Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Riigihangete läbiviimise kord

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2018, 39

Riigihangete läbiviimise kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 ja Kambja Vallavolikogu 3. aprilli 2018. a määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Riigihangete läbiviimise kord (edaspidi kord) reguleerib Kambja Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi asutus) korraldatavate riigihangete läbiviimise korda ja sellega seotud toimingute teostamist.

 (2) Määrust rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse, selle alusel kehtestatud õigusaktide ja Kambja valla vallavara valitsemise korraga.

 (3) Kui hankega võetakse kohustusi, millega kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel ja sellega ei ole arvestatud Kambja valla eelarvestrateegias, siis peab hanke väljakuulutamisele eelnema Kambja Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vastav nõusolek.

§ 2.  Riigihangete korraldamise keskkond

 (1) Riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära riigihangete seaduse tähenduses, korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena. Riigihangete registris koostatud dokumente ei registreerita ega reeglina dubleerita vallavalitsuse või asutuse dokumendiregistris.

 (2) Kui riigihanget ei korraldata riigihangete registris elektroonilise menetlusena, registreeritakse riigihankega seotud dokumendid vallavalitsuse või asutuse dokumendiregistrisse.

§ 3.  Hankeplaan

 (1) Hangete korraldamine asjade ostmiseks ja teenuste tellimiseks maksumusega alates 30 000 eurost ning ehitustööde korral alates 60 000 eurost sätestatakse iga-aastases vallavalitsuse hankeplaanis, mis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates vallaeelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib mõjuvatel põhjustel aasta jooksul muuta või täiendada.

 (2) Hankeplaani ja selle muudatuste koostamise korraldab Kambja Vallavalitsuse hankespetsialist (edaspidi hankespetsialist), arvestades vallaeelarvet ning kulujuhtide ettepanekuid.

 (3) Hankeplaanis näidatakse:
 1) ostetava asja, tellitava teenuse või ehitustöö nimetus;
 2) hankelepingu eeldatav maksumus;
 3) riigihanke väljakuulutamise aeg kahe kalendrikuu täpsusega;
 4) hankelepingu täitmise tähtaeg;
 5) hanke eest vastutav isik;
 6) hankemenetluse liik.

 (4) Hankeplaani on õigus lisada hankeid, mille hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirmäärasid.

§ 4.  Riigihanke eest vastutav isik

 (1) Riigihanke eest vastutav isik on üldjuhul hankespetsialist või valdkonna, mille tegevuseks vajalikku asja ostetakse või teenust tellitakse, eest vastutav ametiisik.

 (2) Riigihanke eest vastutav ametiisik:
 1) korraldab riigihanke alusdokumentide koostamise;
 2) teostab hanke väljakuulutamiseks ja andmete riigihangete registrisse kandmiseks vajalikud toimingud;
 3) annab selgitusi riigihanke alusdokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
 4) korraldab pakkujatelt asjakohaste selgituste või selgitamist võimaldavate dokumentide nõudmise;
 5) määrab hankekomisjoni koosolekute toimumise aja ja valmistab ette vajalikud materjalid;
 6) teavitab pakkujaid hankija otsustest;
 7) korraldab hankemenetluse käigus loodud ja saadud dokumentatsiooni süstematiseerimise ja säilitamise;
 8) jälgib hankelepingu korrektset täitmist.

§ 5.  Huvide konflikti ennetamine riigihanke läbiviimisel

 (1) Hankekomisjoni liikmed ja hanke läbiviimise eest vastutav isik on hanke läbiviimisel ametiisikud korruptsioonivastase seaduse mõistes.

 (2) Huvide konflikti olukordade vältimiseks teavitatakse lõikes 1 nimetatud isikuid ametiseisundi tekkimisest ja sellega kaasnevatest kohustustest.

 (3) Ametiisiku kohustused korruptsiooni vältimisel tulenevad korruptsioonivastasest seadusest ning Kambja Vallavalitsuse poolt kehtestatavatest täiendavatest õigusaktidest.

2. peatükk Riigihanke piirmäära ületavad hanked 

§ 6.  Riigihanke piirmäära ületavate hangete korraldamine

 (1) Hangete puhul, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või suurem kui riigihanke piirmäär, lähtutakse lisaks riigihangete seadusele käesolevas peatükis sätestatud korrast.

 (2) Hange kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega, mis sisaldab vähemalt järgmist:
 1) hanke nimetus ja hankemenetluse liik;
 2) erandliku hankemenetluse liigi (kõik muu peale avatud menetluse) valiku puhul põhjendus, miks valiti see hankemenetluse liik;
 3) hanke läbiviimise eest vastutav isik;
 4) vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon ja selle koosseis;
 5) hanke tulemusel sõlmitava hankelepingu eeldatav tähtaeg ehk hanke periood;
 6) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;

 (3) Riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima vallavalitsust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamises põhjustada huvide konflikti, taandama ennast riigihanke korraldamisega seotud toimingutest ja hoiduma edasisest tegevusest seoses riigihankega.

§ 7.  Hankekomisjon

  Hankekomisjoni pädevusse kuulub riigihanke läbiviimisel järgmiste toimingute tegemine:
 1) hankedokumentide kooskõlastamine;
 2) pakkujate ja taotlejatega läbirääkimiste pidamine riigihangete seaduses lubatud juhtudel ja hankedokumentides sätestatud tingimustel;
 3) pakkumuste avamine, nõutud dokumentide olemasolu kontrollimine ja pakkumuste avamise protokolli allkirjastamine;
 4) pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni kontrollimine;
 5) kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavuse kontrollimine hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
 6) vastuvõetud pakkumuste võrdlemine ja hindamine;
 7) eduka pakkumuse väljaselgitamine ning vallavalitsusele kinnitamiseks esitamine;
 8) kõikide pakkumuste tagasilükkamise või hankemenetluse kehtetuks tunnistamise otsustamine.

§ 8.  Hankemenetluse läbiviimine

  Hankekomisjoni ettepanekul otsustab vallavalitsus korraldusega:
 1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
 2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
 4) pakkumuse mittevastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
 6) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise;
 7) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise.

3. peatükk Lihthangete korraldamine 

§ 9.  Lihthankemenetluse korraldamine, sotsiaal- ja eriteenuste tellimine

 (1) Lihthankemenetlus korraldatakse asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 30 000 - 59 999,99 eurot, ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 - 149 999,99 eurot, ning teenuste kontsessiooni korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 - 299 999,99 eurot. Lihthankemenetluse läbiviimisel lähtutakse riigihangete seaduse §-s 125 ja käesolevas korras sätestatust.

 (2) Sotsiaal- või eriteenuste lepingu sõlmimisel lähtutakse riigihangete seaduse §-des 126 - 127 sätestatust, kui eeldatav eriteenuste maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot või enam ja sotsiaalteenuste eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 300 000 eurot või enam.

 (3) Sotsiaal- või eriteenuste tellimisel järgitakse riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid, võttes arvesse sotsiaal- ja eriteenuste eripärasid.

 (4) Sotsiaal- või eriteenuste tellimisel, kui maksumus ilma käibemaksuta on vähemalt 20 000 eurot aga väiksem käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud maksumustest koostab riigihanke eest vastutav isik kirjaliku kutse, mis edastatakse e-posti teel võimaluse korral vähemalt kolmele pakkujale, kontrollides enne nende vastavust õigusaktides sätestatud erinõuetele, kui seda eeldab sotsiaal- või eriteenuste iseloomust lähtuv tegevus.

 (5) Kui sotsiaal- või eriteenuste maksumus ületab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud piirmäära, esitab riigihanke eest vastutav isik vallavalitsusele põhjendatud õiendi sotsiaal- või eriteenuste erimenetluse tulemuste kohta. Õiend peab sisaldama kokkuvõtet esitatud või võetud pakkumustest, sh eduka pakkumuse valiku kriteeriumi, ja vajaduse korral põhjendust, miks ei olnud võimalik võtta kolme pakkumust. Põhjendust ei pea lisama, kui kirjalik kutse edastati vähemalt kolmele pakkujale, kuid pakkumuse esitas ainult üks või kaks pakkujat. Õiend peab sisaldama ka ettepanekut vallavalitsuse juhile sõlmida õiendile lisatud leping või kinnitada õiendile lisatud kuludokument.

 (6) Riigihanke eest vastutav isik tagab kirjaliku kutse ja esitatud pakkumuste säilitamise dokumendihaldussüsteemis, sh tagab kuludokumendi kinnitamise kehtiva korra kohaselt.

4. peatükk Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamine 

§ 10.  Ostumenetlus

 (1) Ostumenetlus korraldatakse asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 10 000 - 29 999,99 eurot ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 - 59 999,99 eurot, kohaldatakse järgnevat korda:
 1) ostumenetluse korraldamise eest vastutab hankespetsialist, asutuse juht või tema määratud isik;
 2) ostumenetluse läbiviimiseks koostab vastutav isik hinnapakkumuse lähteülesande, milles märgitakse ostumenetluse nimetus, kirjeldus ja maht, teostamise tähtaeg, maksetingimused ning pakkumuse esitamise tähtaeg;
 3) vajadusel avaldatakse ostumenetlus koos hinnapakkumise lähteülesandega valla veebilehel;
 4) asjade ostmiseks, teenuste või ehitustööde tellimiseks võetakse võimalusel vähemalt kolm võrdlevat hinnapakkumist;
 5) kui pakkumuse esitab vähem kui kolm pakkujat ja ostumenetlust ei ole avaldatud valla veebilehel, siis põhjendab vastutav isik väiksemat pakkumuste arvu pakkumuse edukaks tunnistamise protokollis, lisades protokollile põhjendatud lisadokumendid (pakkujate poolt saadetud pakkumuse esitamisest loobumise kirjad vms);
 6) ostumenetluse tulemused kinnitatakse pakkumuse edukaks tunnistamise protokolliga, mille allkirjastab vastutav isik.

 (2) Asjade ostmise ja teenuse tellimise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 0,01 - 9 999,99 eurot või ehitustööde tellimise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 0,01 - 19 999,99 eurot, otsustab asjade ostmise, teenuste või ehitustööde tellimise hankespetsialist või asutuse juht arvestades vallaeelarve kõige otstarbekama kasutamise põhimõtet.

 (3) Otsuse tegemisel võib aluseks võtta potentsiaalsete pakkujate muud müügikanalid (e-poed, tavapoed jms). Muude müügikanalite kasutamisel peab riigihanke eest vastutav isik võtma võrreldavad pakkumused vähemalt kolmelt potentsiaalselt pakkujalt. Muude müügikanalite pakkumused peavad olema võetud vormis, mis võimaldab kontrollida ostumenetluse vastavust määruses kehtestatud nõuetele.

§ 11.  Kirjaliku hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle maksumus on vähemalt 10 000 eurot. Vajadusel võib hankelepingu sõlmida ka alla 10 000 eurose maksumusega hanke puhul.

 (2) Alla 10 000 eurose maksumusega hanke korral, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö tegemise aluseks pakkumus ning hankespetsialisti koostatud pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll või tellimuse kinnitus.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.  Korra rakendamine

 (1) Ülenurme Vallavalitsuse 28. veebruari 2012 määrus nr 2 „Riigihangete läbiviimise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär