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Lapsehoiuteenusele ja toetavatele teenustele on õigus raske ja sügava puudega lapsel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald, kuni 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

  (3) Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust rahastatakse riigieelarve toetusfondist Jõhvi vallale raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuseks eraldatud piirsumma ulatuses.

  (4) Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks. Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) transporditeenus;
  2) psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad;
  3) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
  4) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  5) eluruumide kohandamine;
  6) muud teenused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 2.   Lapsehoiuteenuse taotlemine, taotluse menetlemine ja rahastamine

  (1) Lapsehoiuteenuse taotlus esitatakse vallavalitsusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (lisa).

  (2) Taotlusele lisatakse sotsiaalkindlustusameti otsus ja lapsele koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan.

  (3) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi, arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi. Sotsiaaltöötajal on õigus peale taotluse esitamist küsida taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente või muud lapse kohta käivat täiendavat infot. Abivajadus selgitatakse välja sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris koostatud juhtumiplaani alusel.

  (4) Lapsehoiuteenuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest korraldusega. Korralduses määratakse muuhulgas lapsehoiuteenusele suunamise tingimused ja rahastamine.

  (5) Lapsehoiuteenuse osutaja, teenuse osutamise koht, aeg ja maht kooskõlastatakse lapsehoiuteenust saava lapse esindaja ja teenuseosutajaga. Teenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus õigustatud isiku ja teenuseosutajaga halduslepingu.

  (6) Raske ja sügava puudega lapsele osutatava lapsehoiuteenuse hüvitatavaks piirmääraks on 500 eurot kalendriaasta jooksul. Vahendite piisavuse korral võib kalendriaastas piirmäära lapse kohta suurendada.

§ 3.   Toetavate teenuse taotlemine, menetlemine ja rahastamine

  (1) Määruse § 1 lõikes 4 sätestatud toetavate sotsiaalteenuste taotlemine ja menetlemine toimub määruse §s 2 sätestatud viisil, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

  (2) Toetavate sotsiaalteenuste vajaduse hindamine toimub sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris koostatud juhtumiplaani alusel, arvestades lapsevanema esitatud põhjendatud taotlust, lapse ja tema pere vajadusi, sh pere majanduslikku toimetulekut ning lapsele koostatud isiklikku rehabilitatsiooniplaani.

  (3) Toetatavate sotsiaalteenuste määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 17. juuni 2010 määrus nr 22 “Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord”.

  (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse eelnevate aastate rahaliste vahendite jäägi kasutamisel võtta aluseks käesoleva määruse sätted.

  (3) Kohaldada määrust tagasiulatuvalt 1. aprillist 2017.

  (4) Määrus jõustub üldises korras.

Teet Enok
Volikogu esimees

Lisa  Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json