Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Sillamäe linna jäätmevaldajate registri pidamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2019, 17

Sillamäe linna jäätmevaldajate registri pidamise kord

Vastu võetud 18.04.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse“ § 711 lõike 1 ja Sillamäe Linnavolikogu 28. veebruari 2019. a määruse nr 32 „Sillamäe linna jäätmevaldajate registri asutamine“ § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Sillamäe linna jäätmevaldajate registri (edaspidi register) pidamise kord, andmete koosseis, andmete registrisse kandmise ning registri haldamise kord.

  (2) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  (1) Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus või vastutav töötleja) registri pidamisel:
  1) korraldab ja juhib registri pidamist ning vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  3) annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid;
  4) täidab muid seadustest ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Vastutav töötleja määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi (edaspidi registripidaja).

§ 3.   Registripidaja

  (1) Registripidaja on linnavalitsuse linnamajanduse osakonna teenistujad, keskkonnaspetsialist, järelevalveinspektor ja muud isikud, kes korraldavad jäätmekäitlust linna territooriumil, teostavad „Jäätmeseaduse“ alusel riiklikku järelevalvet või viivad läbi väärteomenetlusi.

  (2) Registripidaja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatusi ja parandusi;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) teostab andmete üleandmise registri likvideerimisel;
  9) kasutab registrit ja andmeid üksnes õigusaktides sätestatud avalike ülesannete täitmiseks;
  10) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  11) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  12) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  13) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Registripidaja õigusi omavad ja kohustusi täitvad teenistujad ning nende volitused ja ülesanded määratakse teenistuja ametijuhenditega.

§ 4.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks linnavalitsuse teenistujatele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas „Isikuandmete kaitse seadusega“.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse vastutavale töötlejale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 5.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp;
  2) nimi;
  3) isikukood või registrinumber;
  4) telefon;
  5) e-mail;
  6) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) üldandmed;
  2) aadress;
  3) katastritunnus;
  4) jäätmetekkekoha tüüp;
  5) korterite arv;
  6) ruutmeetrite arv;
  7) lisainfo;
  8) liitumise staatus;
  9) ajutine vabastus;
  10) vabastuse ajavahemik, otsuse kuupäev ja number, otsuse link või otsuse fail(id);
  11) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
  12) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) veo sagedus, jäätmeliigid, graafik(ud);
  3) lepingu pool;
  4) lepingu poole aadress;
  5) lepingu poole telefon;
  6) viimane andmete muutmise kuupäev;
  7) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

  (4) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) aadress.

  (5) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on võimalik märkida kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 6.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile kõik andmevahetusprotokolli kohased andmed teenindavate jäätmetekkekohtade osas jäätmevaldajate kaupa.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 7.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) registripidaja poolt jäätmevaldaja esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  3) registripidaja poolt linnavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja, kes informeerib vajadusel muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 8.   Registri pidamise üle järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 9.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

  (2) Registrisse kantud andmete ja volitatud töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

§ 10.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Sillamäe Linnavolikogu.

  (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

Tõnis Kalberg
linnapea

Deniss Iškin
õigusnõunik linnasekretäri ülesanntetes

/otsingu_soovitused.json