HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2018, 16

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 17.04.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Rõuge valla eelarvevahenditest mittetulundustegevuseks ette nähtud toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuse andmist, järelevalve teostamist ning aruandlust.

  (2) Toetust saavad taotleda Rõuge vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kellel puudub kohaliku omavalitsuse osalus ja seltsingud ning füüsilised isikud.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) mittetulundustegevus on tegevus, mille põhieesmärk ei ole saada kasumit;
  2) toetuse taotleja on Rõuge vallas tegutsev mittetulundusühing ja sihtasutus, kellel puudub kohaliku omavalitsuse osalus ja seltsing ning füüsiline isik;
  3) toetuse saaja on toetust taotlenud isik, kelle taotlus on rahuldatud.

§ 3.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks järgnevates valdkondades:
  1) kultuur;
  2) harrastus- ja võistlussport;
  3) tervishoid ja sotsiaalhoolekanne;
  4) haridus ja noorsootöö;
  5) külaelu arendamine;
  6) keskkonnakaitse ja keskkonnateadlikkus;
  7) vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine;
  8) füüsilise elukeskkonna parendamine;
  9) siseturvalisuse ennetustöö.

§ 4.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) kaasfinantseerimise toetus;
  3) ürituse korraldamise toetus;
  4) stipendium;
  5) esindustoetus.

§ 5.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust saab taotleda mittetulundusühing, kellele on delegeeritud avaliku teenuse osutamine.

  (2) Tegevustoetus on mittetulundusühingu igapäevase tegevuse korraldamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus.

  (3) Tegevustoetuse taotluses esitatud tegevuste valdkonnad peavad olema vastavuses taotleja põhikirjas nimetatud tegevusaladega.

  (4) Tegevustoetuse puhul peab omafinantseering olema vähemalt 20%.

§ 6.   Kaasfinantseerimise toetus

  (1) Kaasfinantseerimise toetus on valla kaasfinantseering kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevuste, sh investeeringuprojektide läbiviimiseks.

  (2) Kaasfinantseerimise puhul peab omafinantseering olema vähemalt 10%.

§ 7.   Ürituse korraldamise toetus

  (1) Ürituse korraldamise toetust saab taotleda avaliku ürituse korraldamiseks Rõuge valla territooriumil.

  (2) Ürituse korraldamise toetuse puhul peab omafinantseering olema vähemalt 10%.

§ 8.   Stipendium

  (1) Stipendiumit saab taotleda laagrite, võistluste ja konkursside osalustasude tasumiseks või vajalike vahendite soetamiseks.

  (2) Stipendiumi puhul ei ole omafinantseering nõutud.

§ 9.   Esindustoetus

  (1) Esindustoetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud, kes esindavad oma tegevusega Rõuge valda.

  (2) Esindustoetuse puhul peab omafinantseering olema vähemalt 10%.

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlust on võimalik esitada 2 korda aastas, hiljemalt 28. veebruaril ja 31. augustil.

  (2) Kui taotlusvooru tähtaeg on nädalavahetusel või riigipühal, saab taotluse esitada nädalavahetusele või pühadele järgneval esimesel tööpäeval.

  (3) Taotlus esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormil.

§ 11.   Taotluste menetlemine

  (1) Tähtaegselt esitatud taotlusi menetletakse kaks korda aastas.

  (2) Vallavalitsus kontrollib taotluste nõuetekohasust 14 päeva jooksul alates esitamise tähtajast.

  (3) Puuduste esinemisel võib vallavalitsus määrata täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei ole viinud taotlust nõuetega vastavusse vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (4) Vallavalitsus vaatab ja hindab nõuetekohaseid taotlusi ning teeb ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks ja summade eraldamiseks ning kooskõlastab külaelukomisjoniga 14 päeva jooksul.

  (5) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) tegevus on suunatud Rõuge valla elanikele ja on nende huvides;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Rõuge valla territooriumil;
  3) projekti ja toetatava tegevuse kulud on abikõlblikud, kui kulud on toetuse taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud.

  (6) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus korraldusega, mis tehakse taotlejale teatavaks 10 päeva jooksul alates korralduse vastuvõtmisest.

  (7) Korraldusse märgitakse:
  1) toetuse saaja;
  2) projekti nimi;
  3) toetuse suurus;
  4) projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
  5) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  6) toetuse väljamaksmise tingimused;
  7) aruande esitamise tähtajad ja kord;
  8) toetuse tagasinõudmise tingimused.

§ 12.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab projekti lõppemise kuupäevast ühe kuu jooksul toetuse kasutamise kohta aruande, mille vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Aruandeid menetleb vallavalitsus 30 päeva jooksul alates aruande esitamisest.

  (3) Aruande puuduste korral antakse taotlejale kuni 7 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks, mille võrra pikeneb aruande menetlemise tähtaeg.

§ 13.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Vallavalitsus teostab kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle.

  (2) Toetuse saaja informeerib vallavalitsust mittetulundusliku tegevuse või ürituse toimumisest ning vallavalitsusel on õigus viibida toetatava projekti läbiviimise või ürituse toimumise juures.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt kulu- ja maksedokumentide originaalide esitamist ning selgitusi, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist ja projekti terviklikku läbiviimist.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi juhul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei ole esitanud aruannet;
  4) tegevust, mille jaoks toetust eraldati, ei toimunud.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Misso Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 3 „Misso valla eelarvest mittetulundustegevusteks toetuse andmise kord“;
  2) Varstu Vallavolikogu 16.12.2014 määrus nr 20 „Varstu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“;
  3) Haanja Vallavolikogu 27.03.2012 määrus nr 1 „Haanja valla eelarvest rahalise toetuse taotluse ja aruande vormi kinnitamine“;
  4) Haanja Vallavolikogu 27.02.2009 määrus nr 2 „Haanja valla eelarvest kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö- ja külaliikumise tegevusele ja üritustele toetuse andmise kord“;
  5) Mõniste Vallavolikogu 02.05.2014 määrus nr 11 „Mõniste valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“;
  6) Rõuge Vallavolikogu 29.12.2011 määrus nr 6 „Rõuge valla eelarvest eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamiseks rahaliste vahendite taotlemise ankeedi, lepingu ja aruande vormi kinnitamine“;
  7) Rõuge Vallavolikogu 25.01.2008 määrus nr 5 „Rõuge valla eelarvest spordi toetuseks rahaliste vahendite taotlemise ankeedi, lepingu ja aruande vormi kinnitamine“;
  8) Rõuge Vallavolikogu 27.08.2014 määrus nr 9 „Külaelu edendamise toetamise kord“;
  9) Rõuge Vallavolikogu 26.02.2014 määrus nr 3 „Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliseks tegevuseks rahaliste vahendite taotlemise kord“.

  (2) 2018. aastal on käesolevas määruses kehtestatud toetuste taotlemise kuupäevad 15. mai ja 31. august.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json