HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saue Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse ning koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Saue Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse ning koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2018, 1

Saue Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse ning koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 18.04.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ning Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2018. aasta määruse nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 3 lõike 1, § 4 lõike 1 punkti 7 ja § 5 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate haridusasutuste direktori ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi korra.

  (2) Haridusasutuse ja koolieelse lasteasutuse (edaspidi asutus) direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

§ 2.   Konkursi korraldamine

  (1) Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ning moodustab konkursi komisjoni, sh nimetab komisjoni esimehe ja sekretäri.

  (2) Konkursi komisjon on vähemalt 3-liikmeline.

  (3) Komisjon määrab kindlaks kandidaatidele esitatavad tingimused ja viib läbi konkursi.

  (4) Konkurss kuulutatakse välja, kui:
  1) direktori ametikoht on vaba;
  2) ametis oleva direktoriga sõlmitud töölepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui neli kuud.

  (5) Konkursiteade avaldatakse Saue valla kodulehel ning vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.

  (6) Konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) asutuse nimetus;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) kandideerimiseks vajalike dokumentide loetelu;
  4) avalduse esitamise tähtaeg;
  5) tööle asumise aeg.

  (7) Konkursiteade avalikustatakse vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne avalduste esitamiseks määratud tähtpäeva.

  (8) Konkurss koosneb dokumendivoorust ja sellele järgnevast vähemalt ühest vestlusvoorust. Vallavalitsusel on õigus lisada konkursile täiendavaid voorusid.

§ 3.   Avalduste menetlemine ja konkursi läbiviimine

  (1) Konkursist võtavad osa isikud, kes vastavad konkursiteates esitatud tingimustele ning kelle avaldus koos kõigi nõutavate dokumentidega on laekunud tähtaegselt (kandidaat).

  (2) Kandidaadil on õigus saada lisateavet asutuse tegevuse kohta, tutvuda hoone ja õppekorralduse aluseks olevate dokumentidega.

  (3) Komisjonil on õigus kandidaatidega läbi viia vestlusi ja vastavalt vajadusele nõuda lisateavet kandidaatide nende senise tööalase või ühiskondliku tegevuse kohta.

  (4) Komisjon teeb otsuse konkursi tulemuste osas hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva möödumisel kõikide kandidaatidega peetud vestluste lõppemisest.

  (5) Komisjon moodustab pingerea konkursil osalenud kandidaatidest. Otsusele lisatakse motiveeritud põhjendus eduka kandidaadi valiku või konkursi luhtumise osas. Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku direktori ametisse nimetamiseks. Komisjonil on õigus esitada vallavalitsusele arutamiseks mitu kandidaati. Komisjonil on õigusteha vallavalitsusele ettepanek konkurss luhtunuks kuulutada.

  (6) Vallavalitsus otsustab komisjoni ettepaneku alusel konkursi tulemuse ja kinnitab selle korraldusega. Vallavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus konkursi tulemuse kinnitamisel kalduda kõrvale komisjoni otsusest.

  (7) Komisjon informeerib kirjalikult iga kandidaati konkursi tulemustest.

§ 4.   Töölepingu sõlmimine

  Vallavanem või tema asendaja sõlmib valituks osutunud isikuga töölepingu.

§ 5.   Konkursi nurjumine

  (1) Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, ükski avaldus ei vasta konkursi teates esitatud tingimustele või kui ükski kandidaat ei osutu valituks, loetakse konkurss luhtunuks ning kuulutatakse välja uus konkurss.

  (2) Kui valituks osutunud kandidaat ei soovi või ei saa asuda tööle direktori ametikohale hiljemalt kolme kuu jooksul konkursi tulemuste teatavaks tegemisest, on komisjonil õigusteha 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul vastavast asjaolust teadasaamisest vallavalitsusele ettepanek paremuselt teise kandidaadi direktori ametisse nimetamiseks.

  (3) Juhul, kui paremuselt teine kandidaat ei soovi või ei saa asuda tööle direktori ametikohal, kuulutatakse konkurss luhtunuks.

  (4) Konkursi teistkordsel luhtumisel on vallavanemal õigus teha sobivale isikule ettepanek ametisse asumiseks kuni üheks õppeaastaks, määrates ta asutuse direktori kohusetäitjaks. Aasta jooksul kuulutatakse välja uus konkurss.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Nissi Vallavalitsuse 5. augusti 2011. aasta määrus nr 2 „Nissi valla munitsipaalkooli ja koolieelse munitsipaallasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“;
  2) Kernu Vallavalitsuse 4. aprilli 2016. aasta määrus nr 1 „Kernu valla munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“;
  3) Saue Linnavalitsuse 12. veebruari 2014. aasta määrus nr 2 „Saue linna haridusasutuste direktorite vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Laisk
vallavanem

Kristiina Rebane
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json