HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Võru valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2019, 1

Võru valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.04.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Võru Vallavalitsuse hallatavasse koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) lapse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras Võru valla haldusterritooriumil (edaspidi teeninduspiirkond) alaliselt elav laps, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Võru vald. Võimaluse korral on eelistatud laps, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteasutuses.

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) lasteasutuse direktorile taotluse (Lisa). Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) vanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefon);
  3) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  4) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

  (4) Lapse esmasel lasteaeda vastuvõtmisel teavitab lapsevanem lasteaeda lapse tervisliku seisundi ja erivajaduste kohta.

  (5) Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi.

  (6) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise kinnitab direktor käskkirjaga ning kannab lapse andmed infosüsteemi Eesti Hariduse Infosüsteem.

  (7) Taotlusi lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks saab vanem esitada aastaringselt. Lasteasutuse valik on vanemale vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

  (8) Taotlusi lasteasutusse vastuvõtmise kohta säilitatakse kolm aastat pärast lapse lasteasutusest väljaarvamist.

§ 3.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia rühmad komplekteeritakse esitatud taotluste alusel iga aasta 25. augustiks ja kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades vormistab direktor käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul.

  (2) Direktor teatab vanemale lapse lasteasutusse vastuvõtmisest taotluses märgitud kontaktide kaudu.

  (3) Vanem, kes soovib ajutiselt peatada lapse lasteasutuse koha kasutamise (rohkem, kui üks kalendrikuu), teeb selle kohta lasteasutusele kirjaliku avalduse, näidates ära perioodi, millal laps ei viibi lasteasutuses. Enne avaldusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteasutusse tagasi vaid vaba koha olemasolul.

  (4) Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse võtta kogu õppeaasta kestel.

  (5) Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda.

§ 4.   Teave vabadest kohtadest

  Vanem saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutusest.

§ 5.   Lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on:
  1) vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteasutuse direktorile vähemalt 14 päeva enne lahkumist ja milles on näidatud lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev. Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetavad kulud, kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras;
  2) lapse koolikohustuse täitma asumine;
  3) vanem on korduvalt rikkunud lasteasutuse kodukorda ja põhimäärust;
  4) vanem ei ole tasunud kaks (2) kalendrikuud vanema poolt kaetavaid kulusid eeldusel, et lasteasutuse direktor on eelnevalt kirjalikult teavitanud võlast ja kokkulepet võla tasumiseks pole saavutatud;
  5) laps on lasteasutusest puudunud vähemalt kaks (2) kuud järjestikku ja lasteasutus ei ole pikaajalise puudumise põhjustest informeeritud.

  (2) Lasteasutusest välja arvamise vormistab direktor käskkirjaga.

  (3) Lapse lasteasutusest väljaarvamisel käesoleva paragrahvi lõigete 3-5 alusel kustutatakse laps nimekirjast väljaarvamisele järgneva kuu esimesel kuupäeval. Lasteasutuse direktor teavitab vanemat kahe (2) nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (4) Lasteasutusest väljaarvatud lapse vanemal on võimalik esitada uus taotlus lapse vastuvõtmiseks lasteasutusse käesolevas korras lasteasutuse vastuvõtmist reguleerivate sätete alusel.

§ 6.   Laste arvestuse pidamine lasteasutuses

  Arvestust laste lasteasutusse võtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavalitsuse 27.02.2013 määrus nr 1 "Võru valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord".

  (2) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu Vallavalitsuse 21.08.2013 määrus nr 7 „Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu laste vastuvõtu ja sealt lahkumise ja väljaarvamise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavalitsuse 28.08.2014 määrus nr 1 „Vastseliina lasteaeda laste vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Orava Vallavalitsuse 13.05.2009 määrus nr 4 „Orava Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

Lisa Lasteasutuse koha taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json