Ehitus

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistule autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2019, 10

Korteriühistule autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 22.04.2019 nr 82

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Elva valla eelarvest Elva valla territooriumil asuvate korterelamute autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

  (2) Toetuse eesmärk on autode parkimiseks võimaluste loomine, jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega elukeskkonna parandamine ja avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine.

  (3) Autoparkla ja jäätmemaja ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.

  (4) Korterelamu määruse mõistes on enne 2015. aastat ehitatud ja kasutusse võetud mitme korteriga elamu.

  (5) Jäätmemaja on jäätmete kogumise hoone, kus kogutakse vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid.

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetuse taotlejaks on:
  1) kuue või enama korteriomandiga korteriühistu või;
  2) kaks või enam kõrvuti asetsevat korteriühistut ühiselt, milles kokku on kuus või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal ei ole vallale muid võlgu või on need ajatatud taotluse esitamise kuupäeva seisuga;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Elva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) teatab toetuse taotlemise võimalusest valla veebilehel ja muudes infokanalites.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse taotlus vallavalitsusele, millele on alla kirjutanud taotleja seaduslik või volitatud esindaja.

  (3) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotluse esitaja kirjalikku või valla iseteeninduskeskkonnas esitatud avaldust, milles esitatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms) ning taotletav summa;
  2) autoparkla rajamisel eskiisprojekti (sealhulgas asendiplaan ja ajakohane geodeetiline alusplaan) või jäätmemaja arhitektuurne eskiisprojekti (sealhulgas asendiplaan mõõtkavas 1:500, illustratiivsed vaated koos selgitusega);
  3) tehtavate tööde kirjeldust ja ajakava;
  4) korteriomanike üldkoosoleku tehtud otsust autoparkla ja/või jäätmemaja ehitamise kohta;
  5) vähemalt kaks hinnapakkumust autoparkla ja/või jäätmemaja ehitamise/maksumuse kohta. Autoparkla ehitusel peab killustikaluse rajamise ja äärekivide paigaldamise maksumus olema eraldi välja toodud;
  6) kinnitust, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaoluga, et toetus makstakse välja peale kuluaruande esitamist;
  7) maa omaniku kirjalikku nõusolekut, kui autoparkla ja/või jäätmemaja soovitakse ehitada võõrale maale;
  8) muud nõutud dokumendid.

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel on kuni 50% kogumaksumusest.

  (2) Toetuse suurus autoparkla ehitamisel on kuni 50% ehituse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui on autoparkla killustikaluse rajamise ja äärekivide paigaldamise maksumus.

§ 5.   Toetuse andmine

  (1) Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt taotluse saabumise järjekorras valla eelarves selleks ette nähtud rahaliste vahendite piires. Toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite lõppemisel teavitatakse taotluste vastuvõtmise lõpetamisest Elva valla veebilehel ja muudes infokanalites.

  (2) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest (edaspidi kogumaksumus). Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel nendest.

  (3) Toetuse andmise või toetuse andmise keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva määruse § 3 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse andmisel sõlmib vallavalitsuse määratud osakond (edaspidi osakond) taotlejaga toetuse kasutamise lepingu hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

  (2) Lepingu sõlmimiseks peab taotlejal olema õigusaktides sätestatud juhtudel:
  1) kaeveluba autoparkla rajamiseks;
  2) ehitusõigus autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks.

  (3) Juhul kui taotleja ei ole 30 kalendripäeva jooksul sõlminud lepingut ettepaneku tegemise päevast arvates, on vallavalitsusel õigustoetuse andmise otsus kehtetuks tunnistada.

  (4) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) toetatav objekt;
  2) toetuse saamise sihtotstarve;
  3) toetuse suurus;
  4) tööde lõpetamise tähtpäev, mis ei tohi olla hiljem kui toetuse andmise aasta 15. november;
  5) poolte õigused ja kohustused;
  6) lõpparuande ja kuludokumentide esitamise aeg ja kord;
  7) vastutus lepingu rikkumise korral;
  8) lepingu lõpetamise alused.

§ 7.   Toetuse kasutamise aruanne

  (1) Taotleja on kohustatud esitama toetuse kasutamise aruande koos teostusjoonis(te)ga (edaspidi aruanne) ja kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid) pärast tööde lõpetamist hiljemalt 1. detsembriks.

  (2) Osakonnal on õigus nõuda lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente tööde tegemise kohta, läbi viia paikvaatlus.

§ 8.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmiseks kontrollib osakond esitatud aruande ja kuludokumentide vastavust teostatud töödele, lepingule ja taotlusele ning vajadusel teeb paikvaatluse.

  (2) Juhul kui teostatud tööde maksumus on väiksem kui lepingus sätestatud tööde kogumaksumus, vähendatakse proportsionaalselt välja makstava toetuse suurust.

  (3) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata või vähendada toetuse suurust, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta aruannet;
  3) töid, mille jaoks toetus eraldati, ei tehtud.
  4) kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

  (4) Osakond teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise kohta vastava otsuse. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Elva Linnavolikogu 29.10.2012 määrus nr 24 „Korterelamute parkla ehitamiseks toetuse määramise kord“.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Rannu Vallavolikogu 29.04.2014 määrus nr 11 „Rannu valla eelarvest korterelamutele toetuse määramise kord“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json