Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Roosna-Alliku Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2018, 19

Roosna-Alliku Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 19.04.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Asutuse nimi ja asukoht

  (1) Asutuse nimi on Roosna-Alliku Rahvamaja (edaspidi rahvamaja).

  (2) Rahvamaja asukoht on Roosna-Alliku alevik, Paide linn, Järva maakond.

§ 2.   Õiguslik seisund

  (1) Roosna-Alliku Rahvamaja on Paide Linnavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, mis registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (2) Rahvamaja põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (3) Rahvamaja tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse, linnavolikogu ja Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) õigus- ja haldusaktide ning teiste asutuse tegevusvaldkonda reguleerivate õigus- ja haldusaktide alusel.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Rahvamajal võib kasutusel olla oma pitsat.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist linnavalitsusega.

§ 4.   Keel ja asjaajamise alused

  (1) Rahvamaja asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Rahvamaja asjaajamise alused sätestatakse asutuse sisemist töökorraldust reguleerivates aktides ja juhendites, mille kehtestab juhataja käskkirjaga.

§ 5.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Rahvamaja eesmärk on tagada elanike kultuuriline teenindamine ja vaba aja sisustamine, elukestva õppimise ja enesetäiendamise toetamine.

  (2) Rahvamaja ülesanded on:
  1) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
  2) piirkonna kultuurielu edendamine ja osalemine Paide linna kultuurisündmuste korraldamisel;
  3) kohalikele elanikele oma loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks võimaluste loomine;
  4) piirkonna seltsidele ja seltsingutele tugikeskuseks ja kooskäimiskoha võimaldamine;
  5) piirkonna kultuurisündmuste korraldamine, kultuuriloo kogumine, säilitamine ja tutvustamine;
  6) lähtuvalt elanike soovidest ja võimalustest huvialaringide töö korraldamine;
  7) koostöö tegemine teiste asutuste ning organisatsioonidega kultuurielu korraldamisel ja edendamisel;
  8) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  9) professionaalse kultuuri ja kunsti vahendamine.

§ 6.   Struktuur

  Rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab juhataja käskkirjaga kooskõlastatult linnavalitsusega.

§ 7.   Juhtimine

  (1) Rahvamaja juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhtajaga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

  (3) Juhataja:
  1) täidab talle seadustes ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires läbiviidavate tegevuste, maja üldseisundi ja arengu eest;
  2) esindab rahvamaja oma pädevuse piires;
  3) teeb rahvamaja eelarve piires tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud. Annab sisemise töö korraldamiseks käskkirju, sh määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, kinnitab ametijuhendid ja -palgad, töökorraldusreeglid ja muud töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  5) kasutab kooskõlas linna õigusaktidega rahvamaja valduses olevat linnavara ja rahvamaja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;

  (4) Juhataja äraolekul asendab teda linnapea käskkirjaga määratud isik.

§ 8.   Vara

  (1) Rahvamaja kasutuses oleva vara omanik on Paide linn. Vara valdamise ja kasutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud rahvamaja töötajate ametialase tegevuse läbi või on omandatud linna vara arvel, kuulub Paide linnale.

  (2) Rahvamaja valitseb tema valduses olevat vara vastavalt Paide linna õigusaktidele. Rahvamaja kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vahendid.

§ 9.   Finantseerimine, aruandlus, järelevalve

  (1) Rahvamaja kulud kaetakse Paide linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Muudest allikatest saadavad vahendid on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) laekumised osutatud tasulistest teenustest;
  3) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetused;
  4) üür ja rent;
  5) laekumised sihtfondidest;
  6) muud seadusega lubatud vahendid.

  (3) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab juhataja linnavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt Paide linna õigus- ja haldusaktides sätestatule.

  (4) Juhataja korraldab rahvamaja tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

  (5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult ametiasutuses.

  (6) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja tegevuse üle teostab linnavalitsus.

§ 10.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja rakendamine

  (1) Roosna-Alliku Vallavolikogu 27.06.2013 määrus nr 20 „Roosna-Alliku Rahvamaja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Lõikes 1 nimetatud määruse alusel antud haldusaktid kehtivad kuni nende kehtetuks tunnistamiseni.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json