KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Türi valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2018, 34

Türi valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 24.04.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Türi valla kriisikomisjon

  (1) Türi valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Türi vallas alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Türi valla haldusterritooriumil.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast määrusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjon täidab hädaolukorra seaduse ja muude õigusaktidega komisjoni pädevusse antud ülesandeid.

  (2) Komisjon koordineerib kriisireguleerimist Türi valla haldusterritooriumil, tehes kriisireguleerimise alast koostööd riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ja teiste kriisikomisjonidega.

  (3) Oma ülesannete täitmiseks komisjon:
  1) tutvub ja võtab teadmiseks komisjoni tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid ning koostatud ja Türi valla asutusele esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP);
  2) omab ülevaadet Türi valla haldusterritooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta;
  3) annab hinnangu Türi valla haldusterritooriumil aset leidnud hädaolukorra ohuga sündmusele või hädaolukorrale ning teeb ettepanekuid edasiste ohtude või hädaolukordade ennetamiseks või vältimiseks;
  4) jälgib Türi valla asutustes ohutuse ja turvalisuse tagamiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist;
  5) annab vajaduse korral Türi valla asutustele ülesandeid hädaolukordade ennetamiseks ning nendega valmistumiseks ning jälgib ülesannete täitmist;
  6) teeb Türi vallas kriisireguleerimise alaste analüüside koostamiseks ja eksperthinnangute tellimiseks Türi valla organitele ja asutustele ettepanekuid;
  7) korraldab Türi vallas hädaolukorra lahendamiseks (sh üldhuviteenusteks) vajalike ressursside planeerimist ja kasutuselevõtmist;
  8) määrab koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga Türi valla haldusterritooriumil paiknevad võimalikud evakuatsioonikohad ning koostab koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga evakuatsioonikohtade kasutusele võtmiseks evakuatsioonikohtade plaani;
  9) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel;
  10) kooskõlastab Türi valla kriisireguleerimise õppuse kava ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega;
  11) abistab elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamisel;
  12) tagab elanikkonna teavitamise elutähtsa teenuse katkestusest ning annab käitumisjuhiseid tegutsemiseks;
  13) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise;
  14) abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  15) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  16) abistab Türi valla haldusterritooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel;
  17) koostab igal aastal tööplaani;
  18) esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on viie- kuni viieteistkümneliikmeline.

  (2) Komisjoni esimees on Türi vallavanem.

  (3) Komisjoni aseesimees on Türi asevallavanem.

  (4) Komisjoni koosseisu kuuluvad Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) struktuuriüksuse, mis tegeleb hädaolukorra seaduse § 36 lõikes 4 sätestatud elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamisega, esindaja või esindajad ning võivad kuuluda elutähtsate teenuste ja üldhuviteenuste osutajate, oluliste riigikaitseliste ning hädaolukorras olulisi riiklikke funktisoone täitvate asutuste esindajad.

  (5) Kui komisjoni liige (v.a vallavanem ja asevallavanem) ei saa komisjoni tööst osa võtta, asendab teda asendusliige. Asendusliikme nimetab või määrab see elutähtsat teenust osutav või elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav isik või asutus, kelle esindajat komisjonis asendatakse. Häda- või kriisiolukorras võib asendusliikme määrata asendatav komisjoniliige ise.

  (6) Komisjoniliikmed ja komisjoni asendusliikmed on kohustatud komisjoni juhile teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, e-post, kodune aadress) ja viivitamatult teavitama andmete muutustest.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees
  1) esindab komisjoni kõigi isikute ja asutuste ees;
  2) kutsub kokku komisjoni koosolekud;
  3) allkirjastab komisjoni dokumendid;
  4) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  5) jälgib komisjoni otsuste täitmist;
  6) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse olukorda, kus vallavanem ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.

  (3) Kui kriisi- või hädaolukorras ei saa komisjoni esimees ja aseesimees kumbki komisjoni juhtida, juhib komisjoni erandkorras komisjoni koosseisus olev ametiasutuse esindaja. Kui ametiasutuse esindajaid on komisjonis rohkem kui üks, määrab vallavalitsus komisjoni moodustamisel ühe ametiasutuse esindaja, kes erandolukorras komisjoni juhib.

§ 6.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (3) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad komisjoni kinnitatud aastatööplaani kohaselt.

  (4) Komisjoni korralise koosoleku toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (5) Komisjoni erakorralised koosoleku kutsub kokku komisjoni juht, kui komisjon tuleb komisjoni ülesannete täitmiseks kokku kutsuda muul, kui komisjoni aastatööplaanis märgitud ajal.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (7) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (8) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 7.   Komisjoni töögrupid

  (1) Komisjonil on õigus oma otsusega moodustada alalisi ja ajutisi töögruppe.

  (2) Komisjon sõnastab oma otsuses töögrupi eesmärgi, soovitava tulemuse, määrab töögrupi juhi ja kinnitab koosseisu.

  (3) Töögrupi juht koostab vajadusel töögrupi töökorra ja esitab selle kinnitamiseks komisjonile.

  (4) Töögrupp tegutseb koosoleku vormis ning koosolekud protokollitakse. Töögrupi protokollimisele ja protokollile rakendatakse määruse § 8 lõigete 3 ja 4 nõudeid.

§ 8.   Komisjoni teenindav asutus

  (1) Komisjoni ja tema töögruppide asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab ametiasutus.

  (2) Ametiasutus teavitab avalikkust komisjoni tegevusest ja otsustest ning tagab komisjoni ja selle töögruppide protokollide avalikustamise õigusaktidega sätestatud korras. Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud.

  (3) Komisjoni ja tema töögruppide koosolekute protokolle säilitatakse ametiasutuses.

  (4) Protokoll peab olema igaühele kättesaadav viiendal tööpäeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollid on kättesaadavad ametiasutuses ning avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistri kaudu. Dokumendiregistrile on tagatud juurdepääs Türi valla veebilehelt www.tyri.ee.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  22. oktoobril 2017 moodustus haldusreformi tulemusena Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes on Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks
  1) Väätsa Vallavalitsuse 11. oktoobri 2010 määrus nr 4 „Väätsa valla kriisikomisjoni põhimäärus“ (RT IV, 03.10.2013, 55);
  2) Käru Vallavalitsuse 24. novembri 2010 määrus nr 1 „Käru valla kriisikomisjoni põhimäärus“ (RT IV, 10.05.2013; 33);
  3) Türi Vallavalitsuse 25. juuni 2014 määrus nr 9 „Türi valla kriisikomisjoni põhimäärus“ (RT IV; 27.06.2014, 24).

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json