Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korteriühistute toetamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2018, 12

Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korteriühistute toetamise kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Projekti “Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord (edaspidi Kord) reguleerib korteriühistute sihtotstarbelist toetamist korterelamu(te) fassaadide ja või katuste rekonstrueerimise ja/või välisilme parandamise ning uuendamise (edaspidi toetus) eesmärgil Narva linnas.

  (2) Korras sätestatakse toetuse andmise eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale/toetuse saajale ja taotlusele, toetuse määr, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

  (3) Toetust eraldatakse Narva linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse üldeesmärk on suurendada linna territooriumil elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse kasvu ja mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu.

  (2) Korteriühistute sihtotstarbelise toetuse eesmärgiks on:
  1) suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet;
  2) tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes;
  3) parandada korterelamute fassaadide välisilmet.

  (3) Eraldatud toetust võib kasutada elamu säilitamiseks/parendamiseks ning korteriühistu territooriumi või vara heakorrastamiseks.

2. peatükk TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED, TOETATAVAD TEGEVUSED NING TOETUSE MÄÄR 

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda Narva linnas tegutsev korteriühistu, kes vastab korras sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja). Toetust ei saa taotleda korteriühistu, kes on oluliselt rikkunud ehitusseadustiku ja/või Narva linna üldplaneeringu nõudeid ning on jätnud need rikkumised taotluse esitamise ajaks kõrvaldamata.

  (2) Juhul, kui korteriühistu valitseb mitut elamut, on korteriühistul õigustaotleda toetust iga elamu kohta eraldi.

  (3) Taotleja peab olema registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris vähemalt kuus kuud enne toetuse taotluse esitamist.

  (4) Taotleja võib taotleda toetuse eraldamist ehitus- ja remonditöödele 12 kalendrikuu ehk ühe aasta jooksul pärast tööde lõppu.

  (5) Taotleja võib taotleda toetust nendele tehtud ehitus- või remonditöödele, millele on väljastatud kasutusteatis/ehitise ülevaatuse akt. Nimetatud kasutusteatis/ehitise ülevaatuse akt peab olema väljastatud mitte rohkem kui kuue kuu jooksul alates kuupäevast, mil tellija allkirjastas tehtud ehitus- või remonditööde üleandmise-vastuvõtmise akti.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Taotleja võib taotleda toetust järgmisteks tegevusteks:
  1) korterelamu kogu fassaadi või kogu esi-, taga-, külgseina ümberehitamine ning remont lõpliku viimistluskihiga;
  2) korterelamu katuse ümberehitamine ning remont (täielik asendamine samaväärsega);
  3) korterelamu fassaadi osaline ümberehitamine/remont lõpliku viimistluskihiga, sh (näiteks):
- aknad üldkasutatavates kohtades;
- rõdu/lodža piirded;
- soklikorrus koos sellega külgnevate fassaadielementidega, sh sillutusriba, trepi varikatus, välisuks jne (edaspidi tegevus).

  (2) Tegevused peavad olema kooskõlas linna arhitektuuriliste, looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

  (3) Taotleja peab tegevuse elluviimiseks väljastama vähemalt kolm vormikohast pakkumiskutset (lisa 2) koos pakkumise tehnilise kirjelduse ja mahuga (edaspidi objekti pakkumiskutse) ja saama vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumuse, mis vastab tehnilisele kirjeldusele ja mahule (edaspidi objekti hinnapakkumus).

  (4) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi teiste hinnapakkumustega võrreldes olla põhjendamatult kõrge.

  (5) Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumuse esitanud isiku juhtorgani liikmed või aktsionärid või osanikud.

  (6) Tegevus peab olema ellu viidud taotluse esitamise ajaks.

  (7) Lähtuvalt kavandatavatest tegevustest peavad objekti hinnapakkumused olema saadud juriidilistelt isikutelt või füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kellel on nõutavad tegevusload, registreeringud ja kutsetunnistused.

§ 5.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse:
  1) 25% kuni 50% Korra § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tööde maksumusest, kui objekt on kinnismälestis muinsuskaitseseaduse mõistes;
  2) 15% kuni 40% Korra § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tööde maksumusest, kui objekt asub Lisas 5 toodud alal või aadressil;
  3) 15% kuni 30% Korra § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tööde maksumusest;
  4) 10% kuni 15% Korra § 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud tööde maksumusest fassaadide osalisel ümberehitamisel/remondil.

  (2) Maksimaalne summaarne toetus ühe taotleja kohta kehtib Korra kogu kehtivuse perioodil ning on:
  1) 40 000 eurot, sealhulgas käibemaks, Korra § 5 lõike 1 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud tegevuse kohta;
  2) 10 000 eurot Korra § 5 lõike 1 punktides 4 nimetatud tegevuse kohta.

  (3) Toetuse konkreetset protsenti kehtestab hindamiskomisjon iga-aastaselt pärast linna eelarve kinnitamist.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 6.   Taotluse esitamine ja tähtaeg

  Toetuse taotluse (edaspidi taotlus) esitatakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile (edaspidi ametiasutus).

§ 7.   Taotlusele esitatavad nõuded

  Haldusmenetluse algatamise aluseks on järgmised kohustuslikud allkirjastatud dokumendid ühes eksemplaris:
  1) vormikohane taotlus (lisa 1);
  2) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) taotleja korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust toetatavate tööde teostamise kohta;
  4) taotleja korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse koosoleku protokolli koopia eduka pakkuja väljavalimise kohta. Otsuses peab olema kajastatud hinnapakkumuste esitajate andmed ja ehitustööde maksumus, kusjuures väljavalitud hinnapakkumus peab olema kõige madalam või olema objektiivselt põhjendatud;
  5) objekti pakkumiskutsete koopiad (lisa 2) koos neile vastavate objekti hinnapakkumiste koopiatega. Juhul, kui hinnapakkumused olid esitatud e-posti kaudu, tuleb lisada saadetud kirja ja saadud vastuse koopiad, kus on näha kirjade saatmise/saamise kuupäevad;
  6) vormikohane hinnapakkumuste hinnavõrdlustabel (lisa 3);
  7) töövõtulepingu koopia;
  8) teostatud ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti koopia;
  9) jäätmete vastuvõtmise deklaratsiooni koopia (laieneb töödele, mis on tehtud pärast antud Korra kehtestamist);
  10) ehitustööde eest tasumiseks esitatud arvete koopiad;
  11) maksekorralduste koopiad ehitustööde eest tasumise kohta;
  12) vormikohane kuludeklaratsioon (lisa 4);
  13) kasutusteatis või ehitise ülevaatuse akt.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Taotluse vastuvõtmisel kontrollib taotluse saanud ametiasutus nõutud dokumentide olemasolu.

  (2) Puuduvate dokumentide esitamiseks määrab taotluse saanud ametiasutus selleks täiendava tähtaja. Kui taotleja ei esita puuduolevaid dokumente määratud mõistlikuks tähtajaks, taotlust ei menetleta ning see tagastatakse taotlejale.

§ 9.   Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Linnapea käskkirjaga moodustatud kolme- kuni viieliikmeline hindamiskomisjon (edaspidi hindamiskomisjon) kontrollib vastuvõetud taotluses esitatud andmete õigsust ning taotluse vastavust Korras sätestatud nõuetele.

  (2) Hindamiskomisjoni liige ei tohi osaleda taotluse läbivaatamisel, kui ta on selle taotluse esitanud korteriühistu juhtorgani ja/või korteriühistu liige.

  (3) Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus ametitõendi esitamisel kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust kohapeal.

  (4) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui on täidetud Korra nõuded.

  (5) Hindamiskomisjon määrab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes korra alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (6) Hindamiskomisjon võib muuta taotletava toetuse summat, näidates ära hindamiskomisjoni ettepanekus muutmise põhjused.

  (7) Vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsus tehakse ametiasutuse direktori käskkirjaga hindamiskomisjoni ettepaneku alusel. Kui taotlus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse mittevastavaks tunnistamise otsuses, millised nõuded ei ole täidetud.

  (8) Kirjalik teade toetuse eraldamise või selle maksmisest keeldumise kohta saadetakse toetuse saajale kümne tööpäeva jooksul haldusakti väljastamise kuupäevast arvates.

§ 10.   Muudatustest teavitamine

  Taotleja teavitab ametiasutust viivitamata kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) korteriühistu ühinemisest või jagunemisest;
  3) rekonstrueeritava või parandatava ja uuendatava või heakorrastatava objektiga seotud muutustest;
  4) muudest toetuse saamist ja kasutamist mõjutavatest asjaoludest.

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TINGIMUSED 

§ 11.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  Toetus makstakse ülekandega toetuse saaja arvelduskontole pärast toetuse saamise lepingu allkirjastamist ja väljamakse taotluse esitamist.

§ 12.   Dokumentide säilitamine

  (1) Korra alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse asutuses või muudes linnavalitsuse volitud/määratud asutustes vähemalt seitse aastat.

  (2) Toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt seitse aastat.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Korra rakendamine

  Linnapea moodustab Korra § 9 lõikes 1 nimetatud hindamiskomisjoni 15 tööpäeva jooksul arvates Korra jõustumisest.

§ 14.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras, v.a peatüki 2 paragrahvi 3 lõige 4 ja peatüki 2 paragrahvi 5 lõige 2.

  (2) Peatüki 2 paragrahvi 3 lõige 4 ja peatüki 2 paragrahvi 5 lõige 2 jõustuvad 1. jaanuarist 2019. a.

  (3) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 17.04.2014 määrusega nr 12 kinnitatud “Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korterühistute toetamise kord” Korra jõustumise hetkest.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Projekti “Kodulinn kaunimaks” toetuse taotluse vorm

Lisa 2 Pakkumiskutse

Lisa 3 Hinnapakkumuste võrdlustabel parima pakkumuse valimiseks

Lisa 4 Kuludeklaratsioon

Lisa 5 Objektide nimekiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json