Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Paide linna kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2018, 21

Paide linna kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.04.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Paide linna omandis olevate kalmistute kasutamise korra.

  (2) Kalmistu rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

  (3) Kalmistu territoorium on mõeldud inimese surnukeha või surnud inimese säilmete (edaspidi surnu) matmiseks ja selleks eraldatud hauaplats on antud selle kasutajale sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

§ 2.   Kalmistu haldaja ja hooldaja(d)

  (1) Paide linna kalmistute haldamist korraldab Paide Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), sõlmides selleks vajalikke lepinguid.

  (2) Kalmistu hooldaja(d) on linnavalitsusega vastavasisulise lepingu(d) sõlminud isik(ud), kes tegeleb(vad) matmislubade väljaandmisega, hauaplatside eraldamise või kalmistu korrashoiuga.

§ 3.   Kalmistu kasutamise nõuded

  (1) Kalmistu on avatud igapäevaselt 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini ööpäevaringselt.

  (2) Kalmistul võib matuse korraldada igal nädalapäeval.

  (3) Riiklikel pühadel üldjuhul matmisi ei korraldata.

  (4) Kalmistu on avalik koht.

  (5) Kalmistul tuleb hoida rahu, vaikust, korda ja puhtust.

  (6) Kalmistu territooriumil on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
  2) murda puude ja põõsaste oksi ning raiuda puid ilma raieloata;
  3) kõrghaljastuse istutamine hauakohale või -platsile kalmistu haldaja loata;
  4) panna maha olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
  5) tuua kalmistu jäätmete mahapaneku kohtadesse ja konteineritesse olmejäätmeid;
  6) suurendada omavoliliselt hauakoha või -platsi mõõtmeid;
  7) sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kalmistu haldaja loata;
  8) paigaldada inventari ja rajatisi kalmistu haldaja loata;
  9) teha lõket;
  10) matta loomi;
  11) korraldada kalmistu eesmärgipärase kasutamisega mitteseotud tegevusi;
  12) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

  (7) Hauaplatsi omavolilisel laiendamisel peab platsi kasutaja taastama selle endistesse piiridesse.

§ 4.   Nõuded kalmistule

  (1) Kalmistu maa-ala peab olema piiritletud.

  (2) Teadetetahvlile pannakse välja kalmistu plaan ja kalmistu hooldaja kontaktandmed (aadress, telefon) ning käesolev eeskiri.

§ 5.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu – tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
  2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
  4) kalmistu haldaja – kalmistu kasutamist korraldav Paide Linnavalitsus;
  5) kalmistu hooldaja – kalmistu haldaja poolt määratud töötaja, kes tegeleb kalmistu korrashoiuga;
  6) matmiskoha kasutaja – isik, kellel on matmiskoha kasutamise õigus;
  7) matja – isik, kes korraldab surnu matmise;
  8) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant vms);
  9) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis.

2. peatükk HAUAPLATSI KASUTUSSE ANDMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 6.   Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused

  (1) Hauaplatsi annab kasutusse linnavalitsusega vastavasisulise lepingu sõlminud isik, kes näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha, tähistab kalmistul vastava hauaplatsi piirid ja kannab hauaplatsi, hauaplatsi kasutaja ja surnu andmed andmebaasi.

  (2) Hauakoha ja -platsi kasutusse andmisel nimetatakse hauakoha või -platsi kasutajaks isik (edaspidi kasutaja), kes võtab endale kohustuse hooldada kasutusse antud hauakohta või -platsi vastavalt heale tavale ja käesoleva eeskirja nõuetele.

  (3) Kasutaja andmed registreeritakse kalmistu haldaja peetavas kasutajate registris.

  (4) Registreeritud kasutaja asemel võib kasutajaks nimetada mõne teise isiku senise kasutaja ja uue kasutaja ühise taotluse alusel.

  (5) Hauaplats eraldatakse taotlejale 25 aastase tasuta kasutusõigusega. Kasutajal on õigus pikendada hauaplatsi kasutusaega järgmiseks 25 aastaks. Hauaplatsid, mille kasutusõigust ei pikendata, eraldatakse üldjuhul pealematmiseks.

  (6) Hauaplatse, mille kasutustähtaega ei ole pikendatud, kuid mis on hooldatud, pealematmiseks ei väljastata.

  (7) Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks ühe- või kahekohalisena. Erandjuhtudel võidakse eraldada kuni neljakohaline hauaplats.

  (8) Üldjuhul on ühe ühekohalise hauaplatsi suurus 1,5 x 2,5 m, ühe kahekohalise hauaplatsi suurus 2,5 x 2,5 m.

  (9) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on üldjuhul 1,0 x 1,0 m.

  (10) Pealematmiseks eraldatud hauaplatsid antakse üldjuhul kasutusse esialgse kuju ja suurusega.

  (11) Hauaplatsi kasutaja surma korral läheb hauaplatsi kasutusõigus üle tema pärijatele.

§ 7.   Hooldamata hauaplatside arvele võtmine ja taaskasutamisse andmine

  (1) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsi kasutamise ajal hauaplatsi hooldamise.

  (2) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

  (3) Juhul, kui hauaplatsi kasutaja hauaplatsi ei hoolda, tähistab kalmistu hooldaja hauaplatsi teatega, et hauaplats on plaanis tunnistada hooldamata hauaplatsiks ühe aasta möödumisel tähistamisest arvates.

  (4) Juhul, kui hauaplatsi kasutaja ühe aasta jooksul hauaplatsi märgistamisest arvates ei ole hauaplasti hooldanud ja hooldajaga ühendust võtnud, loetakse hauaplats hooldamata hauaplatsiks ja hauaplatsi kasutusõigus tühistatakse.

  (5) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplats kuulub matmiseks välja andmisele 20 aasta möödumisel viimasest matmisest arvates.

3. peatükk MATMISE KORD 

§ 8.   Matmise loa väljastamine ja matmise registreerimine

  (1) Matmisloa väljastab linnavalitsusega vastavasisulise lepingu sõlminud isik surmatõendi alusel. Surnult sündinud maetakse arstliku surmateatise alusel. Välisriigis väljastatud surmatõend ei vaja legaliseerimist või apostilliga (välisriigis kasutamiseks ettenähtud dokumendi legaliseerimise standardvorm) kinnitamist. Põhjendatud juhul võib matmisloa väljastaja nõuda välisriigis väljastatud surmatõendi tõlkimist.

  (2) Matmisloa väljastaja registreerib matmise matmisraamatus, kuhu märgitakse käesoleva eeskirja §-s 15 loetletud andmed.

§ 9.   Matmine

  (1) Matmisplats antakse tasuta kasutusse.

  (2) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

  (3) Matmine toimub kirstuga. Tuhastatud põrmu võib matta urniga või ilma selleta.

  (4) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5-2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb välja varemmaetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (5) Haua võib kaevata eeskirjas sätestatud korras matja kasutusse antud hauakohale.

  (6) Haua kaevamise korraldab kalmistu haldaja või matja kalmistu haldaja järelevalve all.

  (7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

  (8) Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud võimalikud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldajaga või kahjukannatajaga.

  (9) Hauakohast välja kaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei rikuks kõrval asuvaid hauakohti. Hauaplatside korrastamata jätmisel kõrvaldab kalmistu hooldaja tekitatud kahjustused hauaplatsi kasutaja kulul.

  (10) Matja peab tähistama hauaplatsi hauatähisega, millele on kirjutatud surnu nimi ning sünni- ja surmadaatumid.

  (11) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud matmisplatsile linna kulul. Omasteta surnute matmisplatsid hoiab korras kalmistu hooldaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

§ 10.   Pealematmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

  (2) Kultuurimälestiseks tunnistatud haual pealematmist ei toimu.

  (3) Pealematmiseks enne hauaplatsi kasutusaja lõppu on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on kalmistu haldaja poolt kehtestatud kalmistu kasutamise eeskirja kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

§ 11.   Ümbermatmine

  (1) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja. Ümbermatmisega seotud kulud kannab ümbermatmise taotleja.

  (2) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist surnu eelmisest matmisest.

  (3) Säilmete väljakaevamine hauast peab toimuma jahedal aastaajal.

4. peatükk KALMISTU JA HAUAPLATSIDE KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 12.   Hauaplatsi kujundamine, hauatähiste ja -piirete paigaldamise kord

  (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja -nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest. Kalmistu haldajal on õigus lasta kalmistu ilmet rikkuvad aiad, piirded, puud ja muud elemendid eemaldada.

  (2) Hauaplatsil tähistatakse matusekoht risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonna- ja eesnimi ning sünni- ja surmadaatumid.

  (3) Hauatähised (hauarist, hauakivi, hauasammas, hauaplaat), hauarajatised (äärekivi, istepink, hekk kõrgusega kuni 1 m) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

  (4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme. Heki kõrgus võib olla kuni 1 m. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 1 m) võib rajada linnavalituse haljastusega tegeleva ametniku kirjalikul loal.

  (5) Õigus püstitada hauaplatsile hauarajatisi on hauaplatsi kasutajal. Hauarajatised jäävad hauaplatsi kasutaja omandiks. Hauarajatised peab hauaplatsi kasutaja rajama selliselt, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

  (6) Kalmistu haldajal on õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus kalmistu ilmet rikkuvate või ohtlike hauarajatiste eemaldamiseks.

  (7) Kalmistu haldajal või hooldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud hauarajatised, puud ja põõsad.

§ 13.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

  (3) Hauaplatsi kasutajal ja kalmistu külastajal tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad jms) tuleb paigutada selleks ettenähtud konteinerisse või selleks ettenähtud ladestuspaika.

  (4) Hauaplatside kasutajad järgivad oma tegevuses käesoleva eeskirja lisa 1 hauaplatside hooldusjuhendit.

§ 14.   Kalmistu hooldaja õigused ja kohustused

  (1) Kalmistu hooldaja on kohustatud jälgima matmisplatside korrashoidu ja võtma hooldamata hauaplatsid arvele. Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistu hooldajal õigus teha hauaplatsi kasutajale hoiatus.

  (2) Hooldamata hauaplats märgistatakse teatega, kus on info, et hauaplats on plaanis tunnistada hooldamata hauaplatsiks, kui hauaplatsi kasutaja ei ole hauaplatsi märgistamisest arvates ühe aasta jooksul hauaplatsi korrastanud.

  (3) Kui hoiatusele järgneva ühe aasta jooksul matmisplatsi ei hooldata, tühistatakse senise kasutaja kasutamisõigus ja hauaplats loetakse hooldamata hauaplatsiks. Hooldamata hauaplatside heakorra tagab kalmistu hooldaja.

  (4) Kalmistu hooldaja on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

5. peatükk KALMISTU HALDAJA KOHUSTUSED 

§ 15.   Kalmistu kohta kogutavad andmed

  (1) Kalmistu haldaja peab koguma andmeid tema omandis ja tema hallatavale kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta.

  (2) Maetud isiku andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) surmaaeg;
  4) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta;
  5) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
  6) matmise kuupäev.

  (3) Hauaplatsi kasutaja andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress).

  (4) Hauaplatsi andmed:
  1) kvartal;
  2) rida/sektor;
  3) aadress;
  4) staatus (ajaloomälestis, kunstimälestis, kasutuses, vaba);
  5) matuse liik (kirstumatus, urnimatus);
  6) kirstu või urnimaterjal;
  7) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.

  (5) Andmete kogumisel lähtuda isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest.

  (6) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele linnavalitsuse arhiivis.

§ 16.   Kalmistu haldaja kohustused

  Kalmistu haldaja peab tagama kalmistul:
  1) infotahvli, kus on märgitud kalmistu hooldaja(te) tööaeg ja telefoni number, kalmistu eeskiri;
  2) parkimisplatside olemasolu ja korrashoiu;
  3) kalmistujäätmete kogumise mahutite olemasolu;
  4) matmiseks vajalikud tööriistad;
  5) veevõtukoha.

§ 17.   Kalmistu laiendamine

  (1) Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel.

  (2) Detailplaneeringus nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja -radade paiknemine, ehitiste asukohad jms.

§ 18.   Kalmistu sulgemine

  (1) Kalmistu matmiseks sulgemise otsustab Paide Linnavolikogu otsusega.

  (2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise korra.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 19.   Järelevalve

  (1) Kalmistu eeskirja täitmist kontrollib kalmistu haldaja.

  (2) Käesoleva eeskirja mittenõuetekohase täitmise korral on kohaliku omavalitsuse üksuse pädeval asutusel õigus teha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib ettekirjutuse teinud asutus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Paide Linnavolikogu 19.01.2012 määrus nr 3 „Kalmistu kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Lisa Hauaplatside hooldusjuhend muinsuskaitsealustel kalmistutel

Lisa Matmisluba

/otsingu_soovitused.json